The charts below show the percentage of male and female workers in country A & country B

Bài mẫu sample IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2022: The charts below show the percentage of male and female workers in country A and country B. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2022 kèm bài mẫu

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

Thân bài:

 • Body 1: Mô tả số liệu của country A

 • Body 2: Mô tả số liệu của country B

Insert Paragraph Title Here...

Topic Sentence
Overview:
Idea 1
Services attract the majority of workers in both nations
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Country A: male and female laborers prefer to work in industry; country B: a small proportion of people have jobs in agriculture
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Country A
Idea 1
half of male workers are engaged in services sector => most favored
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
29% of men living in this country working in agriculture >< 43% of female laborers
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
15% of men work in industry, which is double the figure recorded in women
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Country B
Idea 1
a significant proportion of men and women (65% and 78%) work in services sector
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
3% and 1% of male and female laborers in agriculture
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
male employment - 32% which is triple that of female
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The given pie charts illustrate data about the percentage of

laborers
(man and woman) in 3 sectors, namely industry, agriculture and services in countries A and B.

Overall, it can be seen that services

attract the majority of workers
in both nations. In addition, in country A, male and female laborers prefer to work in industry; whereas only a relatively
small proportion
of people in country B
have jobs in agriculture
.

Regarding country A, more than half of male workers are

engaged in services sector
while the figure for female counterparts is 49%, which makes this field the most favored among the three. Besides, there are 29% of men living in this country working in agriculture compared to a higher percentage of 43% of female laborers. Only 15% of men work in industry, which is
double the figure recorded
in women.

The same patterns
can be observed in country B, which shows that while a significant proportion of men and women (65% and 78%) work in services sector, there are only 3% and 1% of male and female laborers in agriculture. And the percentage of
male employment
in industry in this nation is 32% which is
triple
that of female ones in the same field.

(205 words)

📚 Vocabulary

laborer
/ˈleɪbərə/
(noun). người lao động
vocab
to attract the majority of workers
/tuː əˈtrækt ðə məˈʤɒrɪti ɒv ˈwɜːkəz/
(verb). để thu hút phần lớn lao động
vocab
small proportion
/smɔːl prəˈpɔːʃən/
(noun). tỷ lệ nhỏ
vocab
to have jobs in agriculture
/tuː hæv ʤɒbz ɪn ˈægrɪkʌlʧə/
(verb). có việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp
vocab
to engage in services sector
/tuː ɪnˈgeɪʤ ɪn ˈsɜːvɪsɪz ˈsɛktə/
(verb). tham gia vào lĩnh vực dịch vụ
vocab
double the figure recorded
/ˈdʌbl ðə ˈfɪgə rɪˈkɔːdɪd/
(noun). gấp đôi con số được ghi nhận
vocab
the same patterns
/ðə seɪm ˈpætənz/
(noun). các đặc điểm giống nhau
vocab
male employment
/meɪl ɪmˈplɔɪmənt/
(noun). lao động nam
vocab
triple
/ˈtrɪpl/
(adj). gấp ba
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Anh ấy là người lao động làm thuê cho một công trình xây dựng.

=> He has been working as a

on a construction project.

 

2 Các nghề nghiệp liên quan đến dịch vụ thu hút phần lớn lao động ở cả hai quốc gia.

=> Services attract the

of workers in both nations.

 

3 Phụ nữ chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số tù nhân.

=> Women make up only a

of the prison population.

 

4 Trong số những người đang làm việc trong độ tuổi 25-29, chỉ có 3% có việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp.

=> Among the working population aged 25-29, only 3%

in agriculture.

💡 Gợi ý

have jobs

majority

small proportion

laborer

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Gấp ba

02.

Lao động nam

03.

Các đặc điểm giống nhau

04.

Lĩnh vực dịch vụ

Ôn tập từ vựng hay Writing task 2 IELTS Sample ngày 04/06/2022 để tăng band điểm task 2 nhé!

Những đề bài viết task 1 hay tháng 06/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 . Sau sample The charts below show the percentage of male and female workers in country A and country B. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Pie chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background