Data about what people in the UK thought the government should increase spending on

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 16/06/2022: The table shows data about what people in the UK thought the government should increase spending on. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 16/06/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả dữ liệu theo giới tính

 • Body 3: Mô tả dữ liệu theo độ tuổi

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
Women prefer the increased state spending on health while most men support more financial investment in education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Young people prioritize education and other areas, the elderly put more emphasis on funding for health sector
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Gender
Idea 1
British men focus on the improvement of education >< one-third of them support the allocation of finance for the health field
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Health care attracts more attention from women >< 40% of this group advocated financial funds for education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Age group
Idea 1
people aging from 35 - 64 think the government should spend more money on health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
72% of old people (aged 65+) prioritized spending more on health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
the majority of young adults (ages from 18 - 24 and 25 - 34) are strong advocates of funding for education
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The table illustrates information about 3 main sectors that English people think their government should

allocate more funding
.

Overall, it can be seen that women prefer the idea of

increasing state spending on health
while most men support more
financial investment
in education. Regarding age group, while young people prioritize education and other areas, the elderly
put more emphasis on
funding for health sector.

In terms of gender, 55% of British men focus on

the improvement of education
while only one-third of them support the allocation of finance for the health field. On the other hand, health care attracts more attention from women living in the UK, as nearly half of them agree that more money should be spent on this sector and 40% of this group advocated financial funded for education.

Regarding the age group, it is understandable that people aging from 35 - 64 think the government should spend more money on health (approximately 50%).

Noticeably
, there are 72% of old people (aged 65+)
prioritized
spending more on health. In addition, the majority of young adults whose ages are from 18 - 24 (49%) and 25 - 34 (52%), are
strong advocates
of funding for education.

(193 words)

📚 Vocabulary

to allocate more funding
/tuː ˈæləʊkeɪt mɔː ˈfʌndɪŋ/
(verb). phân bổ thêm kinh phí
vocab
to increase state spending on health
/tuː ˈɪnkriːs steɪt ˈspɛndɪŋ ɒn hɛlθ/
(verb). tăng chi tiêu của nhà nước cho y tế
vocab
financial investment
/faɪˈnænʃəl ɪnˈvɛstmənt/
(noun). đầu tư tài chính
vocab
to put more emphasis on something
/tuː pʊt mɔːr ˈɛmfəsɪs ɒn ˈsʌmθɪŋ/
(verb). nhấn mạnh hơn vào điều gì đó
vocab
the improvement of education
/ði ɪmˈpruːvmənt ɒv ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən/
(noun). sự cải thiện của giáo dục
vocab
strong advocate
/strɒŋ ˈædvəkɪt/
(noun). người ủng hộ mạnh mẽ
vocab
to prioritize
/tuː praɪˈɒrɪˌtaɪz/
(verb). ưu tiên
vocab
noticeably
/ˈnəʊtɪsəbli/
(adv). đáng chú ý
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Bảng này minh họa thông tin về 3 lĩnh vực chính mà người Anh cho rằng chính phủ của họ nên phân bổ nhiều vốn hơn.

=> The table illustrates information about 3 main sectors that English people think their government should

.

 

2 Phụ nữ ủng hộ ý tưởng tăng chi tiêu của nhà nước cho y tế hơn.

=> Women prefer the idea of

on health.

 

3 Người cao tuổi chú trọng hơn đến nguồn vốn cho ngành y tế.

=> The elderly

funding for the health sector.

 

4 Hầu hết nam giới ủng hộ đầu tư tài chính nhiều hơn cho giáo dục.

=> Most men support more

in education.

💡 Gợi ý

increasing state spending

put more emphasis on

financial investment

allocate more funding

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Sự cải thiện của giáo dục

02.

Người ủng hộ mạnh mẽ

03.

Ưu tiên

04.

Đáng chú ý

Cùng làm đề thi thật IELTS Writing task 2 ngày 16/06/2022 và điểm từ vựng quan trọng nhé!

Chọn lọc đề viết task 1 hay nhất tháng 06/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley34 . Sau sample "The table shows questionnaires about the opinions of club members and general public for the new theatre in one town in 2012." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background