Ancestral lineage research is important. Others disagree. Discuss & state your idea

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/08/2019 chủ đề lịch sử (history): Ancestral lineage research is important. Others disagree. Discuss & state your idea. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để đưa ra quan điểm của mình về vấn đề.

 • Thân bài:

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ đưa ra quan điểm ủng hộ việc tập trung vào các thế hệ hiện tại và tương lai

  • Body 2: Tiếp đến, DOL nói về những lợi ích có được từ việc tìm hiểu cội nguồn gia đình

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại các ý chính đã trình bày ở trên

Insert Statement here...
I believe that whilst both views have their merits, knowing more about one’s family can be beneficial for those who have been estranged from their roots.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Focus on the present and future generations
Idea 1
Family history is of no real use in our modern world in terms of economic advantages
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Being a son or daughter of a past monarchy means little in most countries today → a waste of the precious time we have to engage and learn from the generations that are still around us.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Do research into our family history
Idea 1
Learning about ancestry is a way of feeling closer to one’s own family
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This could potentially be of great comfort to orphans, or those who do not know who their parents are
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example: DNA tests - have helped many people without family to track down their long lost relatives and discover brothers and sisters they never knew they had.

📝 Bài mẫu

Ancestral lineage research
has been argued by many people to be important in recent times, whilst there are also those who believe it is a
fruitless endeavour
. In this essay, I will seek to show why I believe that whilst both views have their merits, knowing more about one’s family can be beneficial for those who have been
estranged from their roots
.

Firstly,

family history
is of no real use in our modern world in terms of economic advantages. Gone are the days of
delineating heirs and “pure bloodlines”
, and being a son or daughter of a
past monarchy
means little in most countries today. Concerning oneself with a long lost past, rather than looking ahead and tending to the generations we have now is a waste of the precious time we have to engage and
learn from the generations that are still around us
. Learning that one is part Chinese or Korean, for example, does not ultimately
change who they are as a person
or who they should associate with.

On the other hand, learning about

ancestry
is a way of feeling closer to one’s own family, for it is a way of
seeing the roots of one’s own family tree
and honouring where we come from. This could potentially be of great comfort to orphans, or those who do not know who their parents are. DNA tests, for example, have helped many people without family to
track down their long lost relatives
and discover brothers and sisters they never knew they had. Helping reconnect families can be seen as a positive social impact of ancestral lineage research.

Ultimately, I believe that while there are no longer any

tangible physical purposes
for learning about one’s lineage, it is nonetheless beneficial to those who want to feel a greater sense of connection to their forefathers.

(305 words)

