The number of enquiries received by the Tourist Information Office

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/01/2018 dạng Line graph. Đây là dạng biểu đồ thường hay xuất hiện trong bài Writing Task 1. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng dol.vn.

🚀 Đề bài

The number of enquiries received by the Tourist Information Office - IELTS Writing

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để miêu tả các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ

 • Thân bài: Vì đây là dạng bài có số liệu thay đổi theo từng năm, ta sẽ tập trung vào sự tăng giảm của các số liệu

  • Body 1: Đầu tiên, DOL sẽ đưa ra những mốc số liệu bắt đầu và kết thúc của các hạng mục.

  • Body 2: Tiếp đến, DOL sẽ đi vào chi tiết hơn - so sánh cụ thể xu hướng, những thay đổi giữa các hạng mục đó.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
The rate of enquiries received in person or by telephone each month increased over this period, whereas this figure decreased for enquiries received by letter or mail.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Starting and ending points
Idea 1
Starting points
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In person: 400
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By telephone: 900
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By letter or email: 780
Idea 2
Ending points
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In person: 1900
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By telephone: 1600
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • By letter or mail: 400
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Detailed comparison
Idea 1
The figure for in-person enquiries surpassed enquiries by letter or email for the first time in March, and enquiries by telephone for the first time in April
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
By letter or email vs by telephone
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The gap between the two widening from around 100 in January to more than 1200 in June

📝 Bài mẫu

The graph demonstrates the quantity of questions received by the Tourist Information Office in one city over the first half of the year 2011. Overall,

the rate of enquiries
received in person or by telephone each month increased over this period, whereas this
figure
decreased for enquiries received by letter or mail.

In January of 2011, it can be seen that

enquiries in person
were
the fewest
, at around 400 that month, compared to around 900 by telephone and 780 by letter or email. However, by June, while this number of enquiries for in person and by telephone has risen to 1900 and 1600
respectively
, it has fallen to less than 400 by letter or mail.

It can also be seen that in person enquiries increased every month, surpassing enquiries by letter or email for the first time in March, and enquiries by telephone

for the first time in April
. Meanwhile, the number of enquiries by letter or email was
uniformly lower
than that by telephone across the period, with
the gap between the two
widening from around 100 in January to more than 1200 in June.

(187 words)

📚 Vocabulary

Danh sách các từ vựng được sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 1.

The rate of enquiries
/ðə reɪt ɒv ɪnˈkwaɪəriz/
(noun). Số lượng các câu hỏi
vocab
Enquiries in person
/ɪnˈkwaɪəriz ɪn ˈpɜːsn/
(noun). Các thắc mắc trực tiếp
Quantity of something
/ˈkwɒntɪti ɒv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Số lượng của một cái gì đó
vocab
To be the fewest
/tuː biː ðə ˈfjuːɪst/
(adj). Là ít nhất
vocab
Compared to something
/kəmˈpeəd tuː ˈsʌmθɪŋ/
(adj). So với
vocab
Respectively
/rɪsˈpɛktɪvli/
(adv). Tương ứng
Surpass something
/sɜːˈpɑːs ˈsʌmθɪŋ/
(verb). Vượt qua
vocab
For the first time in April
/fɔː ðə fɜːst taɪm ɪn ˈeɪprəl/
(adv). Lần đầu tiên vào tháng 4
To be uniformly lower
/tuː biː ˈjuːnɪfɔːmli ˈləʊə/
(adj). Thấp hơn một cách đồng đều
The gap between the two
/ðə gæp bɪˈtwiːn ðə tuː/
(noun). Khoảng cách giữa hai
vocab
Widen
/ˈwaɪdn/
(verb). Mở rộng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Tom is taller than Peter.

=>

Tom, Peter is shorter.

 

Mary are 12 and Anne are 16.

=> Mary and Anne are

12 and 16 years old.

 

The figures for Singapore and Thailand were both very low.

=> The figures for Singapore and Thailand were

very low.

 

John only caught 2 fish while Jack and Mary each got 5 fish.

=> John had

number of fish.

💡 Gợi ý

uniformly

respectively

Compared to

the fewest

Exercise 2:

Nhìn chung, lượng câu hỏi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại mỗi tháng đã tăng trong chu kỳ.

=> Overall,

received in person or by telephone each month increased over this period.

 

Số liệu của các thắc mắc trực tiếp tăng mạnh mẽ nhất.

=> The figure for

saw the sharpest increase.

 

Số người tham dự dự kiến sẽ vượt qua kỷ lục năm ngoái.

=> Attendance is expected to

last year's record.

 

Họ dự định mở rộng cuộc điều tra.

=> They plan to

the investigation.

 

Không có đủ số lượng chai nước cho các vận động viên

=> There are not enough

for the athletes

💡 Gợi ý

enquiries in person

widen

quantities of water bottles

the rate of enquiries

surpass

Đề thi tổng hợp Writing task 1 tháng 1/2018.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18 Sau sample "The graph below shows the number of enquiries received by the Tourist Information Office in one city over a six-month period in 2011. " vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background