Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/10/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/10/2023 dạng Process: The diagram below shows the process of growing and preparing pineapples and pineapple products.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/10/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả quá trình phát triển tự nhiên của quả dứa.

  • Body 2: DOL mô tả quy trình sản xuất của 3 loại dứa.

Insert Paragraph Title Here...
Overall:
Topic Sentence

Idea 1
The natural growth process: 4 stages (small crowns >>> ripened fruits).
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The production process: harvested >>> the production process >>> the preparation >>> size-based categorization.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
The natural process
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Pineapples are grown using crowns (between 23°C and 30°C);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • After 7 months, ethaline is introduced;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The pineapples are harvested.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The production process
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A thorough cleaning step + sort into three groups;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The smaller and medium-sized ones: the removal of their tops and peels >>> the former (the making of juice cartons) while the latter (sliced and prepared for canning);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The 30-centimeter pineapples: coated with wax >>> packed into crates >>> being shipped to overseas.

📝 Bài mẫu

The process illustrates the stages and apparatus involved in the manufacturing and shipping of pineapples for eventual retail.

Overall, the natural growth process

encompasses
4 stages, from small crowns to ripened fruits. Once harvested, pineapples
undergo the production process
,
commencing
with the preparation and size-based categorization and ending with 3 different products, including juice, canned pineapples and whole fruits for exports.

The natural process initiates in tropical climates, where temperatures range between 23°C and 30°C. During this phase, pineapples are grown using

crowns
and after 7 months, ethaline is
introduced
to help the fruits reach their maximum size for an additional period of 5 months. The pineapples are harvested at varying heights, ranging from 26cm to 30cm (2kg).

Regarding
the production process, the pineapples undergo
a thorough cleaning step
and are sorted into three groups. The smaller and medium-sized ones undergo the removal of their tops and
peeling of their rind
. The former then proceed through
a juice extractor
for the making of juice cartons, while the latter ones are
sliced
and prepared for canning. Meanwhile, the 30-centimeter pineapples undergo a simpler process of
coating with wax
, then
packing into crates
, and finally being
shipped via freight overseas
.

(201 words)

📚 Vocabulary

encompass
/ɪnˈkʌmpəs/
(verb). bao gồm
vocab
undergo the production process
/ˌʌndəˈɡəʊ ðə prəˈdʌkʃᵊn ˈprəʊsɛs/
(verb). trải qua quá trình sản xuất
vocab
commence
/kəˈmɛn/
(verb). bắt đầu
vocab
crown
/kraʊn/
(noun). phần cuống (của quả dứa)
vocab
introduce
/ˌɪntrəˈdjuːst/
(verb). đưa vào
vocab
regarding
/rɪˈɡɑːdɪŋ/
(preposition). liên quan đến
vocab
a thorough cleaning step
/ə ˈθʌrə ˈkliːnɪŋ stɛp/
(noun). một bước làm sạch kỹ lưỡng
vocab
peeling of their rind
/ˈpiːlɪŋ ɒv ðeə raɪnd/
(noun). lột vỏ của chúng
vocab
a juice extractor
/ə ʤuːs ɪksˈtræktə/
(noun). máy ép nước trái cây
vocab
slice
/slaɪs/
(verb). cắt lát
vocab
coat with wax
/ˈkəʊt wɪð wæks/
(verb). phủ sáp
vocab
pack into crates
/ˈpæk ˈɪntuː kreɪts/
(verb). đóng gói vào thùng
vocab
ship via freight overseas
/ʃɪpt ˈvaɪə freɪt ˌəʊvəˈsiːz/
(verb). vận chuyển ra nước ngoài
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Chương trình giảng dạy của khóa học này sẽ bao gồm nhiều môn học khác nhau, bao gồm toán, khoa học và văn học.

--> The curriculum for this course will

various subjects, including math, science, and literature.

 

2 Trước khi lên kệ, các thiết bị điện tử phải trải qua quá trình sản xuất phức tạp bao gồm lắp ráp, kiểm soát chất lượng và thử nghiệm.

--> Before reaching store shelves, electronic devices

involving assembly, quality control, and testing.

 

3 Việc xây dựng tòa nhà văn phòng mới sẽ bắt đầu vào tháng tới và dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một năm.

--> The construction of the new office building will

next month, and it is expected to be completed within a year.

 

4 Những quả dứa còn tươi và chín, nhưng cần phải loại bỏ phần cuống trước khi phục vụ.

--> The pineapples were fresh and ripe, but their

needed to be removed before serving.

 

5 Công ty đã đưa vào bản cập nhật phần mềm mới, nâng cao trải nghiệm người dùng với các tính năng và cải tiến bổ sung.

--> The company

a new software update, enhancing the user experience with additional features and improvements.

 

6 Tôi có một số câu hỏi liên quan đến thời hạn dự án sắp tới. Bạn có thể cung cấp thêm thông tin không?

--> I have some questions

the upcoming project deadline. Can you provide more information?

💡 Gợi ý

undergo a production process

regarding

commence

encompass

introduced

crowns

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

một bước làm sạch kỹ lưỡng

02.

lột vỏ của chúng

03.

máy ép nước trái cây

04.

cắt lát

05.

phủ một lớp sáp

06.

đóng gói vào thùng

07.

vận chuyển ra nước ngoài

Nào mình cùng học thêm từ vựng qua IELTS Writing Task 2 Sample ngày 21/10/2023 ngay nhé!

Tổng hợp đề thi IELTS Writing task 1 tháng 10/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the numbers of three types of visitors to a museum between 1997 and 2012, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Process, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Cấu trúc với "commencing with...ending with: dùng để mô tả một dãy các sự kiện hoặc giai đoạn trong một quy trình nào đó.

Ví dụ: Pineapples undergo the production process, commencing with the preparation and size-based categorization and ending with 3 different products.

2. Cấu trúc liệt kê "The former...while the latter ones..": liệt kê hai hành động cùng xảy ra trong một khoảng thời gian.

Ví dụ: The former then proceed through a juice extractor for the making of juice cartons, while the latter ones are sliced and prepared for canning.

3. Từ nối "meanwhile": chỉ sự xảy ra đồng thời của hai sự kiện khác nhau.

Ví dụ: The smaller and medium-sized ones undergo the removal of their tops and peeling of their rind. Meanwhile, the 30-centimeter pineapples undergo a simpler process of coating with wax...

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background