Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/10/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/10/2023 dạng Line Graph: The chart below shows the results of three surveys on absenteeism in a particular European country in the years of 2000, 2005 and 2010.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 07/10/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả số liệu năm đầu (2000)

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng của các reason qua giai đoạn 2000 - 2010.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
Illness and familial obligation: a declining trend.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Other responses: an upward trajectory.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Health-related issues: predominant rationale.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Data
Idea 1
In 2000
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Illnesses: 45% >>> exceed family responsibility by 20%;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Personal needs: 13%;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Unforeseen problems and stress: below 10%.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Health & family matters: declining to 35% and 20% respectively in 2010;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Unexpected issues & stress: an opposing pattern (14% and 11%) in 2010;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Personal appointments: a peak of 20% in 2005 >>> a marginal decline of 3% (2010).

📝 Bài mẫu

The bar chart illustrates the findings from three surveys regarding

absenteeism
in a specific European nation during the years 2000, 2005, and 2010.

Overall, factors associated with illnesses and familial obligations

exhibited a declining trend
, whereas the other responses
demonstrated an upward trajectory
. Notwithstanding this decrease, health-related issues remained the predominant rationale for absenteeism.

In 2000, illnesses

accounted for
45% of the total reasons,
exceeding
the figure for family responsibility by
roughly
20%. This was followed by personal needs, at around 13%, while the figures for unforeseen problems and stress were
negligible
, both
occupying
below 10%.

Thereafter, absenteeism due to health and family matters

observed a decrease
, declining to 35% and 20% respectively in 2010. Unexpected issues and stress
displayed an opposing pattern
, with corresponding figures being approximately 14% and 11% by the end of the period. Absences for personal appointments and similar needs
reached a peak
of 20% in 2000 before
experiencing a marginal decline
of 3% over
the subsequent five years
.

(164 words)

📚 Vocabulary

absenteeism
/ˌæbsᵊnˈtiːɪzᵊm/
(noun). sự vắng mặt
vocab
exhibit a declining trend
/ɪɡˈzɪbɪt ə dɪˈklaɪnɪŋ trɛnd/
(verb). thể hiện xu hướng giảm
vocab
demonstrate an upward trajectory
/ˈdɛmənstreɪt ən ˈʌpwəd ˈtræʤɪktəri/
(verb). đã cho thấy một quỹ đạo đi lên
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng
vocab
negligible
/ˈnɛɡlɪʤəbᵊl/
(adj). không đáng kể
vocab
occupy
/ˈɒkjəpaɪ/
(verb). chiếm
vocab
observe a decrease
/əbˈzɜːv ə ˈdiːkriːs/
(verb). quan sát thấy một sự giảm
vocab
display an opposing pattern
/dɪsˈpleɪ ən əˈpəʊzɪŋ ˈpætᵊn/
(verb). cho thấy một mô hình đối lập
vocab
reach a peak
/riːʧ ə piːk/
(verb). đạt đỉnh
vocab
experience a marginal decline
/ɪkˈspɪəriəns ə ˈmɑːʤɪnᵊl dɪˈklaɪn/
(verb). trải qua một sự giảm nhẹ
vocab
the subsequent five years
/ðə ˈsʌbsɪkwənt faɪv jɪəz/
(noun). năm năm tiếp theo
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Công ty đã thực hiện chính sách mới để giảm sự vắng mặt của nhân viên.

--> The company implemented a new policy to reduce

among employees.

 

2 Báo cáo doanh thu hàng quý thể hiện rõ xu hướng giảm dần, cho thấy doanh thu sụt giảm.

--> The quarterly sales reports clearly

, indicating a decrease in revenue.

 

3 Giá cổ phiếu của công ty công nghệ này liên tục cho thấy một quỹ đạo đi lên trong năm qua.

-> The stock prices of the tech company have consistently

over the past year.

 

4 Việc tung ra sản phẩm mới chiếm thị phần tăng lên đáng kể.

--> New product launches

a significant increase in market share.

 

5 Chi phí của dự án dự kiến sẽ vượt quá ngân sách một cách đáng kể.

--> The project's expenses are projected to

the budget by a substantial margin.

 

6 Khoảng 90% người tham gia khảo sát bày tỏ sự hài lòng với dịch vụ khách hàng.

-->

90% of the survey participants expressed satisfaction with the customer service.

💡 Gợi ý

demonstrated an upward trajectory

Roughly

absenteeism

accounted for

exhibit a declining trend

exceed

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

không đáng kể

02.

chiếm

03.

quan sát thấy một sự giảm

04.

cho thấy một mô hình đối lập

05.

đạt đỉnh

06.

trải qua một sự giảm nhẹ

07.

năm năm tiếp theo

Nếu còn thời gian, bạn có thể xem thêm bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 7/10/2023 nhé!

________________

Tổng hợp bài mẫu Writing Task 1 trong tháng 10/2023

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The chart below shows the results of three surveys on absenteeism in a particular European country in the years of 2000, 2005 and 2010, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Bar Chart, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Phân biệt mệnh đề quan hệ (MĐQH) rút gọn với V_ing và V_3/ed

- Dạng V_ing: dùng trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể chủ động (chủ ngữ thực hiện hành động) (1); hoặc bổ nghĩa cho cả mệnh đề đi trước (2).

Ví dụ: Illnesses accounted for 45% of the total reasons, exceeding the figure for family responsibility by roughly 20%.

Giải thích: exceeding bổ nghĩa cho mệnh đề "Illnesses accounted for 45% of the total reasons".

- Dạng V_3/ed: dùng trong trường hợp động từ của mệnh đề quan hệ đang ở thể bị động (chủ ngữ bị thực hiện một hành động).

Ví dụ: Factors associated with illnesses and familial obligations exhibited a declining trend, whereas the other responses demonstrated an upward trajectory.

Giải thích: Factors ở thể bị động (vì Factors (những yếu tố) thì không thể thực hiện hành động) --> Dùng MĐQH rút gọn với V_3/ed (associated).

2. Cách group data

- Nhóm các đối tượng có trend giống nhau.

Ví dụ: factors associated with illnesses and familial obligations exhibited a declining trend, whereas the other responses demonstrated an upward trajectory.

--> Illnesses và familial obligations có xu hướng giảm (declining trend); các đối tượng còn lại có xu hướng tăng (upward trajectory).

3 Cách để đưa ra thông tin (trend) trái ngược nhau

- Dùng linking words: SV, whereas SV; SV, while SV

Ví dụ: factors associated with illnesses and familial obligations exhibited a declining trend, whereas the other responses demonstrated an upward trajectory.

- Cấu trúc với before Ving

Ví dụ: Absences for personal appointments and similar needs reached a peak of 20% in 2000 before experiencing a marginal decline of 3% over the subsequent five years.

--> reached a peak >< a marginal decline

- Dùng cụm displayed an opposing pattern: S1V. S2 displayed an opposing pattern, with + DATA

Ví dụ: Absenteeism due to health and family matters observed a decrease, declining to 35% and 20% respectively in 2010. Unexpected issues and stress displayed an opposing pattern, with corresponding figures being approximately 14% and 11%.

--> 35% and 20% >< 14% and 11%

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background