How orange juice is produced - Đề thi ngày 18/01/2018

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2018 dạng Process: The diagram below shows how orange juice is produced. Ở bài viết này DOL sẽ viết 1 sample IELTS Writing được 8.0 kèm với 1 số từ vựng và cấu trúc hay trong bài. Chúc các bạn học IELTS vui vẻ cùng DOL nhé!

🚀 Đề bài

Orange juice process - Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với một câu mở bài (Intro) kèm phần miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase lại đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm, sau đó viết phần Overview để chỉ ra các chi tiết quan trọng, nổi bật nhất trong biểu đồ.

 • Thân bài: Đối với một quá trình nhiều bước, ta sẽ quan sát xem có thể chia nó ra mấy giai đoạn để tìm cách bố cục trong phần thân bài

  • Body 1: Đầu tiên, DOL miêu tả quá trình từ lúc bắt đầu tới bước làm bay hơi (Evaporation)

  • Body 2: Sau đó, DOL miêu tả quá trình từ bước đó tới hết.

Insert Paragraph Title Here...
Intro:
Topic Sentence
Overview
Idea 1
17 steps, from transportation to the finished products
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Beginning
Idea 1
Fresh oranges being transported to a factory → washed
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The sanitised oranges are fed through a processor → to be extracted
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The solid waste from this → feed animals
Idea 3
The fresh orange juice is either packaged and sold in shops, or stored in a refrigerator truck before being evaporated.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Evaporation
Idea 1
Boiling the water → concentrate juice
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Canned and transported to a warehouse, stored away until it is converted back into orange juice
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Delivered to a factory + water → packaged → transported to shops → sold to customers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The diagram demonstrates the processes involved in

the production of orange juice
. Overall, the process
involves around 17 steps
, beginning with the transportation of fresh oranges, and ending with moving the finished products to be sold in shops.

The process starts off with the fresh oranges being transported to a factory, where it is then washed to

ensure hygiene
. Then,
the sanitised oranges
are fed through a processor, where after orange juice is extracted -
the solid waste
that is a byproduct of this step, meanwhile, is used as animal feed. The fresh orange juice is either
packaged
and sold in shops, or stored in a refrigerator truck to be evaporated.

 

The evaporation process
involves boiling the water away until
the residue
i.e.
concentrate juice
is left. This concentrate is then
canned
and transported to a warehouse, stored away until it is converted back into orange juice. Once ready, the juice concentrate is delivered to a factory, where water is added to make orange juice - this final product is then packaged, and ultimately transported to shops where it is presented and sold to customers.

(183 words)

📚 Vocabulary

The production of orange juice
/ðə prəˈdʌkʃən ʌv ˈɔrənʤ ʤus/
(noun). Quá trình sản xuất nước cam
vocab
Involve around 17 steps
/ɪnˈvɑlv əˈraʊnd 17 stɛps/
(verb). Bao gồm 17 bước
Begin with...end with...
/bɪˈgɪn wɪð...ɛnd wɪð.../
(verb). Bắt đầu với ... kết thúc với ...
vocab
Start off (with sth)
/stɑrt ɔf (wɪð sth)/
(verb). Bắt đầu (với sth)
vocab
Ensure hygiene
/ɛnˈʃʊr ˈhaɪˌʤin/
(verb). Đảm bảo vệ sinh
The sanitized oranges
/ðə ˈsænɪˌtaɪzd ˈɔrənʤəz/
(noun). Cam đã qua khử trùng
vocab
Extract orange juice
/ˈɛkˌstrækt ˈɔrənʤ ʤus/
(verb). Chiết xuất nước cam
vocab
Solid waste
/ˈsɑləd weɪst/
(noun). Cặn, bã cam (nghĩa trong bài)
A byproduct of something
/ə ˈbaɪprɑdəkt ʌv ˈsʌmθɪŋ/
(noun). Một sản phẩm phụ của một cái gì đó
To be packaged
/tu bi ˈpækɪʤd/
(verb). Được đóng gói
vocab
The evaporation process
/ði ɪˌvæpəˈreɪʃən ˈprɑˌsɛs/
(noun). Quá trình bay hơi
vocab
Residue
/ˈrɛzəˌdu/
(noun). Thứ còn xót lại
vocab
Concentrated juice
/ˈkɑnsənˌtreɪtəd ʤus/
(noun). Nước ép cô đặc
vocab
To be canned
/tu bi kænd/
(verb). Được đóng hộp
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống.

 

Harvesting cocoa pods is the first step in the process

=> The process

01.
harvesting cocoa pods.

 

The last step of the process is packaging.

=> The process

02.
packaging.

 

After being cooked, the fish are put into cans.

=> After being cooked, the fish are

03.

 

The cocoa beans are filled into paper bags, which are then sealed up.

=> The cocoa beans are

04.
in paper bags.

 

The process consists of 17 steps.

=> The process

05.
17 steps

Exercise 2:

Nhà máy này chuyên về sản xuất nước ép cam.

=> This factory specialized in

.

 

Những quả cam được rửa để đảm bảo vệ sinh.

=> The oranges are washed to

.

 

Những quả cam đã được khử trùng sẽ tiếp tục được chế biến thành nước cam

=> The

will continue to be processed into orange juice

 

Cam đã được rửa sẽ được đưa qua một cái máy chế biến, sau bước này nước ép cam sẽ được chiết xuất ra.

=> The sanitized oranges are fed through a processor, whereafter

.

 

Bả cam sau đó được dùng làm thức ăn cho động vật.

=>

is then used as animal feed.

 

Nội tạng, xương và huyết là sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất thịt

=> Organs, bone and blood are

of meat production

 

Quá trình bay hơi bao gồm việc đun cho nước bay hơi đi.

=> The evaporation process involves boiling the water away.

 

Nước ép cô đặc sẽ được hoà tan trong một cái thùng.

=>

is then diluted in a container.

💡 Gợi ý

orange juice is extracted

sanitized oranges

The solid waste

The concentrated juice

ensure hygiene

orange juice is extracted

the production of orange juice

byproducts

The evaporation process

Làm tiếp đề Writing task 2 ngày 18/01/2018 cùng ngày.

Bài mẫu tham khảo task 1 tháng 1/2018.

Đón xem các bài mẫu IELTS Writing hay khác do chính DOL biên soạn nữa nhé.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample "The diagram below shows how orange juice is produced" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background