Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 21/10/2023

Chủ đề Education là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL nêu 2 lý do việc nhiều học sinh cho rằng học ở đại học khó hơn ở trường học.

 • Body 2: DOL nêu 2 giải pháp để giải quyết vấn đề trên.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The reason studying at university is more challenging than studying at school.
Idea 1
University courses: greater depth of knowledge & faster pace of learning.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Explain: demand critical thinking, independent research, and analytical skills >< freshmen may severely lack.
Idea 2
The newfound independence in university life.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Explain: students manage their own time (a daunting task).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The solution to address this situation.
Idea 1
Adopt a range of strategies.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Expand: the implementation of comprehensive orientation programs.
Idea 2
Creating smaller tutorial groups.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Expand: provide a more conducive environment for asking questions.
Idea 3
Promote a culture of open communication.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

The transition from school to university presents a formidable challenge for many students. This essay will explain why this is the case and then suggest several measures to overcome these difficulties.

This shift in academic rigour can be attributed to several key factors. Chief among these is that university courses are characterized by a greater depth of knowledge and a faster pace of learning compared to school. This demands a higher level of

critical thinking, independent research, and analytical skills
, all of which freshmen may severely lack. Another contributing factor is the
newfound independence that comes with university life
. Unlike school, where there is often
a structured timetable
and close monitoring by teachers and parents, university students are expected to manage their own time, which can be
a daunting task
for those
unaccustomed to
this level of autonomy.

To address this issue,

higher education institutions
can
adopt a range of strategies
. One such approach is
the implementation of comprehensive orientation programs
designed to equip incoming students with
essential study competencies
, effective time management strategies, and awareness of available campus resources. Additionally, by creating smaller tutorial groups within larger classes, these institutes could provide students with a more conducive environment for asking questions and
seeking clarification
. Moreover, universities should promote
a culture of open communication
between professors and students, encouraging them to seek help when needed.

In conclusion, the transition from high schools to

tertiary education
poses a significant academic challenge
for students due to the differences in terms of curricula and greater independence required. By initiating specialized orientation programs,
cultivating smaller learning communities
, and
advocating open channels of communication
, universities can help students overcome these challenges and thrive in their academic pursuits.

(282 words)

📚 Vocabulary

critical thinking, independent research, and analytical skills
/ˈkrɪtɪkᵊl ˈθɪŋkɪŋ, ˌɪndɪˈpɛndənt rɪˈsɜːʧ, ænd ˌænəˈlɪtɪkᵊl skɪlz/
(noun). tư duy phản biện, nghiên cứu độc lập và kỹ năng phân tích
vocab
newfound independence that comes with university life
/ˈnjuːfaʊnd ˌɪndɪˈpɛndəns ðæt kʌmz wɪð ˌjuːnɪˈvɜːsəti laɪf/
(noun). sự độc lập mới xuất hiện trong cuộc sống đại học
vocab
a structured timetable
/ə ˈstrʌkʧəd ˈtaɪmˌteɪbᵊl/
(noun). một thời gian biểu chặt chẽ
vocab
a daunting task
/ə ˈdɔːntɪŋ tɑːsk/
(noun). một nhiệm vụ khó khăn
vocab
unaccustomed to
/ˌʌnəˈkʌstəmd tuː/
(adj). không quen với
vocab
higher education institutions
/ˈhaɪər ˌɛʤʊˈkeɪʃᵊn ˌɪnstɪˈtjuːʃᵊnz/
(noun). các cơ sở giáo dục đại học
vocab
adopt a range of strategies
/əˈdɒpt ə reɪnʤ ɒv ˈstrætɪʤiz/
(verb). áp dụng một loạt các chiến lược
vocab
the implementation of comprehensive orientation programs
/ði ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃᵊn ɒv ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv ˌɔːriənˈteɪʃᵊn ˈprəʊɡræmz/
(noun). thực hiện các chương trình định hướng toàn diện
vocab
essential study competency
/ɪˈsɛnʃᵊl ˈstʌdi ˈkɒmpɪtᵊnsi/
(noun). các kỹ năng học tập cơ bản
vocab
seek clarification
/ˈsiːk ˌklærɪfɪˈkeɪʃᵊn/
(verb). tìm kiếm sự giải thích rõ ràng
vocab
a culture of open communication
/ə ˈkʌlʧər ɒv ˈəʊpᵊn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). văn hóa giao tiếp cởi mở
vocab
tertiary education
/ˈtɜːʃəri ˌɛʤʊˈkeɪʃᵊn/
(noun). giáo dục đại học
vocab
pose a significant academic challenge
/ˈpəʊz ə sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ˌækəˈdɛmɪk ˈʧælɪnʤ/
(verb). đặt ra một thách thức học tập đáng kể
vocab
cultivate smaller learning communities
/ˈkʌltɪveɪt ˈsmɔːlə ˈlɜːnɪŋ kəˈmjuːnətiz/
(verb). nuôi dưỡng các cộng đồng học tập nhỏ hơn
vocab
advocate open channels of communication
/ˈædvəkeɪt ˈəʊpᵊn ˈʧænᵊlz ɒv kəˌmjuːnɪˈkeɪʃᵊn/
(verb). ủng hộ các kênh giao tiếp mở
vocab
thrive in their academic pursuits
/θraɪv ɪn ðeər ˌækəˈdɛmɪk pəˈsjuːts/
(verb). phát triển trong việc theo đuổi học tập của họ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Những sinh viên xuất sắc trong học tập thường thể hiện tư duy phản biện, nghiên cứu độc lập và kỹ năng phân tích mạnh mẽ.

