In a new town, parks and sports centre are more important than shopping centres. Agree/disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/08/2019 chủ đề lối sống (lifestyle): In a new town, parks and sports centre are more important than shopping centres. Agree/disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL đứng ở giữa nên sẽ trình bày như sau:

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ nói về lợi ích của việc đầu tư vào các trung tâm mua sắm.

  • Body 2: Tiếp đến DOL sẽ nói về ưu điểm của việc đầu tư vào các cơ sở vật chất xã hội.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại 2 ý chính ở thân bài.

Insert Statement here...
A mixture of both public parks and sports facilities as well as shopping centers should be incorporated
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Shopping centers
Idea 1
It is important for urban centers to generate revenue through shopping centres
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Those revenue could be used to fund infrastructure projects and maintain existing buildings
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Many people travel to Bangkok in order to shop high quality goods at a cheap price - prioritising public parks over this would cost the country an underdeveloped tourism industry, making a dent in the country’s main source of income.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Public parks and sports facilities
Idea 1
It should be spent on something that benefits the general populace
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Public facilities that are free to use and that encourage wellbeing overall
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Public facilities may encourage tourists to visit, increasing revenue as they partake in the town’s services.

📝 Bài mẫu

During the initial phases of urban design, some believe that public parks and sports facilities should take priority over shopping centres as a means of

citizens’ recreation
. Personally, I believe a mixture of both should be incorporated in order to
generate revenue
and ensure the wellbeing of the general populace.

Firstly, whilst it should never be the main goal of a town, it is important for urban centers to generate revenue through shopping centres in order to

fund infrastructure projects
and
maintain existing buildings
. This would not be possible with the development of free public parks or sports facilities alone, for shopping centres
bring in jobs
and create tax revenue in ways that public recreational projects cannot. Many people travel to Bangkok, for instance, in order to shop high quality goods at a cheap price - prioritizing public parks over this would cost the country an
underdeveloped tourism industry
, making a dent in the country’s main source of income.

On the other hand, it is not enough to merely aim to generate revenue, and it should be spent on something that benefits the general populace, like public facilities that are free to use and that encourage wellbeing overall. Public parks have multiple health benefits such as helping

cardiovascular health
and improving mental health. Furthermore, public facilities may encourage tourists to visit, increasing revenue as they
partake in the town’s services
. This is why a city such as London, despite being very industrial, still contains large parks in order to help
preserve the wellbeing of its inhabitants
.

In general, I argue that although there is a need for

economic growth
and thus a reason to build shopping centres, it is also imperative that the local population can reap the benefits of public parks and sports facilities - hence, the perfect city should strive to have a good mixture of both.

(307 words)

📚 Vocabulary

Học từ vựng với và ôn thêm từ vựng trong bài Writing task 1 ngày 24/08/2019 nữa nhé!

A take priority over B
/A teɪk praɪˈɒrɪti ˈəʊvə B/
(verb). A quan trọng hơn B
Citizens' recreation
/ˈsɪtɪznz ˌriːkrɪˈeɪʃən/
(noun). Sự tiêu khiển của người dân
vocab
Generate revenue
/ˈʤɛnəreɪt ˈrɛvɪnjuː/
(verb). Tạo thu nhập/doanh thu
vocab
Ensure the wellbeing of the general populace
/ɪnˈʃʊə ðə ˌwɛlˈbiːɪŋ ɒv ðə ˈʤɛnərəl ˈpɒpjʊləs/
(verb). Đảm bảo sự vui khỏe của người dân
vocab
Fund infrastructure projects
/fʌnd ˈɪnfrəˌstrʌkʧə ˈprɒʤɛkts/
(verb). Tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng
Maintain existing buildings
/meɪnˈteɪn ɪgˈzɪstɪŋ ˈbɪldɪŋz/
(verb). Duy trì các công trình đã có sẵn
vocab
Bring in jobs
/brɪŋ ɪn ʤɒbz/
(verb). Tạo ra công việc
vocab
Shop high quality goods at a cheap price
/ʃɒp haɪ ˈkwɒlɪti gʊdz æt ə ʧiːp praɪs/
(verb). Mua hàng hóa chất lượng cao với giá rẻ
vocab
Underdeveloped tourism industry
/ˌʌndədɪˈvɛləpt ˈtʊərɪz(ə)m ˈɪndəstri/
(noun). Công nghiệp du lịch kém phát triển
vocab
Make a dent in something
/meɪk ə dɛnt ɪn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Làm số lượng gì đó giảm đi
vocab
Cardiovascular health
/ˌkɑːdɪəʊˈvæskjʊlə hɛlθ/
(noun). Sức khỏe tim mạch
vocab
Mental health
/ˈmɛntl hɛlθ/
(noun). Sức khỏe tinh thần
vocab
Partake in the town's service
/pɑːˈteɪk ɪn ðə taʊnz ˈsɜːvɪs/
(verb). Tham gia/sử dụng dịch vụ của thị trấn
vocab
Preserve the wellbeing of its inhabitants
/prɪˈzɜːv ðə ˌwɛlˈbiːɪŋ ɒv ɪts ɪnˈhæbɪtənts/
(verb). Giữ cho người dân vui khỏe
vocab
Economic growth
/ˌiːkəˈnɒmɪk grəʊθ/
(noun). Sự phát triển kinh tế
vocab
Strive to do something
/straɪv tuː duː ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Cố gắng làm gì đó
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

Điền những danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

01.
refers to the entertainment activities of the populace.

 

The lack of recreational facilities has resulted in the country's

02.
since very few tourists would like to visit the place.

 

03.
refers to the condition or wellbeing of one's heart.

 

The accumulation of workplace stress can be detrimental to one's

04.
, with depression being exemplary.

 

05.
of many countries has stagnated due to Covid-19.

Exercise 2:

Một vài người tin rằng các công viên công cộng và cơ sở vật chất thể thao thì quan trọng hơn trung tâm mua sắm.

=> Some believe that public parks and sports facilities should

shopping centres.

 

Trung tâm mua sắm này đã tạo ra doanh thu hơn 3 tỷ đô vào năm ngoái.

=> This shopping centre

over $3 billion dollars in revenue last year.

 

Những tiện ích công cộng như công viên có thể giúp đảm bảo sự vui khỏe của người dân.

=> Public amenities such as parks can help

.

 

Các thành phố có thể tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng bằng tiền thuế thu được từ các trung tâm mua sắm.

=> Cities can

by the tax charged on shopping malls.

 

Nhà nước vừa mới chi một lượng tiền lớn vào việc duy trì các công trình hiện có.

The government has just spent a huge sum of money on

.

 

Ví dụ, nhiều người tới Bangkok để mua hàng hóa chất lượng cao với giá rẻ.

=> Many people travel to Bangkok, for instance, in order to

.

 

💡 Gợi ý

shop high quality goods at a cheap price

take priority over

fund infrastructure projects

generated

maintaining existing buildings

ensure the well-being of the general populace

Đừng bỏ lỡ rất nhiều bài mẫu IELTS Writing Task 2 chất lượng khác trên dolenglish.vn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample When a new town is planned, it is more important to develop public parks and sports facilities than shopping centers for people to spend their free time in. To what extent do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background