Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 04/11/2023

Chủ đề Advertisement là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

  • Body 1: DOL phân tích cách quảng cáo tác động lên ý kiến cộng đồng.

  • Body 2: DOL phân tích cách quảng cáo tác động tiêu cực đến cuộc sống con người.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Influence over public opinion
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Businesses spotlight their products >>> imprinting them in the collective consciousness >>> individuals to reassess their preferences >>> EX: advertisement advocating eco-friendly practices.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Several consequences for people's lives.
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Advertisers can employ manipulative tactics >>> EX: the marketing of luxury items >>> encourage impulsive buying.
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Information overload >>> eroding the quality of life >>> EX: Internet users are exposed to a ceaseless stream of advertisements >>> distracting them + feel mentally exhausted.

📝 Bài mẫu

In today's

consumer-driven society
,
the pervasive nature of advertising
is believed to have
a profound effect
on public opinion and can potentially negatively impact their lives. This essay wholeheartedly agrees with this perspective, as will be discussed further.

Undoubtedly, advertising

wields immense influence over
public opinion. Through
carefully crafted campaigns
, businesses spotlight particular products or ideas,
imprinting them in the collective consciousness
, which, in turn, can lead individuals to
reassess their own preferences and values
. For instance, a compelling advertisement advocating eco-friendly practices may prompt viewers to prioritize sustainability in their lifestyle choices. This
exemplifies
how advertising serves as a powerful tool for
disseminating
and popularizing important concepts and products that contribute positively to society.

However, the ubiquity of advertising can give rise to several consequences for people's lives. In the pursuit of profit, advertisers can sometimes

employ manipulative tactics
,
preying on insecurities or creating artificial needs
. This is evident in the marketing of luxury items, where ownership is often suggested as a symbol of success or status in order to
encourage impulsive buying
. Additionally,
the overabundance of advertisements
can contribute to
information overload
, potentially
eroding the quality of life
. Internet users are constantly
exposed to a ceaseless stream of advertisements
across various social media feeds, distracting them from their daily tasks and causing them to feel mentally exhausted.

In conclusion, while it is undeniable that the increasing popularity of advertisements plays an instrumental role in introducing crucial ideas and products, this can also foster a culture of excess and superficiality.

(253 words)

📚 Vocabulary

consumer-driven society
/kənˈsjuːmə-ˈdrɪvᵊn səˈsaɪəti/
(noun). xã hội hướng tới người tiêu dùng
vocab
the pervasive nature of advertising
/ðə pɜːˈveɪsɪv ˈneɪʧər ɒv ˈædvətaɪzɪŋ/
(noun). bản chất lan tỏa của quảng cáo
vocab
a profound effect
/ə prəˈfaʊnd ɪˈfɛkt/
(noun). ảnh hưởng sâu sắc
vocab
wield immense influence over
/wiːld ɪˈmɛns ˈɪnfluəns ˈəʊvə/
(verb). có ảnh hưởng to lớn đối với
vocab
carefully crafted campaign
/ˈkeəfᵊli ˈkrɑːftɪd kæmˈpeɪn/
(noun). chiến dịch được xây dựng cẩn thận
vocab
imprint them in the collective consciousness
/ɪmˈprɪnt ðɛm ɪn ðə kɒˈlɛktɪv ˈkɒnʃəsnəs/
(verb). ghi dấu chúng vào tâm thức tập thể
vocab
reassess their own preference and value
/ˌriːəˈsɛs ðeər əʊn ˈprɛfᵊrᵊnsɪz ænd ˈvæljuːz/
(verb). đánh giá lại sở thích và giá trị của bản thân
vocab
exemplify
/ɪɡˈzɛmplɪfaɪz/
(verb). thể hiện
vocab
disseminate
/dɪˈsɛmɪneɪt/
(verb). phổ biến
vocab
employ manipulative tactic
/ɪmˈplɔɪ məˈnɪpjələtɪv ˈtæktɪk/
(verb). áp dụng các chiến thuật lôi kéo
vocab
prey on insecurities or creating artificial need
/ˈpreɪ ɒn ˌɪnsɪˈkjʊərətiz ɔː kriˈeɪtɪŋ ˌɑːtɪˈfɪʃᵊl niːd/
(verb). lợi dụng sự bất an hoặc tạo ra các nhu cầu giả
vocab
encourage impulsive buying
/ɪnˈkʌrɪʤ ɪmˈpʌlsɪv ˈbaɪɪŋ/
(verb). khuyến khích hành vi mua sắm bốc đồng
vocab
the overabundance of advertisements
/ði ˌəʊvərəˈbʌndᵊns ɒv ədˈvɜːtɪsmənts/
(noun). sự tràn ngập của quảng cáo
vocab
information overload
/ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn ˈəʊvələʊd/
(noun). quá tải thông tin
vocab
erode the quality of life
/ɪˈrəʊd ðə ˈkwɒləti ɒv laɪf/
(verb). làm giảm chất lượng cuộc sống
vocab
expose to a ceaseless stream of advertisements
/ɪksˈpəʊz tuː ə ˈsiːsləs striːm ɒv ədˈvɜːtɪsmənts/
(verb). tiếp xúc với dòng quảng cáo không ngừng nghỉ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Trong một xã hội hướng tới người tiêu dùng, thói quen và sở thích mua sắm của mọi người sẽ định hình nền kinh tế rất nhiều.

