Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 18/11/2023

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL nêu hai lý do cho sự giảm số lượng người viết tay.

 • Body 2: DOL phân tích mặt tích cực và tiêu cực của việc ngày càng ít người viết tay.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The reason for fewer people today writing by hand.
Idea 1
The advent of digital devices.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Users can easily type, take notes, and edit >>> revising papers becomes a smoother experience >>> eliminating the habit of conventional handwriting.
Idea 2
The nature of modern communication.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Demand quicker modes of communication >>> opt for electronic tools >>> faster compared to writing with a pencil.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Both positive and negative implications.
Idea 1
The benefits
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Digital platforms have facilitated the accessibility and dissemination of information >>> streamlined administrative tasks >>> made information available to a wider audience.
Idea 2
Concerns
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • On cognitive development: writing by hand related to memory retention and creativity >< not be fully replicated through typing.

📝 Bài mẫu

There is a noticeable decline in the number of people practicing handwriting using traditional tools such as pens, pencils, or brushes. This essay will examine why this is the case and then discuss whether it is a positive or negative change.

The diminishing preference for handwritten forms
is due to
the advent of digital devices
and the nature of modern communication. Regarding the former, with
the proliferation of computers
and mobile phones, users can easily type, take notes, edit, or correct errors without the need for pens, erasers or physical notebooks. This has made
editing and revising papers
become smoother experiences for users, thereby gradually
eliminating the habit of conventional handwriting
. Additionally, modern lifestyles, often characterized by
time constraints
and the emphasis on efficiency, usually
demand quicker modes of communication
. This has led individuals to opt for electronic tools as
means of exchanging information
, which are significantly faster compared to writing with a pencil, for example.

The decline in handwriting, however, has brought about both positive and negative implications. As far as the benefits are concerned,

digital platforms
have
facilitated the accessibility and dissemination of information
. The ease of storing and sharing electronic documents has
streamlined administrative tasks
and thus made information readily available to a wider audience, which is extremely valuable in educational and workplace settings. Conversely, the reduced practice of handwriting has raised concerns regarding its potential impact on cognitive development. There are multiple studies suggesting that the act of writing by hand engages cognitive processes related to
memory retention and creativity
, which may not be fully replicated through typing.

In conclusion,

the diminishing practice of handwriting
is a result of technological advancements and the need for efficiency in contemporary lifestyles. While
digitalization
offers convenience and accessibility, it may
compromise
certain cognitive benefits associated with handwriting.

(298 words)

📚 Vocabulary

The diminishing preference for handwritten forms
/ðə dɪˈmɪnɪʃɪŋ ˈprɛfᵊrᵊns fɔː ˌhændˈrɪtᵊn fɔːmz/
(noun). Sự ưa thích giảm dần đối với các hình thức viết tay
vocab
the advent of digital devices
/ði ˈædvɛnt ɒv ˈdɪʤɪtᵊl dɪˈvaɪsɪz/
(noun). sự ra đời của các thiết bị kỹ thuật số
vocab
the proliferation of computers
/ðə prəʊˌlɪfəˈreɪʃᵊn ɒv kəmˈpjuːtəz/
(noun). sự phổ biến của máy tính
vocab
editing and revising papers
/ˈɛdɪtɪŋ ænd rɪˈvaɪzɪŋ ˈpeɪpəz/
(verb). biên tập và chỉnh sửa bài viết
vocab
eliminating the habit of conventional handwriting
/ɪˈlɪmɪneɪtɪŋ ðə ˈhæbɪt ɒv kənˈvɛnʃᵊnᵊl ˈhændˌraɪtɪŋ/
(verb). loại bỏ thói quen viết tay thông thường
vocab
time constraints
/taɪm kənˈstreɪnts/
(noun). hạn chế về thời gian
vocab
demand quicker modes of communication
/dɪˈmɑːnd ˈkwɪkə məʊdz ɒv kəˌmjuːnɪˈkeɪʃᵊn/
(verb). yêu cầu các phương thức liên lạc nhanh hơn
vocab
means of exchanging information
/miːnz ɒv ɪksˈʧeɪnʤɪŋ ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn/
(noun). phương tiện trao đổi thông tin
vocab
digital platforms
/ˈdɪʤɪtᵊl ˈplætfɔːmz/
(noun). nền tảng kỹ thuật số
vocab
facilitated the accessibility and dissemination of information
/fəˈsɪlɪteɪtɪd ði əkˌsɛsəˈbɪləti ænd dɪˌsɛmɪˈneɪʃᵊn ɒv ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn/
(verb). tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và phổ biến thông tin
vocab
streamlined administrative tasks
/ˈstriːmlaɪnd ədˈmɪnɪstrətɪv tɑːsks/
(verb). hợp lý hóa các nhiệm vụ hành chính
vocab
memory retention and creativity
/ˈmɛmᵊri rɪˈtɛnʃᵊn ænd ˌkriːeɪˈtɪvəti/
(noun). duy trì trí nhớ và sáng tạo
vocab
the diminishing practice of handwriting
/ðə dɪˈmɪnɪʃɪŋ ˈpræktɪs ɒv ˈhændˌraɪtɪŋ/
(noun). việc sử dụng chữ viết tay ngày càng giảm
vocab
digitalization
/digitalization/
(noun). số hóa
vocab
compromise
/ˈkɒmprəmaɪz/
(verb). gây ra
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Sự ưa thích ngày càng giảm đối với các hình thức viết tay là điều hiển nhiên khi mọi người ngày càng lựa chọn các phương thức giao tiếp kỹ thuật số.

-->

is evident as people increasingly opt for digital communication methods.

 

2 Sự ra đời của các thiết bị kỹ thuật số đã cách mạng hóa cách chúng ta truy cập thông tin và liên lạc với nhau.

-->

has revolutionized how we access information and communicate with one another.

 

3 Sự phổ biến của máy tính ở nhà và nơi làm việc đã thay đổi cách chúng ta làm việc và sinh sốn

-->

in homes and workplaces has transformed the way we work and live.

 

4 Biên tập và sửa đổi bài viết là một phần thiết yếu của quá trình viết, đảm bảo rằng nội dung được trau chuốt, mạch lạc.

-->

is an essential part of the writing process, ensuring that the content is polished, coherent.

 

5 Loại bỏ thói quen viết tay thông thường là kết quả chung trong thời đại kỹ thuật số.

-->

is a common outcome in the digital era.

 

6 Trong một thế giới đầy những hạn chế về thời gian, các cá nhân thường tìm kiếm những cách hiệu quả để quản lý các hoạt động hàng ngày của mình.

--> In a world filled with

, individuals often seek efficient ways to manage their daily activities.

 

7 Mọi người yêu cầu các phương thức liên lạc nhanh hơn trong thế giới có nhịp độ nhanh ngày nay.

--> People

in today's fast-paced world

💡 Gợi ý

The proliferation of computers

time constraints

The diminishing preference for handwritten forms

The advent of digital devices

Eliminating the habit of conventional handwriting

demand quicker modes of communication

Editing and revising papers

Exercise 2:

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Fewer and fewer people today write by hand using a pen, a pencil, or brush. What are the reasons for this? Is the decline in writing by hand a positive or negative development?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng 2-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background