Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/10/2023 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/10/2023 dạng Process: The diagrams below give information about a plan to redevelop an industrial site.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/10/2023 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong hình

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả đặc điểm khu công nghiệp hiện tại.

  • Body 2: DOL mô tả kế hoạch phát triển khu dân cư.

Insert Paragraph Title Here...
Overall:
Topic Sentence

Idea 1
Significant changes: most of the industrial buildings being replaced by houses and gardens.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Industrial site
Idea 1
A yard in the center.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The north of the yard: the entrance and reception area.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The sound side of the yard: two rows of offices.
Idea 2
Further east: a large factory plant.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The western: a parking.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Below this parking: a storage.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Development plan: new housing
Idea 1
The former facilities, buildings, and yard --> a new housing development.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The new residential area includes:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Houses + gardens surrounded by three private roads.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • To the left, two larger houses.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Parking (parking garages: near Swallow Street + a large parking: on the easternmost part)

📝 Bài mẫu

The two maps

illustrate the current layout
of an industrial site and
a proposed plan
to
transform
it into a residential area in 2023. Overall, the site is expected to
undergo significant changes
, with most of the industrial and office buildings being replaced by houses and gardens, among other new facilities.

At present, the site is

occupied
by a yard in the center, to the north of which lies the entrance and reception area, which is accessible from Chimney Road. On the southern side of the yard, there are two rows of offices, one of which has four offices while the other only has two to save space for a cafeteria. Further east, there is a large factory plant, lying
adjacent to
Pie Walk. The western part of the map shows
a parking lot
located
near the halfway point of Toe Lane. Below this parking space is a storage facility lying in
the vicinity
of where Toe Lane and Swallow Street intersect.

According to

the redevelopment plan
, the former facilities, buildings, and yard will all
be demolished to make way for a new housing development
. The new residential area will include three 2-bedroom houses and communal gardens in the center, surrounded by three newly-constructed private roads To the left, two larger houses are
earmarked for
construction, one with three bedrooms and the other with four. New parking facilities are also planned, including parking garages near Swallow Street and a large parking lot on the easternmost part of the map. The latter will serve the parking needs of residents in a new apartment building which will be built here.

(270 words)

📚 Vocabulary

illustrate the current layout
/ˈɪləstreɪt ðə ˈkʌrᵊnt ˈleɪaʊt/
(verb). minh họa cách bố trí hiện tại
vocab
a proposed plan
/ə prəˈpəʊzd plæn/
(noun). một kế hoạch đề xuất
vocab
transform
/trænsˈfɔːm/
(verb). biến đổi
vocab
undergo significant changes
/ˌʌndəˈɡəʊ sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ˈʧeɪnʤɪz/
(verb). có những thay đổi đáng kể
vocab
occupied
/ˈɒkjəpaɪd/
(verb). sử dụng
vocab
adjacent to
/əˈʤeɪsᵊnt tuː/
(adj). nằm cạnh
vocab
a parking lot
/ə ˈpɑːkɪŋ lɒt/
(noun). bãi đậu xe
vocab
located
/ləʊˈkeɪtɪd/
(verb). nằm ở
vocab
the vicinity
/ðə vɪˈsɪnəti/
(noun). vùng lân cận
vocab
the redevelopment plan
/ðə ˌriːdɪˈvɛləpmənt plæn/
(noun). kế hoạch tái phát triển
vocab
be demolished to make way for a new housing development
/biː dɪˈmɒlɪʃt tuː meɪk weɪ fɔːr ə njuː ˈhaʊzɪŋ dɪˈvɛləpmənt/
(verb). bị phá bỏ để nhường chỗ cho khu nhà ở mới
vocab
earmarked for
/ˈɪəmɑːkt fɔː/
(verb). được chỉ định
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Kiến trúc sư sẽ sử dụng bản thiết kế để minh họa cách bố trí hiện tại của tòa nhà.

--> The architect will use blueprints to

of the building.

 

2 Hội đồng thành phố đã trình bày một kế hoạch đề xuất cho một công viên mới trong khu vực lân cận.

--> The city council presented

for a new park in the neighborhood.

 

3 Dự án cải tạo sẽ biến đổi nhà kho cũ này thành không gian văn phòng hiện đại.

--> The renovation project will

this old warehouse into a modern office space.

 

4 Cơ cấu quản lý của công ty sẽ có những thay đổi đáng kể để nâng cao hiệu quả.

--> The company's management structure will

to improve efficiency.

 

5 Tất cả các phòng trong khách sạn đều đã được sử dụng trong kỳ nghỉ lễ.

--> All the rooms in the hotel were

during the holiday season.

 

6 Trung tâm mua sắm mới nằm cạnh ga xe lửa chính để dễ dàng tiếp cận.

--> The new shopping mall is located

the main train station for easy access.

💡 Gợi ý

undergo significant changes

adjacent to

a proposed plan

transform

occupied

illustrate the current layout

Exercise 2:

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

bãi đậu xe

02.

nằm ở

03.

vùng lân cận

04.

kế hoạch tái phát triển

05.

bị phá bỏ để nhường chỗ cho khu nhà ở mới

06.

được chỉ định

Cùng làm đề IELTS Writing Task 2 ngày 28/10/2023 và tổng hợp từ vựng hay band 8.0

Tổng hợp đề thi hay nhất Task 1 tháng 10/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The diagrams below give information about a plan to redevelop an industrial site, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Map, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

1. Sử dụng câu phức (complex sentences)

Ví dụ: The two maps illustrate the current layout of an industrial site and a proposed plan to transform it into a residential area in 2023.

2. Câu bị động

Ví dụ: Most of the industrial and office buildings being replaced by houses.

3. Sử dụng các dạng động từ nâng cao và dạng bị động (advanced verb forms)

- will all be demolished

- are earmarked for construction

- will be built here

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background