DOL IELTS Writing
Task 1 Academic Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Exam Writing Task 1 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Kho bài mẫu

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/09/2023 dạng Line Graph: The chart below shows the percentage of households owning four types of electronic devices between 1995 and 2015.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/09/2023 dạng Pie Chart: The charts below show the class size of four states of Australia.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/09/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 09/09/2023 dạng Table: The table below shows the cost of water in five cities in Australia (CC98).

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 10/08/2023 dạng Line Graph: The three charts show the value in Australian dollars of Australian trade with three different countries from 2004 to 2009. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/07/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/07/2023 dạng Table: The graph below shows the percentage of government spending on roads and transport in four countries from 1990 to 2005. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/08/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 12/08/2023 dạng Table: The table describes the changes of people in millions who went for international travel in 1990, 1995, 2000 and 2005. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 29/07/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 29/07/2023: The diagram below shows how a simple water filter is constructed and how it functions to produce clean drinking water.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/07/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/07/2023 dạng Bar chart: The chart below shows the water levels of 6 cities in Australia in October 2009 and 2010. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/07/2023 kèm bài mẫu band 8

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 08/07/2023: The diagram below shows the process of making soft cheese. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background