Zoos are cruel and should be shut down. Others disagree. Discuss & give your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 10/08/2019 chủ đề môi trường (environment): Zoos are cruel and should be shut down. Others disagree. Discuss & give your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ bàn luận về quan điểm cho rằng sở thú nên bị đóng cửa - dựa trên những tác hại của sở thú lên động vật

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ chỉ ra những lý do vì sao cần duy trì sở thú - dựa trên những lợi ích sở thú mang lại cho động vật

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã nêu trên.

Insert Statement here...
Zoos may be the last resort for many species and should therefore be maintained.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Zoos should be closed down
Idea 1
Mockeries of the animals natural habitats
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Zoos are too small to accommodate the animals → they have regular feeding hours and no longer have any need to hunt → animals in zoos are not in shape → unhealthy and living shorter lives
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: captive gorillas have a lower lifespan than their free-roaming counterparts
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The institution of zoos can be beneficial
Idea 1
Zoos provide the conservation for wild animals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Prevent poachers from killing more animals → they are under observation and protected by security at all times
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: Africa - zoos are used to protect endangered species of rhino.

📝 Bài mẫu

There are many people who have protested the conditions of zoos and demand that they should be shut down, as animals are

subject to appalling conditions
inside artificial captivity
, while others believe that the
institution of zoos
can be
beneficial to the conservation of wild animals
. In my view, zoos may be the last resort for many species as
the practice of poaching
continues to
threaten their survival
, and should therefore be maintained.

On the one hand, many

animal activists
do have a point in arguing that zoos can be cruel. They are often
mockeries of the animals natural habitats
, and far too small to accommodate the animals that inhabit them. A lot of the animals in zoos are not as in shape as they would be in the wild, since they have
regular feeding hours
and no longer have any need to hunt. This in turn leads to them becoming unhealthy and living shorter lives. Many captive gorillas, for example, have been observed to have a lower lifespan than their free-roaming counterparts.

On the other hand, zoos prevent poachers from killing more animals, for they provide security that would not exist in the wild. Poaching has been a huge issue in recent years, and has contributed to a number of species going extinct. Zoos, meanwhile, are controlled places where the animals are

under observation
and protected by security at all times. Many zoos are currently being used in Africa in order to protect endangered species of rhino, for example, and as they have been shown to
save many species from the cusp of extinction
, they are a necessary evil for
wildlife
to continue to exist.

On the whole, I argue that although there are certain moral problems to keeping animals in zoos, the alternative of them potentially getting poached means that the existence of zoos is morally justified.

(310 words)

📚 Vocabulary

Học từ vựng bên dưới và ôn thêm từ vựng trong bài mẫu Writing task 1 cùng ngày 10/08/2019 nhé!

To be shut down
/tu bi ʃʌt daʊn/
(verb). Bị đóng cửa
vocab
To be subject to appalling conditions
/tu bi ˈsʌbʤɪkt tu əˈpɔlɪŋ kənˈdɪʃənz/
(adj). Chịu ảnh hưởng bởi những điều kiện tồi tệ
vocab
Inside artificial captivity
/ɪnˈsaɪd ˌɑrtəˈfɪʃəl kæpˈtɪvəti/
(adv). Bên trong chuồng nhân tạo
vocab
To be beneficial to the conservation of wild animals
/tu bi ˌbɛnəˈfɪʃəl tu ðə ˌkɑnsərˈveɪʃən ʌv waɪld ˈænəməlz/
(adj). Có lợi cho sự bảo tồn của động vật hoang dã
vocab
Institution of zoos
/ˌɪnstɪˈtuʃən ʌv zuz/
(noun). Tục lệ sở thú
vocab
The practice of poaching
/ðə ˈpræktəs ʌv ˈpoʊʧɪŋ/
(noun). Hoạt động săn bắt động vật trái phép
vocab
Threaten their survival
/ˈθrɛtən ðɛr sərˈvaɪvəl/
(verb). Đe dọa sự tồn tại của chúng
vocab
Animal activist
/ˈænəməl ˈæktəvəst/
(noun). Các nhà hoạt động xã hội bảo vệ động vật
vocab
Mockeries of the animals natural habitats
/ˈmɑkəriz ʌv ði ˈænəməlz ˈnæʧərəl ˈhæbəˌtæts/
(noun). Sự mỉa mai đối với đời môi tường sống tự nhiên của động vật
Too small to accommodate the animals
/tu smɔl tu əˈkɑməˌdeɪt ði ˈænəməlz/
(adj). Quá nhỏ để có thể cung cấp chỗ ở cho động vật
vocab
Regular feeding hours
/ˈrɛgjələr ˈfidɪŋ ˈaʊərz/
(noun). Giờ cho ăn hằng ngày
vocab
Prevent poachers from killing animals
/prɪˈvɛnt ˈpoʊʧərz frʌm ˈkɪlɪŋ ˈænəməlz/
(verb). Ngăn những người săn bắt thú giết động vật
vocab
Go extinct
/goʊ ɪkˈstɪŋkt/
(verb). Tuyệt chủng
vocab
To be under observation
/tu bi ˈʌndər ˌɑbzərˈveɪʃən/
(adj). Được quan sát, theo dõi
vocab
Save many species from the cusp of extinction
/seɪv ˈmɛni ˈspiʃiz frʌm ðə kʌsp ʌv ɪkˈstɪŋkʃən/
(verb). Cứu nhiều loài khỏi bờ vực tuyệt chủng
vocab
Wildlife
/ˈwaɪlˌdlaɪf/
(noun). Động,thực vật hoang dã
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống

 

Tục lệ sở thú -

01.

 

Hoạt động săn bắt động vật trái phép -

02.

 

Các nhà hoạt động xã hội bảo vệ động vật -

03.

 

Động,thực vật hoang dã -

04.

 

Sự bắt chước môi tường sống tự nhiên của động vật -

05.
of the animals natural habitats

 

Chuồng/nơi giam giữ nhân tạo

06.

Exercise 2:

Các công nhận phải chịu ảnh hưởng bởi những điều kiện tồi tệ của môi trường làm việc của họ.

=> The workers

of their working environment.

 

Sở thú có thể có lợi cho sự bảo tồn của động vật hoang dã.

=> Zoos

the conservation of wild animals.

Nạn đốn rừng ở Úc đang đe dọa tới sự tồn tại của loài koala.

=> Deforestation in Australia is

.

 

Những chiếc lồng là quá nhỏ để có thể cung cấp chỗ ở cho động vật.

=> The cages are too small to

.

 

Sở thú có thể là một cách hiệu quả để ngăn những người săn bắt thú giết hại động vật.

=> Zoos can be an effective way to

.

 

Khủng long tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước.

=> Dinosaurs

around 65 million years ago.

 

Những khu vực bảo tồn động thực vật hoang dã đã cứu nhiều loài khỏi bờ vực tuyệt chủng.

=> Wildlife conservation areas have been shown to

.

 

Các giám khảo phải đảm bảo rằng tất cả các học sinh được theo dõi ở bất kỳ lúc nào khi làm bài kiểm tra trên máy tính.

=> Invigilators need to make sure that all the students

at any given time during the computer-delivered tests.

💡 Gợi ý

threatening koalas' survival

accommodate the animals

prevent poachers from killing the animals

are under observation

went extinct

can be beneficial to

are subject to appalling conditions

save many species from the cusp of extinction

Nếu bạn muốn tham khảo thêm một số bài mẫu Writing IELTS khác, bấm vào trang Writing Task 2 Sample Essays của Dol nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people think that zoos are all cruel and should be closed down. Others however believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both opinions and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background