Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 03/02/2024

Chủ đề Work là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

 • Body 1: DOL phân tích lợi ích về cơ hội việc làm và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác khi làm việc xa nhà.

 • Body 2: DOL phân tích 2 bất lợi về mặt xã hội và cảm xúc khi làm việc xa nhà.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Benefits of moving away from families to find work.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Create a wider range of career opportunities >>> professional growth + increased earning potential >>> improve the standard of living + contribute financially to the well-being.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The exposure to diverse cultural contexts >>> foster personal development >>> provide opportunities for intellectual.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The drawbacks:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Social cost: disrupts the foundation of an individual's support system >>> engender feelings of isolation >>> hindering personal well-being.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Emotional cost: exacerbate the sense of detachment >>> lead to psychological issues >>> affect long-term career success and fulfillment.

📝 Bài mẫu

In some countries, the pursuit of career advancement is

contingent on physical relocation
, often leading to
geographic separation from established social networks
. While this trend undoubtedly presents some advantages in terms of career accessibility and financial security, they are clearly outweighed by
the deleterious effects upon individual well-being
.

On the one hand,

geographical mobility for professional pursuits
creates a wider range of career opportunities, potentially exceeding those available in one's immediate locale. This can result in not only professional growth, but also
increased earning potential
, thereby enabling individuals to improve their standard of living and potentially contribute financially to the well-being of their families back home. Another potential benefit can be seen in
the exposure to diverse cultural contexts and perspectives
. This may help to
foster personal development
by
broadening one's horizons
and
enriching their understanding of the world
, providing opportunities for intellectual and personal growth.

However,

the allure of professional and personal advancement
cannot adequately compensate for
the significant social and emotional costs
involved. From a social perspective, the physical separation from one's established network, encompassing family and close friends, disrupts the very foundation of an individual's support system. This disruption can
engender feelings of isolation
, loneliness, and
emotional strain
, ultimately
hindering personal well-being
. Furthermore, missing significant life events and milestones of loved ones can
exacerbate the sense of detachment
and longing for the familiar, potentially leading to
psychological issues
such as
depression and anxiety
. These mental problems may, in turn, affect their long-term career success and fulfillment, thus defeating the original purpose of relocating.

In conclusion, leaving family and friends in order to seek work opportunities in a different place can help people progress in their careers and grow as a person. Unfortunately, these positive effects are nullified by the detrimental impacts that such a decision can have on their social and emotional life.

(310 words)

📚 Vocabulary

contingent on physical relocation
/kənˈtɪnʤᵊnt ɒn ˈfɪzɪkᵊl ˌriːləʊˈkeɪʃᵊn/
(adj). phụ thuộc vào việc di chuyển vật lý
vocab
geographic separation from established social networks
/ˌʤiəˈɡræfɪk ˌsɛpᵊrˈeɪʃᵊn frɒm ɪˈstæblɪʃt ˈsəʊʃᵊl ˈnɛtwɜːks/
(noun). tách biệt về mặt địa lý khỏi các mạng lưới xã hội đã được thiết lập
vocab
the deleterious effect upon individual well-being
/ðə ˌdɛlɪˈtɪəriəs ɪˈfɛkt əˈpɒn ˌɪndɪˈvɪʤuəl wɛl-ˈbiːɪŋ/
(noun). những tác động có hại đến sức khỏe cá nhân
vocab
geographical mobility for professional pursuit
/ˌʤiəˈɡræfɪkᵊl məʊˈbɪləti fɔː prəˈfɛʃᵊnᵊl pəˈsjuːt/
(noun). di chuyển về mặt địa lý để theo đuổi nghề nghiệp
vocab
increased earning potential
/ɪnˈkriːst ˈɜːnɪŋ pəˈtɛnʃᵊl/
(noun). khả năng kiếm được tiền nhiều hơn
vocab
the exposure to diverse cultural contexts and perspectives
/ɪksˈpəʊʒə tuː daɪˈvɜːs ˈkʌlʧᵊrᵊl ˈkɒntɛksts ænd pəˈspɛktɪvz/
(noun). sự tiếp xúc với bối cảnh và quan điểm văn hóa đa dạng
vocab
foster personal development
/ˈfɒstə ˈpɜːsᵊnᵊl dɪˈvɛləpmənt/
(verb). thúc đẩy sự phát triển cá nhân
vocab
broaden horizon
/ˈbrɔːdᵊn həˈraɪzᵊn/
(verb). mở rộng tầm nhìn
vocab
enrich understanding of the world
/ɪnˈrɪʧ ðeər ˌʌndəˈstændɪŋ ɒv ðə wɜːld/
(verb). làm phong phú thêm sự hiểu biết về thế giới
vocab
the allure of professional and personal advancement
/ði əˈljʊər ɒv prəˈfɛʃᵊnᵊl ænd ˈpɜːsᵊnᵊl ədˈvɑːnsmənt/
(noun). sức hấp dẫn của sự thăng tiến nghề nghiệp và phát triển cá nhân
vocab
the significant social and emotional cost
/ðə sɪɡˈnɪfɪkᵊnt ˈsəʊʃᵊl ænd ɪˈməʊʃᵊnᵊl kɒst/
(noun). tổn thất đáng kể về mặt xã hội và cảm xúc
vocab
engender feeling of isolation
/ɪnˈʤɛndə ˈfiːlɪŋ ɒv ˌaɪsəʊˈleɪʃᵊn/
(verb). tạo ra cảm giác cô đơn
vocab
emotional strain
/ɪˈməʊʃᵊnᵊl streɪn/
(noun). căng thẳng về cảm xúc
vocab
hinder personal well-being
/ˈhɪndər ˈpɜːsᵊnᵊl wɛl-ˈbiːɪŋ/
(verb). gây trở ngại cho sức khỏe cá nhân
vocab
exacerbate the sense of detachment
/ɪɡˈzæsəbeɪt ðə sɛns ɒv dɪˈtæʧmənt/
(verb). làm trầm trọng thêm cảm giác tách biệt
vocab
psychological issue
/ˌsaɪkᵊlˈɒʤɪkᵊl ˈɪʃuː/
(noun). vấn đề tâm lý
vocab
depression and anxiety
/dɪˈprɛʃᵊn ænd æŋˈzaɪəti/
(noun). trầm cảm và lo âu
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Lời mời làm việc phụ thuộc vào việc di chuyển vật lý, đòi hỏi ứng viên phải chuyển đến một thành phố mới.

