Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 08/06/2024

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/06/2024 dạng Bar chart: The chart below shows the percentage of unemployed people aged between 15 and 24 in five European countries in 2005, compared with the overall percentage of unemployment in those countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 band 8 ngày 08/06/2024

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

Thân bài:

 • Body 1: DOL so sánh phần trăm người thất nghiệp 15-24 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp chung ở 3 quốc gia Poland, Italy và Hungary.

 • Body 2: DOL so sánh phần trăm người thất nghiệp 15-24 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp chung ở 2 quốc gia còn lại Germany và Denmark.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Poland: the highest rates >< Denmark: the lowest;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The 15-24 age group > the total population (in 5 countries).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Poland:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 15-24 age bracket (35%) ~ 2x the total population;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Both were the highest.
Idea 2
Italy and Hungary: similar trends
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 15-24-year-olds: ranged from 18% to 24%;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The overall: around 8%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Germany
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 15-24 (<15%); exceeded the overall rate by about 5%;
Idea 2
Denmark: the lowest figures
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The total population: 3%;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 15-24: 7%

📝 Bài mẫu

The given bar chart compares five different countries in terms of the proportion of

jobless
individuals aged 15 to 24 and the overall unemployment rate in 2005.

Overall, it is notable from the chart that Poland

recorded
the highest unemployment rates, while Denmark
experienced
the lowest. Another key observation is that the unemployment rate among the 15-24 age group was higher than that of the total population in all the countries surveyed.

In Poland, over 35% of individuals in the 15-24

age bracket
were jobless, more than double the figure for the total population, both of which were by far the highest among the five countries. Italy and Hungary
displayed similar trends
,
albeit
with smaller
disparities
between the two rates. The unemployment rate among 15-24-year-olds in these countries ranged from
approximately
18% to 24%, while the overall unemployment rate was around 8%.

Germany showed that just under 15% of those aged 15-24 were unemployed, which

exceeded
the overall rate by about 5%. Meanwhile, Denmark had the lowest figures, with only 3% of the total population facing unemployment and around 7% of young individuals aged 15-24 being jobless.

(187 words)

📚 Vocabulary

jobless
/ˈʤɒbləs/
(adj). thất nghiệp
vocab
record
/rɪˈkɔːrd/
(verb). ghi nhận
vocab
experience
/ɪkˈspɪəriəns/
(verb). trải qua
vocab
age bracket
/eɪʤ ˈbrækɪt/
(noun). độ tuổi
vocab
display similar trends
/dɪˈspleɪ ˈsɪmɪlər trɛndz/
(verb). có xu hướng tương tự
vocab
albeit
/ɔːlˈbiːɪt/
(conjunction). mặc dù
vocab
disparity
/dɪˈspærɪti/
(noun). sự chênh lệch
vocab
approximately
/əˈprɒksɪmətli/
(adv). khoảng
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Task 1 nhé!

Exercise 1: Điền từ / cụm từ phù hợp để hoàn thành câu sau.

1 Nhiều người đang phải vật lộn để tìm việc làm trong điều kiện kinh tế hiện nay, dẫn đến số lượng người thất nghiệp ngày càng tăng.

-> Many people are struggling to find work in the current economic climate, leading to a rise in the number of

individuals.

 

2 Các nhà khoa học sẽ ghi nhận lại kết quả thí nghiệm trong một báo cáo chi tiết.

-> Scientists will

the experiment's results in a detailed report.

 

3 Nền kinh tế đang trải qua sự tăng trưởng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng chi tiêu của người tiêu dùng.

-> The economy is

rapid growth, driven by increased consumer spending.

 

4 Cuộc khảo sát đã phân tích dữ liệu từ các độ tuổi khác nhau để hiểu sở thích của người tiêu dùng.

-> The survey analyzed data from different

to understand consumer preferences.

 

5 Cả hai thành phố đều có xu hướng tương tự về tăng trưởng dân số và phát triển cơ sở hạ tầng.

-> Both cities

in population growth and infrastructure development.

💡 Gợi ý

age brackets

experiencing

jobless

display similar trends

record

Exercise 2: Tìm những từ / cụm từ tiếng Anh phù hợp với những từ / cụm từ sau.

 

01.

mặc dù

02.

sự chênh lệch

03.

khoảng

04.

vượt quá

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi 😍 Sau sample “The chart below shows the percentage of unemployed people aged between 15 and 24 in five European countries in 2005, compared with the overall percentage of unemployment in those countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

check Mình cùng nhau học lại những cấu trúc hay đươc dùng trong bài nhé!

1 It is notable from the chart that Poland recorded the highest unemployment rates, while Denmark experienced the lowest.

-> Cấu trúc It is notable được dùng để đưa ra một điểm quan trọng.

-> cấu trúc SV, while SV --> while dùng để nối 2 mệnh đề có thông tin trái ngược nhau.

2 In Poland, over 35% of individuals in the 15-24 age bracket were jobless, more than double the figure for the total population, both of which were by far the highest among the five countries.

-> Cấu trúc so sánh more than double để so sánh tỷ lệ thất nghiệp, và dùng by far để nhấn mạnh mức độ cao nhất trong số các quốc gia.

3 Italy and Hungary displayed similar trends, albeit with smaller disparities between the two rates.

-> "albeit with" được sử dụng để thêm thông tin bổ sung mang nét nghĩa trái ngược với thông tin trước đó.

4 Germany showed that just under 15% of those aged 15-24 were unemployed, which exceeded the overall rate by about 5%

-> Câu này dùng mệnh đề quan hệ với "which" để bổ sung thông tin so sánh 2 tỷ lệ.

5 Meanwhile, Denmark had the lowest figures, with only 3% of the total population facing unemployment...

-> Cấu trúc "Meanwhile" để chuyển đoạn và so sánh.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! 🥳

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background