📚 Vocabulary

List vocab trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Ancestral lineage research
/ænˈsɛstrəl ˈlɪniəʤ riˈsɜrʧ/
(noun). Nghiên cứu về dòng dõi tổ tiên
vocab
Fruitless endeavour
/ˈfrutləs ɪnˈdɛvər/
(noun). Nỗ lực vô ích
vocab
To be estranged from their roots
/tu bi ɛˈstreɪnʤd frʌm ðɛr ruts/
(verb). Xa lạ với nguồn cội
Family history
/ˈfæməli ˈhɪstəri/
(noun). Lịch sử gia đình
vocab
To be of no real use in our modern world
/tu bi ʌv noʊ riəl juz ɪn ˈaʊər ˈmɑdərn wɜrld/
(adj). Không có công dụng thật sự trong thế giới hiện đại
Delineate heirs and pure bloodlines
/dɪˈlɪniˌeɪt ɛrz ænd pjʊr ˈblʌˌdlaɪnz/
(verb). Vạch ra người thừa kế và dòng máu thuần chủng
Past monarchy
/pæst ˈmɑnɑrki/
(noun). Dòng dõi vua chúa ngày xưa
vocab
Tend to the generations we have now
/tɛnd tu ðə ˌʤɛnəˈreɪʃənz wi hæv naʊ/
(verb). Đối mặt với những thế hệ ngày này
Learn from the generations that are still around us
/lɜrn frʌm ðə ˌʤɛnəˈreɪʃənz ðæt ɑr stɪl əˈraʊnd ʌs/
(verb). Học hỏi từ các thế hệ xung quanh ta
Change who they are as a person
/ʧeɪnʤ hu ðeɪ ɑr æz ə ˈpɜrsən/
(verb). Thay đổi bản chất con người họ
Ancestry
/ˈænsɛstri/
(noun). Dòng họ
vocab
See the roots of one's family
/si ðə ruts ʌv wʌnz ˈfæməli/
(verb). Hiểu được cội nguồn của gia đình
vocab
Honour where we come from
/ˈɑnər wɛr wi kʌm frʌm/
(verb). Kính trọng nguồn gốc của họ
Track down their long lost relatives
/træk daʊn ðɛr lɔŋ lɔst ˈrɛlətɪvz/
(verb). Lần ra những họ hàng đã thất lạc từ lâu
To be seen as a positive social impact
/tu bi sin æz ə ˈpɑzətɪv ˈsoʊʃəl ˈɪmpækt/
(verb). Được xem là ảnh hưởng xã hội tích cực
Tangible physical purposes
/ˈtænʤəbəl ˈfɪzɪkəl ˈpɜrpəsəz/
(noun). Những mục đích vật lý hữu hình

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Writing IELTS Sample Essay nhé!

Exercise 1:

Điền các danh từ phù hợp vào chỗ trống

 

Nghiên cứu về dòng dõi tổ tiên -

01.

 

Lịch sử gia đình -

02.

 

Nỗ lực vô ích -

03.

 

Dòng dõi vua chúa ngày xưa -

04.

 

Dòng họ -

05.

 

Những mục đích vật lý hữu hình -

06.

Xem thêm bài mẫu Writing task 1 IELTS ngày 17/08/2019 và từ vựng ôn tập.

Exercise 2:

Hiểu biết nhiều về gia đình một người có thể có lợi cho những ai đã xa lạ với nguồn cội.

=> Knowing more about one’s family can be beneficial for those who have been

.

 

Lịch sử gia đình không có công dụng thật sự trong thế giới hiện đại ở khía cạnh lợi ích kinh tế.

=> Family history is

in our modern world in terms of economic advantages.

 

Những ngày mà người ta vạch ra người thừa kế và những dòng máu thuần chủng đã qua rồi.

=> Gone are the days of

.

 

Quan tâm tới một người từ xa xưa, thay vì nhìn về phía trước và đối mặt với những thế hệ ngày nay, là một sự lãng phí thời gian.

=> Concerning oneself with a long lost past, rather than looking ahead and

the generations we have now is a waste of the precious time.

 

Giúp kết nối các gia đình lại có thể được xem là một ảnh hưởng xã hội tích cực của việc nghiên cứu về dòng dõi tổ tiên.

=> Helping reconnect families

of ancestral lineage research.

 

Các xét nghiệm DNA đã giúp nhiều người lần ra được những họ hàng đã thất lạc từ lâu.

=> DNA tests have helped many people without family to

.

 

Những đứa trẻ nhập cư nên được dạy về quốc gia gốc của chúng để chúng biết kính trọng nguồn gốc của mình.

=> Young immigrants should be taught about their original countries so that they

.

 

Hiểu được cội nguồn của gia đình có thể phần nào giúp hình thành bản sắc cả nhân của một người.

=>

can partly help build the personal identity of an individual.

💡 Gợi ý

delineating heirs and 'pure bloodlines'

tending to

can be seen as a positive social impact

of no real use

track down their long lost relatives

estranged from their roots

Seeing the roots of one’s own family tree

honour where they come from

Thao khảo bài Viết mẫu hay tháng 10/2019.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample Some people argue that we should do research into their family history. Others agree with the view that we should focus on the present and future generations. Discuss both views and give your own opinion, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề History mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background