Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/02/2024 kèm bài mẫu band 8

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/02/2024 dạng Line graph: The graph below shows the percentage of Australian export to four countries from 1990 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

🚀 Đề bài

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/02/2024 kèm bài mẫu band 8

😵 Dàn ý

DOL sẽ miêu tả biểu đồ với 1 câu mở bài (Intro), 1 đoạn miêu tả tổng quát (Overview), và 2 đoạn thân bài miêu tả chi tiết (Detailed Description)

 • Mở bài: DOL sẽ paraphrase đề bài để giới thiệu lại đề bài cho người chấm.

 • Miêu tả tổng quát: DOL sẽ chỉ ra các đặc điểm quan trọng, nổi bật nhất trong bảng.

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL mô tả phần trăm của xuất khẩu Australia đến 4 quốc gia vào năm 1990.

  • Body 2: DOL mô tả xu hướng của xuất khẩu Australia đến 4 quốc gia năm 2012.

Insert Paragraph Title Here...
Overview:
Topic Sentence

Idea 1
China and India: an upward trend;
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Japan and the US: the opposite trend
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Japan: initially the main importer; then was subsequently surpassed by China.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
In 1990
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: the dominant destination (25%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The United States (over 10%);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China and India: significantly smaller (less than 5% each).
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The trend to 2012
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • China: surge to become the leading importer (30% in 2012) >>> exceeded Japan (2007);
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Japan: drop to above 15% in 2012;
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The US and India: fluctuate (the approximate range of 5%).

📝 Bài mẫu

The given line graph represents the proportion of Australian exports to four countries spanning from 1990 to 2012.

Overall, Australian exports to China and India generally

witnessed an upward trend
, while the opposite was true for Japan and the US. Initially the main importer of Australian products, Japan was
subsequently surpassed
by China in this regard.

In 1990, Japan was

the dominant destination for Australian exports
,
accounting for
around 25% of exports compared to just over 10% for the United States. China and India were significantly smaller markets at the time, receiving less than 5% each.

Afterwards
, China’s figure began to
surge
as the country emerged as
the leading importer
of Australian goods,
peaking at
nearly 30% in 2012, having
exceeded
Japan’s figure since
roughly
2007. Japan lost some of its significance as a market for Australian goods, with its export figure
dropping to
just above 15% in 2012. The US and India, meanwhile,
experienced fluctuations
throughout the period
, both ending in the approximate range of 5%.

(167 words)

📚 Vocabulary

witness an upward trend
/ˈwɪtnəs ən ˈʌpwəd trɛnd/
(verb). chứng kiến một xu hướng đi lên
vocab
subsequently surpass
/ˈsʌbsɪkwəntli sɜːˈpɑːs/
(verb). sau đó đã vượt qua
vocab
the dominant destination for Australian export
/ðə ˈdɒmɪnənt ˌdɛstɪˈneɪʃᵊn fɔːr ɒsˈtreɪliən ɛksˈpɔːt/
(noun). điểm đến chính cho hàng xuất khẩu của Úc
vocab
account for
/əˈkaʊnt fɔː/
(verb). chiếm
vocab
afterwards
/ˈɑːftəwədz/
(adv). sau đó
vocab
surge
/sɜːʤ/
(verb). tăng vọt
vocab
the leading importer
/ðə ˈliːdɪŋ ɪmˈpɔːtə/
(noun). quốc gia nhập khẩu hàng đầu
vocab
peak at
/ˈpiːk æt/
(verb). đạt đỉnh
vocab
exceed
/ɪkˈsiːd/
(verb). vượt quá
vocab
roughly
/ˈrʌfli/
(adv). khoảng
vocab
drop to
/ˈdrɒp tuː/
(verb). giảm xuống
vocab
experience fluctuation
/ɪkˈspɪəriəns ˌflʌkʧuˈeɪʃᵊn/
(verb). trải qua sự biến động
vocab
throughout the period
/θruːˈaʊt ðə ˈpɪəriəd/
(preposition). xuyên suôt giai đoạn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing Task 1 nhé!

Exercise 1:

1 Các nhà phân tích thị trường chứng khoán đã nhanh chóng chứng kiến một xu hướng đi lên của cổ phiếu công nghệ.

-> The stock market analysts were quick to

in tech stocks.

 

2 Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, Sarah đã vượt qua mục tiêu doanh số bán hàng của mình.

-> After months of hard work, Sarah was able to subsequently

her sales targets.

 

3 Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành điểm đến chính cho hàng xuất khẩu của Úc.

-> China has become

in recent years.

 

4 Nguồn năng lượng tái tạo chiếm một phần đáng kể trong sản xuất điện của đất nước.

-> Renewable energy sources

a significant portion of the country's electricity production.

 

5 Lợi nhuận của công ty tăng vọt trong quý đầu tiên; sau đó, họ đã đầu tư vào mở rộng.

-> The company's profits soared in the first quarter;

, they invested in expansion.

 

6 Trong mùa nghỉ lễ, hoạt động mua sắm trực tuyến thường tăng vọt khi mọi người tìm kiếm quà tặng và ưu đãi.

-> During the holiday season, online shopping typically

as people look for gifts and deals.

 

7 Hoa Kỳ vẫn là quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu trên thế giới.

-> The United States remains

in the world.

💡 Gợi ý

account for

the dominant destination for Australian exports

surpass

surges

afterwards

the leading importer of crude oil

witness an upward trend

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

đạt đỉnh

02.

vượt quá

03.

khoảng

04.

giảm xuống

05.

trải qua sự biến động

06.

xuyên suôt giai đoạn

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley5 Sau sample The graph below shows the percentage of Australian export to four countries from 1990 to 2012. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Line graph, mà còn học được những từ vựng và cấu trúc hay để miêu tả các biểu đồ tương tự nhé.

😎 Mình cùng học một số cấu trúc so sánh thường dùng trong bài task 1 nhé!

1. SV, while SV

Ví dụ: Australian exports to China and India generally witnessed an upward trend, while the opposite was true for Japan and the US.

-> Cấu trúc này để so sánh xu hướng khác nhau của xuất khẩu Úc đến China, India và Japan, the US.

2. Dùng từ vựng chỉ sự so sánh

- Surpass

Ví dụ: Japan was subsequently surpassed by China in this regard.

-> "surpass" được dùng để chỉ ra sự vượt mặt của phân trăm nhập khẩu sản phẩm Úc đến China so với Japan.

- Compare to

Ví dụ: Japan was the dominant destination for Australian exports, accounting for around 25% of exports compared to just over 10% for the United States.

-> So sánh giữa Japan và the United States, cho thấy Japan là quốc gia mà Australia xuất khẩu hàng hóa đến nhiều hơn.

4. Cấu trúc so sánh hơn: S + Vtobe + short-adj-er + Noun

Ví dụ: China and India were significantly smaller markets at the time, receiving less than 5% each.

-> So sánh thị trường nhập khẩu của China và India nhỏ hơn đáng kể so với các quốc gia khác.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background