Young offenders or their parents should be punished. Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi Writing task 2 IELTS ngày 22/07/2020 chủ đề tội phạm (crime): Some people believe that children that commit crimes should be punished. Others think the parents should be punished instead. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này

 • Thân bài:

  • Body 1: Bàn luận về quan điểm đầu tiên

  • Body 2: Bàn luận về quan điểm thứ hai

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Parents should not be personally liable to the wrongdoing of their children
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Parents should be punished
Idea 1
Children have not fully developed their mental faculties
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Children copy from parents → parents should be blamed
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: children growing up in abusive households are more likely to grow up having psychological issues of their own.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Children should be punished
Idea 1
They have free will
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Individuals also have a degree of autonomy (this of course by age; a four-year-old does not have the same level of cognition as a seventeen-year-old)
Idea 2
To convict parents of crimes their children commit would be to indict them on acts they simply have not done
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A child was raised perfectly well, and still decided to become a criminal.

📝 Bài mẫu

When children

commit crime
, many believe that they themselves should be punished, where there are those who argue that the parents of the children should
face legal justice
instead. In my opinion, parents should not be personally liable to the wrongdoing of their children, since they themselves have not committed a crime, and cannot therefore be responsible.

Some may argue that since children

have not fully developed their mental faculties
, that behaviours performed by them must be copied from their parents. Therefore, parents that teach their kids
anti social behaviour
therefore
shoulder some of the blame
for their child misbehaving. Studies have shown that children
growing up in abusive households
, for example, are more likely to grow up having psychological issues of their own. Thus, it might be suggested that since children’s cognitive functions are moulded by their parents, they should be punished instead of the child.

On the other hand, to punish the parents of children implies that the child has no free will. Although parenting does play a part in individual action, it must be pointed out that individuals also

have a degree of autonomy
(this of course by age; a four year old does not
have the same level of cognition
as a seventeen year old). Furthermore, to convict parents of crimes their children commit would be to indict them for acts they simply have not done - it could also be the case that the child was raised perfectly well, and still decided to become a criminal. Therefore, since it cannot be proven that a child’s criminal action is purely because of their parents instead of their own
volition
, their parents should not be punished.

Overall, I argue that since even children past a certain age have a degree of autonomy, we should not put a legal punishment on parents of criminal children.

(306 words)

📚 Vocabulary

Học hỏi thêm những từ vựng bổ ích được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 ở trên.

Commit crime
/kəˈmɪt kraɪm/
(verb). Phạm tội
vocab
To be punished
/tuː biː ˈpʌnɪʃt/
(verb). Bị phạt, trừng trị
vocab
Face legal justice
/feɪs ˈliːgəl ˈʤʌstɪs/
(verb). Đối diện với công bằng pháp lý
vocab
To be liable to the wrongdoing of their children
/tuː biː ˈlaɪəbl tuː ðə ˈrɒŋˈdu(ː)ɪŋ ɒv ðeə ˈʧɪldrən/
(adj). Chịu trách nhiệm pháp lý với những việc làm sai trái của trẻ
Have not fully developed their mental faculties
/hæv nɒt ˈfʊli dɪˈvɛləpt ðeə ˈmɛntl ˈfækəltiz/
(verb). Vẫn chưa hoàn thiện khả năng tư duy
Copy from their parents
/ˈkɒpi frɒm ðeə ˈpeərənts/
(verb). Bắt chước bố mẹ
vocab
Anti social behaviour
/ˈænti ˈsəʊʃəl bɪˈheɪvjə/
(noun). Hành vi/thái độ chống đối xã hội
vocab
Shoulder some of the blame
/ˈʃəʊldə sʌm ɒv ðə bleɪm/
(verb). Chịu một phần trách nhiệm
Misbehave
/ˌmɪsbɪˈheɪv/
(verb). Cư xử sai/sai phạm
vocab
Grow up in abusive households
/grəʊ ʌp ɪn əˈbjuːsɪv ˈhaʊshəʊldz/
(verb). Lớn lên trong các gia đình bạo lực
vocab
Have psychological issues
/hæv ˌsaɪkəˈlɒʤɪkəl ˈɪʃuːz/
(verb). Có vấn đề tâm lý
vocab
Have a degree of autonomy
/hæv ə dɪˈgriː ɒv ɔːˈtɒnəmi/
(verb). Có một mức độ tự chủ nhất định
vocab
Have the same level of cognition
/hæv ðə seɪm ˈlɛvl ɒv kɒgˈnɪʃən/
(verb). Có khả năng nhận thức tương tự
Convict sb of sth
/ˈkɒnvɪkt sb ɒv sth/
(verb). Buộc tội ai đó vì điều gì
vocab
Indict them for acts they have not done
/ɪnˈdaɪt ðɛm fɔr ækts ðeɪ hæv nɒt dʌn/
(verb). Buộc tội họ vì những gì họ không làm
vocab
Volition
/vəʊˈlɪʃən/
(noun). Ý muốn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample nhé!

Exercise 1

Khi trẻ em phạm tội, nhiều người tin rằng chúng nên bị trừng phạt.

=> When children

, many believe that they themselves should be punished.

 

Phụ huynh không nên chịu trách nhiệm pháp lý với những việc làm sai trái của trẻ.

=> Parents should not be personally

.

 

Trẻ nhỏ thì vẫn chưa hoàn toàn phát triển khả năng tư duy.

=> Young children have not

.

 

Trẻ em thường học từ việc bắt chước bố mẹ.

=> Children often learn from

.

 

Trẻ em lớn lên trong các gia đình bạo thực thường gặp nhiều vấn đề về tâm lý hơn.

=> Children

are more likely to suffer from mental issues.

 

Mỗi cá nhân có một mức độ tự chủ nhất định.

=> Individuals also

.

 

Một đứa trẻ 4 tuổi thường không có khả năng nhận thức giống với đứa trẻ 7 tuổi.

=> A four year old does not

as a seventeen year old.

 

Buộc tội phụ huynh vì sai phạm của con họ có nghĩa là buộc tội họ vì những gì họ không làm.

=> To convict parents of crimes their children commit would be to

.

💡 Gợi ý

fully developed their mental faculties

commit crime

growing up in an abusive households

liable to the wrongdoing of their children

indict them for acts they simply have not done

copying from their parents

have a degree of autonomy

have the same level of cognition

Exercise 2

QUIZ 1/5

Which is the right expression for 'Hành vi/thái độ chống đối xã hội'?

Anti social behaviour

0% chọn

Against society behaviour

0% chọn

Social anti behaviour

0% chọn

______ some of the blame (Chịu một phần trách nhiệm)

Which is the correct expression for 'Có vấn đề tâm lý'?

Convict somebody ___ something (Buộc tội ai đó vì điều gì)

What is the correct expression for 'Ý muốn'?

Ôn tập và củng cố kiến thức qua những bài mẫu sau.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "Some people believe that children that commit crimes should be punished. Others think the parents should be punished instead. Discuss both views and give your own opinion.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Crime.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background