The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 11/06/2022: The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 11/06/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả những đặc điểm của khu vực về phía Bắc và Đông

 • Body 2: Mô tả những đặc điểm của khu vực về phía Nam và Tây

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview
Idea 1
the addition of various buildings to the North and East
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
the modification of names of specific areas and their facilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
East & North
Idea 1
East
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the factory is predicted to be replaced by apartments - next to the newly-added parking area
Idea 2
North
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Entrance and Reception are placed by residential areas - accessed through communal gardens
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
West & South
Idea 1
West
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 3 bedrooms house and 4 bedroom house will replace the packing and storage areas
Idea 2
South
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Substitution of offices and canteen for parking garages

📝 Bài mẫu

The given table illustrates certain forecasted alternations in an industrial site, which will be transformed into

residential areas
in the future.

Overall, the most noticeable changes will be the addition of

various buildings
to the North and East of the spot; also the
modification
of names of specific areas and their facilities will be recorded.

Regarding the East side of this place, the factory is predicted to be replaced by apartments, which will be located next to the

newly-added
parking area. While the current Entrance and Reception are placed to the North, the plan proposes its
substitution
by residential areas including 6 bedroom houses which will be
accessed through communal gardens
.

Significant changes will also be projected on

the remaining sides
of this site. The 3 bedrooms house and 4 bedroom house will replace
the packing and storage areas
in the Western part. Additionally, the substitution of offices and canteen for parking garages is also suggested in this plan. The only feature that is predicted
to remain its original position
is the main road which
surrounds the whole area
.

(180 words)

📚 Vocabulary

residential areas
/ˌrɛzɪˈdɛnʃəl ˈeərɪəz/
(noun). khu dân cư
vocab
various buildings
/ˈveərɪəs ˈbɪldɪŋz/
(noun). các tòa nhà khác nhau
vocab
modification
/ˌmɒdɪfɪˈkeɪʃən/
(noun). sự sửa đổi
vocab
newly-added
/ˈnjuːli-ˈædɪd/
(adj). mới được thêm vào
vocab
substitution
/ˌsʌbstɪˈtjuːʃən/
(noun). thay thế
vocab
to be accessed through communal gardens
/tuː biː ˈæksɛst θruː ˈkɒmjʊnl ˈgɑːdnz/
(verb). được tiếp cận thông qua các khu vườn chung
vocab
the remaining sides
/ðə rɪˈmeɪnɪŋ saɪdz/
(noun). những mặt còn lại
vocab
the packing and storage areas
/ðə ˈpækɪŋ ænd ˈstɔːrɪʤ ˈeərɪəz/
(noun). khu vực đóng gói và bảo quản
vocab
to remain one's original position
/tuː rɪˈmeɪn wʌnz əˈrɪʤənl pəˈzɪʃən/
(verb). giữ nguyên vị trí ban đầu của một người
vocab
to surround the whole area
/tuː səˈraʊnd ðə həʊl ˈeərɪə/
(verb). bao quanh toàn bộ khu vực
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Các khu chợ và các khu dân cư cũ của thành phố cũng không bị ảnh hưởng bởi các xu hướng hiện đại.

=> The markets and older

of the city were equally unscathed by modern trends.

 

2 Hệ thống hiện tại cần phải sửa đổi rất nhiều.

=> Considerable

of the existing system is needed.

 

3 Chính phủ có kế hoạch khuyến khích việc thay thế thuốc gốc giá rẻ bằng thuốc biệt dược đắt tiền.

=> The government plans to encourage the

of cheap generic drugs for expensive brand-name ones.

 

4 Đánh giá viên sẽ xem xét các khu vực đóng gói và bảo quản để xem chúng có được bảo quản tốt hay không.

=> The auditor will look over

to see if they are well maintained.

💡 Gợi ý

modification

residential areas

the packing and storage areas

substitution

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Các tòa nhà khác nhau

02.

Mới được thêm vào

03.

Bao quanh toàn bộ khu vực

04.

Vị trí ban đầu

Giải đề Writing task 2 IELTS ngày 11/06/2022 và học nhiều từ vựng hay nhé!

Tổng hợp đề thi task 1 hay nhất tháng 06/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5. Sau sample "The maps show how the industrial area will change into a housing area in the future." vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley23

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background