Opinions of club members and the general public for the new theatre in one town in 2012

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 25/06/2022: The table shows questionnaires about the opinions of club members and the general public for the new theatre in one town in 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25/06/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu về facilities

 • Body 2: Mô tả số liệu về information

 • Body 3: Mô tả số liệu về quality

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
The majority of both parties show their deep contentment with the three surveyed elements
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Small proportion of people from the club and the public dissatisfied with the facilities and quality
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Facilities
Idea 1
Three-fourth of the club members graded the equipment in excellent state >< a lower number of 64% obtained from the public perspective
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
8% of the general public considered facilities in the new theater as poor - 4 times higher than the figure collected from the club members
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Information
Idea 1
The general public gave more positive comments for the information about the theater than the club member
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
This category gained a more moderate percentage of satisfied and dissatisfied answers from both studied groups of participants
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 3:
Topic Sentence
Quality
Idea 1
The highest percentage of 88% of the data was collected from club participants who graded the theatre’s quality as excellent
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
40% of the public preferred the quality as satisfied - 4 times higher than the proportion of the club members
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given table illustrated information about the

points of view
of club members and the public towards the three components of
the newly-built theatre
in a town including facilities, information and quality in 2012.

Overall, it can be seen that the majority of both parties

show their deep contentment
with the three surveyed elements. In addition, there is a relatively small proportion of people from the club and the public
expressed their dissatisfaction
towards the facilities and quality.

In specific, regarding facilities, nearly three-fourths of the club members

graded
the equipment in excellent state, compared to a lower number of 64% obtained from the public perspective. Noticeably, there were only 8% of the general public considered facilities in the new theater as poor, which was 4 times higher than the figure collected from the club members.

The general public gave more

positive comments
(66%) for the information about the theater than the club member (54%). However, this category gained a more
moderate
percentage of
satisfied
and dissatisfied answers from both studied groups of participants in comparison to the remaining varieties.

In terms of quality, the highest percentage of 88% was the data collected from club participants who graded the theatre’s quality as excellent, which was roughly 30% higher than the figure from the general public. In contrast, 40% of the public preferred the quality as satisfied, which was 4 times higher than the proportion of the club members.

(240 words)

📚 Vocabulary

points of view
/pɔɪnts ɒv vjuː/
(noun). những quan điểm
vocab
the newly-built theatre
/ðə ˈnjuːli-bɪlt ˈθɪətə/
(noun). nhà hát mới xây
vocab
to show one's deep contentment
/tuː ʃəʊ wʌnz diːp kənˈtɛntmənt/
(verb). thể hiện sự hài lòng sâu sắc của một người
vocab
to express one's dissatisfaction
/tuː ɪksˈprɛs wʌnz dɪsˌsætɪsˈfækʃən/
(verb). bày tỏ sự không hài lòng của một người
vocab
to grade
/tuː greɪd/
(verb). nhận xét, đánh giá
vocab
positive comments
/ˈpɒzətɪv ˈkɒmɛnts/
(noun). nhận xét tích cực
vocab
moderate
/ˈmɒdərɪt/
(adj). vừa phải
vocab
satisfied
/ˈsætɪsfaɪd/
(adj). hài lòng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Có một nhà hát mới xây trong khu phố của tôi.

=> There is a

in my neighborhood.

 

2 Có nhiều ý kiến tích cực về quy định mới về việc giảm thuế lên phương tiện cá nhân.

=> There are various

on the new regulation of decreasing tax on personal vehicles.

 

3 Bác sĩ khuyên cô nên tập thể dục ở mức vừa phải.

=> Her doctor recommended

exercise.

 

4 Chỉ vì tôi không phàn nàn nên mọi người nghĩ tôi hài lòng.

=> Just because I don't complain, people think I'm

.

💡 Gợi ý

satisfied

moderate

the newly-built theatre

positive comments

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Nhận xét, đánh giá

02.

Những quan điểm

03.

Không hài lòng

04.

Sự hài lòng sâu sắc

Giải đề thi thật IELTS Writing task 2 ngày 25/06/2022 và từ vựng áp dụng khi làm bài.

Tổng hợp bài mẫu writing task 1 tháng 06/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 . Sau sample "The table shows questionnaires about the opinions of club members and the general public for the new theatre in one town in 2012." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Table, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background