Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/06/2022

Chủ đề môi trường (environment) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao việc tăng giá nhiên liệu lại hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề môi trường

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao chỉ tăng giá nhiên liệu thì không thể giải quyết triệt để những vấn đề môi trường

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
From my point of view, while this solution can help tackle environmental problems to a degree, creating an incentive for individuals and enterprises to take action against these problems would be a more effective approach.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
An increase in the cost of fuel may prove effective
Idea 1
This policy would raise people’s awareness on the frequency and length of their travels => cut down on unnecessary trips
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
More sustainable mobility choices witness a surge in demand
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: in America, since 2010, hybrid vehicles and smaller transports have had a growing market
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Increasing fuel cost cannot tackle all environmental issues
Idea 1
car emissions are not the sole cause => emissions from livestock farming and other industries are also significant contributors to pollution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: livestock accounts for 64 percent of total methane emission
Idea 2
Providing individuals and businesses with an incentive to protect the environment would be more effective
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: apply a lower tax on companies which leave less impact on their surroundings

📝 Bài mẫu

The notion that raising the cost of fuel for transportation can

alleviate
environmental issues have been gaining traction. From my point of view, while this solution can help
tackle environmental problems
to a degree, creating an
incentive
for individuals and enterprises to take action against these problems would be a more effective approach.

On the one hand, an increase in the cost of fuel may prove effective in

decreasing the traffic volume
, thus reducing
harmful emissions
that can affect the environment. First, this policy would raise people’s awareness of the frequency and length of their travels. Due to
the rise in expenses
, people would have to cut down on unnecessary trips. Moreover, as fuel prices
soar
, more sustainable mobility choices that rely less on carbon-intensive fuels, namely buses that run on biofuel, will
witness a surge in demand
. To illustrate, in America, since 2010, hybrid vehicles and smaller transports have had a growing market as a consequence of rising fuel prices.

On the other hand, increasing fuel cost cannot tackle all environmental issues. As a matter of fact, car emissions are not the sole cause, but emissions from livestock farming and other industries are also

significant contributors to pollution
. To illustrate, what is surprising is that livestock
accounts for
64 percent of total methane emission - a destructive gas for the ozone layer. Hence, providing individuals and businesses with an incentive to protect the environment would be more effective. For example, the government can
apply a lower tax
on companies which leave less impact on their surroundings. In this way, enterprises will proactively find ways to reduce their carbon footprint.

All in all, increasing fuel prices can help solve environmental problems to a degree. However, the most effective solution would be to provide a

stimulus
for society to intentionally reduce damaging impacts to our habitat.

(305 words)

📚 Vocabulary

to alleviate
/tuː əˈliːvɪeɪt/
(verb). giảm bớt
vocab
to tackle environmental problems
/tuː ˈtækl ɪnˌvaɪərənˈmɛntl ˈprɒbləmz/
(verb). giải quyết các vấn đề môi trường
vocab
incentive
/ɪnˈsɛntɪv/
(noun). cái khuyến khích, vật khích lệ
vocab
to decrease the traffic volume
/tuː ˈdiːkriːs ðə ˈtræfɪk ˈvɒljʊm/
(verb). giảm lưu lượng giao thông
vocab
harmful emissions
/ˈhɑːmfʊl ɪˈmɪʃənz/
(noun). khí thải độc hại
vocab
the rise in expenses
/ðə raɪz ɪn ɪksˈpɛnsɪz/
(noun). sự gia tăng chi phí
vocab
to soar
/tuː sɔː/
(verb). tăng vụt lên
vocab
to witness a surge in demand
/tuː ˈwɪtnɪs ə sɜːʤ ɪn dɪˈmɑːnd/
(verb). chứng kiến sự gia tăng về nhu cầu
vocab
significant contributors to pollution
/sɪgˈnɪfɪkənt kənˈtrɪbjʊtəz tuː pəˈluːʃən/
(noun). những tác nhân góp phần đáng kể vào việc gây ra ô nhiễm
vocab
to account for
/tuː əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
to apply a lower tax
/tuː əˈplaɪ ə ˈləʊə tæks/
(verb). áp dụng mức thuế thấp hơn
vocab
stimulus
/ˈstɪmjʊləs/
(noun). tác nhân kích thích, nhân tố kích thích
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Đường hầm mới sẽ giảm bớt lưu lượng xe cộ trên cầu.

=> The new tunnel should

traffic on the bridge.

 

2 Chi phí điện tăng cao tạo ra động lực mạnh mẽ để tiết kiệm năng lượng.

=> The rising cost of electricity provides a strong

to conserve energy.

 

3 Do chi phí tăng cao, mọi người sẽ phải cắt giảm các chuyến đi không cần thiết.

=> Due to the rise in

, people would have to cut down on unnecessary trips.

 

4 Điều đáng ngạc nhiên là chăn nuôi chiếm 64% tổng lượng khí mê-tan được thải ra.

=> What is surprising is that livestock

64 percent of total methane emission.

💡 Gợi ý

accounts for

expenses

alleviate

incentive

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Nhân tố kích thích

02.

Mức thuế thấp hơn

03.

Sự gia tăng về nhu cầu

04.

Tăng vụt lên

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley5 Sau sample The best way to solve the world's environmental problem is to increase the cost of fuel for cars and other vehicles. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree - Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley13

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background