--> Students who excel in their studies often demonstrate strong

.

 

2 Nhiều sinh viên nhận thấy sự độc lập mới xuất hiện trong cuộc sống đại học vừa tự do vừa đầy thử thách.

--> Many students find

both liberating and challenging.

 

3 Việc có một thời gian biểu chặt chẽ có thể giúp sinh viên quản lý thời gian một cách hiệu quả và luôn có tổ chức.

--> Having

can help students manage their time effectively and stay organized.

 

4 Viết một luận văn dài 100 trang có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu có sự cống hiến, nó có thể hoàn thành.

--> Writing a 100-page thesis can be

, but with dedication, it can be accomplished.

 

5 không quen với cuộc sống hối hả ở thành phố sau khi lớn lên ở vùng nông thôn.

--> She was

the fast-paced city life after growing up in a rural area.

 

6 Có nhiều cơ sở giáo dục đại học khác nhau, bao gồm các trường đại học và cao đẳng, cung cấp các chương trình học thuật đa dạng.

--> There are various

, including universities and colleges, that offer diverse academic programs.

 

7 Để thành công trong các khóa học đầy thử thách, sinh viên thường cần áp dụng một loạt các chiến lược, từ quản lý thời gian đến kỹ thuật học tập hiệu quả.

--> To succeed in challenging courses, students often need to

, from time management to effective study techniques.

 

8 Nhà trường tin rằng việc thực hiện các chương trình định hướng toàn diện là điều cần thiết để giúp sinh viên mới thích nghi với cuộc sống trong khuôn viên trường.

--> The university believes that

is essential for helping new students adjust to campus life.

💡 Gợi ý

a daunting task

the newfound independence that comes with university life

the implementation of comprehensive orientation programs

a structured timetable

higher education institutions

unaccustomed to

critical thinking, independent research, and analytical skills

adopt a range of strategies

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

các kỹ năng học tập thiết yếu

02.

tìm kiếm sự giải thích rõ ràng

03.

văn hóa giao tiếp cởi mở

04.

giáo dục đại học

05.

đặt ra một thách thức học tập đáng kể

06.

nuôi dưỡng các cộng đồng học tập nhỏ hơn

07.

ủng hộ các kênh giao tiếp mở

08.

phát triển trong việc theo đuổi học tập của họ

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Many students find it harder to study when they are at university or college than when they were at school. Why is this? What can be done to solve the problem?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Causes & Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background