-> The job offer was

, requiring the candidate to move to a new city.

 

2 Sự tách biệt về mặt địa lý khỏi mạng lưới xã hội đã được thiết lập có thể khó khăn khi bắt đầu mới ở một nơi mới.

->

can be challenging when starting fresh in a new place.

 

3 Những tác động có hại đối với sức khỏe cá nhân đã rõ ràng sau khi di chuyển, với những cảm giác cô đơn và cô lập.

->

were evident after the move, with feelings of loneliness and isolation.

 

4 Sự di chuyển về mặt địa lý để theo đuổi sự nghiệp đang trở nên phổ biến hơn trong thị trường lao động ngày nay.

->

has become more common in today's job market.

 

5 Nhiều người bị cuốn hút vào những cơ hội mới vì khả năng kiếm được tiền nhiều hơn ở các địa điểm khác nhau.

-> Many are drawn to new opportunities due to the

in different locations.

 

6 Sự tiếp xúc với bối cảnh và quan điểm văn hóa đa dạng có thể rất là phong phú.

->

can be incredibly enriching.

 

7 Chuyển đến một quốc gia mới có thể thúc đẩy sự phát triển cá nhân một cách sâu sắc.

-> Moving to a new country can

in profound ways.

 

8 Mở rộng tầm nhìn thông qua việc đi du lịch là một cách tuyệt vời để tìm hiểu về các văn hóa khác nhau.

->

through travel is an excellent way to learn about different cultures.

 

9 Trải nghiệm với các văn hóa khác nhau có thể làm phong phú thêm sự hiểu biết về thế giới.

-> Experiencing different cultures can

.

💡 Gợi ý

contingent on physical relocation

The deleterious effects upon individual well-being

Geographic separation from established social networks

enrich one's understanding of the world

Geographical mobility for professional pursuits

The exposure to diverse cultural contexts and perspectives

contingent on physical relocation

foster personal development

increased earning potential

Broadening one's horizons

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

sức hấp dẫn của sự thăng tiến nghề nghiệp và phát triển cá nhân

02.

tổn thất đáng kể về mặt xã hội và cảm xúc

03.

tạo ra cảm giác cô đơn

04.

căng thẳng về cảm xúc

05.

gây trở ngại cho sức khỏe cá nhân

06.

làm trầm trọng thêm cảm giác tách biệt

07.

vấn đề tâm lý

08.

trầm cảm và lo âu

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "In many countries today, if people want to find work, they have to move away from their friends and their families. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Work nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background