Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/11/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/11/2023 dạng Map: The diagrams below compare the layout of a typical Japanese office and a typical American office.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/11/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả cách bố trí một văn phòng điển hình của Nhật Bản.

  • Body 2: DOL mô tả cách bố trí một văn phòng điển hình của Mỹ.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Japanese offices (an open-plan layout + a preference for communal workspaces) >< American offices (a higher proportion of private offices)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Japanese offices:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Departments are grouped.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A hierarchical structure.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The workspace: expansive communal tables with chairs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Windows: only behind the department managers.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
American-style offices:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • An open space at the center, with L-shaped tables and chairs.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • On one side, each manager occupies a private room.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • On the opposite side, there are additional facilities.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Windows: on both sides

📝 Bài mẫu

The visual comparison

illustrates
two distinct office setups: the traditional Japanese office and the contemporary American office.

Overall, Japanese offices typically embrace

an open-plan layout
, with no private rooms and
a preference for communal workspaces
. In contrast, American offices tend to follow a more traditional layout, featuring a higher proportion of private offices and cubicles.

Regarding Japanese offices, private rooms are usually absent, and departments are often grouped together. These offices

adhere
to
a hierarchical structure
, positioning the department manager centrally, flanked by two section managers within their respective teams. The workspace consists of
expansive communal tables
with chairs lined up on each side, promoting direct interaction among employees. Windows are only
situated
behind the department managers, while the rest of the office lacks windows.

Conversely
, American-style offices feature an open space at the center,
furnished with
L-shaped tables and chairs designated for individual employees. On one side, each manager
occupies
a private room, with the department manager having the largest one. On the opposite side, there are
additional facilities
such as a copy room, storage space, and two conference rooms,
amenities
notably absent in Japanese offices. Windows are
installed
on both sides of these American offices.

(200 words)

📚 Vocabulary

illustrates
/ˈɪləstreɪts/
(verb). minh họa
vocab
an open-plan layout
/ən ˈəʊpᵊn-plæn ˈleɪaʊt/
(noun). cách bố trí không gian mở
vocab
a preference for communal workspaces
/ə ˈprɛfᵊrᵊns fɔː ˈkɒmjənᵊl ˈwɜːkspeɪsɪz/
(noun). sự ưa thích không gian làm việc chung
vocab
adhere
/ədˈhɪə/
(verb). tuân thủ
vocab
a hierarchical structure
/ə ˌhaɪəˈrɑːkɪkᵊl ˈstrʌkʧə/
(noun). một cơ cấu phân cấp
vocab
expansive communal tables
/ɪksˈpænsɪv ˈkɒmjənᵊl ˈteɪbᵊlz/
(noun). những chiếc bàn chung rộng rãi
vocab
situated
/ˈsɪʧueɪtɪd/
(verb). nằm ở
vocab
conversely
/ˈkɒnvɜːsli/
(adv). ngược lại
vocab
furnished with
/ˈfɜːnɪʃt wɪð/
(verb). trang bị với
vocab
occupies
/ˈɒkjəpaɪz/
(verb). chiếm
vocab
additional facilities
/əˈdɪʃᵊnᵊl fəˈsɪlətiz/
(noun). tiện nghi bổ sung
vocab
amenities
/əˈmiːnətiz/
(noun). tiện nghi
vocab
installed
/ɪnˈstɔːld/
(verb). lắp đặt
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Đồ họa thông tin minh họa các cột mốc quan trọng mà công ty đạt được trong thập kỷ qua.

--> The infographic

the key milestones achieved by the company over the past decade.

 

2 Thiết kế văn phòng hiện đại thúc đẩy sự hợp tác với cách bố trí không gian mở, cho phép nhân viên làm việc liền mạch giữa các bộ phận khác nhau.

--> The modern office design promotes collaboration with

, allowing employees to work seamlessly across different departments.

 

3 Các thành viên trong nhóm bày tỏ sự ưa thích đối với không gian làm việc chung, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm và trao đổi ý tưởng.

-->The team members expressed

, fostering a sense of teamwork and idea exchange.

 

4 Điều cần thiết là nhân viên phải tuân thủ quy tắc ứng xử của công ty để duy trì môi trường làm việc tích cực và hòa nhập.

-->It is essential for employees to

to the company's code of conduct to maintain a positive and inclusive work environment.

 

5 Tổ chức duy trì một cơ cấu phân cấp với vai trò và trách nhiệm được xác định rõ ràng để đưa ra quyết định hiệu quả.

--> The organization maintains

with clearly defined roles and responsibilities for effective decision-making.

 

6 Căn tin được trang bị những chiếc bàn chung rộng rãi để chứa nhiều nhóm nhân viên trong giờ nghỉ trưa.

--> The cafeteria is equipped with

to accommodate large groups of employees during lunch breaks.

 

7 Tòa nhà văn phòng mới nằm ở trung tâm khu thương mại, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho nhân viên và khách hàng.

-->The new office building is

in the heart of the business district, providing convenient access for employees and clients.

💡 Gợi ý

expansive communal tables

a preference for communal workspaces

illustrates

a hierarchical structure

adhere

situated

an open-plan layout

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

ngược lại

02.

trang bị với

03.

chiếm

04.

tiện nghi bổ sung

05.

tiện nghi

06.

lắp đặt

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Mixed Charts, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng câu ghép (compound sentences) with Transitional phrases

Ví dụ: Overall, Japanese offices typically embrace an open-plan layout, with no private rooms and a preference for communal workspaces. In contrast, American offices tend to follow a more traditional layout..."

--> SV. In contrast, SV

2. Sử dụng câu phức (complex sentences) với các mệnh đề phụ (subordinate clauses)

Ví dụ: Regarding Japanese offices, private rooms are usually absent, and departments are often grouped together.

--> SV, and SV

3. Sử dụng cấu trúc so sánh nhất (superlative)

Ví dụ: On one side, each manager occupies a private room, with the department manager having the largest one.

4. Sử dụng đa dạng các liên từ với các chức năng khác nhau:

Liên từ so sánh

- In contrast

- Conversely

Liên từ chuyển ý

- Regarding + Noun

- On one side

- On the opposite side

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background