DOL IELTSIELTS Online Test
Cambridge IELTS 12
Cambridge IELTS 12
Preview

Cambridge IELTS 12

Lượt Làm: 14.440

Cambridge IELTS 12 với đề bài IELTS Reading Listening Test được thiết kế dưới dạng bài thi thử IELTS Online Test kèm Answer key giải thích đáp án chi tiết bằng Linearthinking, list từ vựng IELTS cần học trong bài và Free PDF download.

Danh sách bài Test

READING

LISTENING

banner-vertical
banner-horizontal

Sách khác cùng bộ Cambridge

Cambridge IELTS 10

Cambridge IELTS 10

8 Bài Tests
17K Lượt Làm
Xem Bài Tests
Cambridge IELTS 11

Cambridge IELTS 11

8 Bài Tests
13K Lượt Làm
Xem Bài Tests
Cambridge IELTS 13

Cambridge IELTS 13

8 Bài Tests
19K Lượt Làm
Xem Bài Tests
Cambridge IELTS 14

Cambridge IELTS 14

8 Bài Tests
32K Lượt Làm
Xem Bài Tests
Cambridge IELTS 15

Cambridge IELTS 15

8 Bài Tests
39K Lượt Làm
Xem Bài Tests
Cambridge IELTS 16

Cambridge IELTS 16

8 Bài Tests
80K Lượt Làm
Xem Bài Tests
Cambridge IELTS 17

Cambridge IELTS 17

8 Bài Tests
33K Lượt Làm
Xem Bài Tests
Cambridge IELTS 9

Cambridge IELTS 9

8 Bài Tests
23K Lượt Làm
Xem Bài Tests