--> In

, people's buying habits and preferences greatly shape the economy.

 

2 Bản chất lan tỏa của quảng cáo có thể được nhìn thấy ở mọi nơi bạn nhìn, từ bảng quảng cáo trên đường cao tốc đến nội dung được tài trợ trên mạng xã hội.

-->

can be seen everywhere you look, from billboards on highways to sponsored content on social media.

 

3 Bộ phim tài liệu đã có ảnh hưởng sâu sắc đến khán giả, khiến họ vô cùng xúc động và suy ngẫm.

--> The documentary had

on the audience, leaving them deeply moved and reflective.

 

4 Các tập đoàn lớn thường có ảnh hưởng to lớn đối với các chính sách của chính phủ thông qua nỗ lực vận động hành lang của họ.

--> Large corporations often

government policies through their lobbying efforts.

 

5 Ứng cử viên chính trị này đã phát động một chiến dịch được xây dựng cẩn thận, nhắm mục tiêu vào nhóm nhân khẩu học cụ thể với các thông điệp phù hợp.

--> The political candidate launched

, targeting specific demographics with tailored messages.

 

6 Những bộ phim mang tính biểu tượng như "Chiến tranh giữa các vì sao" đã ghi dấu chúng vào tâm thức tập thể của nhiều thế hệ.

--> Iconic movies like "Star Wars" have managed to

of generations.

 

7 Sau cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều người bắt đầu đánh giá lại sở thích và giá trị của bản thân, chuyển sang lối sống thanh đạm hơn.

--> After the financial crisis, many people began to

, shifting towards more frugal lifestyles.

 

8 Cách cô ấy xử lý khủng hoảng thể hiện khả năng lãnh đạo thực sự và khả năng phục hồi.

--> The way she handled the crisis

true leadership and resilience.

💡 Gợi ý

reassess their own preferences and values

The pervasive nature of advertising

a carefully crafted campaign

a profound effect

exemplified

a consumer-driven society

wield immense influence over

imprint themselves in the collective consciousness

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

phổ biến

02.

áp dụng các chiến thuật lôi kéo

03.

lợi dụng sự bất an hoặc tạo ra các nhu cầu giả

04.

khuyến khích hành vi mua sắm bốc đồng

05.

sự tràn ngập của quảng cáo

06.

quá tải thông tin

07.

làm giảm chất lượng cuộc sống

08.

tiếp xúc với dòng quảng cáo không ngừng nghỉ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "People are surrounded by all types of advertisements. This both affects what people think is important and has a negative impact on people’s lives. To what extent do you agree or disagree?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Advertisement nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background