Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 24/02/2024

Chủ đề Family là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

  • Body 1: DOL phân tích 2 lý do cha mẹ đặt áp lực lên sự thành công của con cái.

  • Body 2: DOL nêu quan điểm và phân tích những tác động tiêu cực lên sức khỏe của trẻ.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
The reasons why parents put pressure on their children to succeed
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Genuine concern for their children’s future >>> explain: a good education >>> promising career opportunities + a comfortable life for their offspring.
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Associate parents' pride and happiness with their children's achievements >>> negative effect: set unrealistic goals >>> pressure their children.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Give an opinion of the essay: significant harm to children
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Moderate parental pressure >>> strive for personal growth >< burdensome expectations >>> inflict significant harm on their children >>> EX: Korea and Japan: excessive parental pressure >>> stress, anxiety, and suicide among young individuals >>> unrelenting pressure make children miserable.

📝 Bài mẫu

In contemporary society, many parents

exert considerable pressure
on their children to achieve success. This essay will examine the motivations driving this trend and argue that while some parental expectations can inspire children, excessive pressure often leads to
detrimental effects on their well-being
.

Many reasons can be given to explain why some parents

impose high expectations on their children
and pressurize them to become successful people, one of which could
stem from genuine concern for their children’s future
. Indeed, they believe that a good education will
secure promising career opportunities
and ensure a comfortable life for their offspring. Meanwhile, some parents
associate their own pride and happiness with their children's achievements
. This causes them to
set unrealistic goals
and exert relentless pressure on their children to
excel academically or professionally
.

From my perspective, moderate parental pressure, coupled with encouragement, can serve as

a motivational force for children
to
strive for personal growth and improvement
. Nonetheless, when parents solely focus on how successful their children can be,
hold burdensome expectations
, or
neglect the child's well-being
as well as interests, they can
inflict significant harm on their children
. Instances from countries such as Korea and Japan highlight
the severe mental health consequences
of excessive parental pressure, often resulting in stress, anxiety, and more tragically, suicide among young individuals striving to meet their parents’ expectations of success. This is why I hold the belief that when parents
place unrelenting pressure on their children
, they could make their children miserable.

In conclusion, while some parents may pressure their children to succeed with the intention of securing a better future or fulfilling their own aspirations, this approach often has

adverse effects on children's mental and emotional health
. Therefore, I contend that the pervasive culture of parental pressure is a negative development that undermines children's well-being and happiness.

(305 words)

📚 Vocabulary

exert considerable pressure
/ɪɡˈzɜːt kənˈsɪdᵊrəbᵊl ˈprɛʃə/
(verb). đặt áp lực lớn
vocab
detrimental effect on well-being
/ˌdɛtrɪˈmɛntᵊl ɪˈfɛkt ɒn wɛl-ˈbiːɪŋ/
(noun). ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
vocab
impose high expectations on children
/ɪmˈpəʊz haɪ ˌɛkspɛkˈteɪʃᵊn ɒn ˈʧɪldrən/
(verb). đặt kỳ vọng cao vào con cái
vocab
stem from genuine concern for children’s future
/stɛm frɒm ˈʤɛnjuɪn kənˈsɜːn fɔː ˈʧɪldrənz ˈfjuːʧə/
(verb). xuất phát từ sự quan tâm thực sự đến tương lai của con cái
vocab
secure a promising career opportunity
/sɪˈkjʊə ə ˈprɒmɪsɪŋ kəˈrɪər ˌɒpəˈʧuːnəti/
(verb). đảm bảo cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn
vocab
associate parents' pride and happiness with their children's achievement
/əˈsəʊʃiət ˈpeərᵊnts praɪd ænd ˈhæpɪnəs wɪð ðeə ˈʧɪldrənz əˈʧiːvmənt/
(verb). gắn niềm tự hào và hạnh phúc của cha mẹ với thành tích của con cái họ
vocab
set unrealistic goals
/sɛt ˌʌnrɪəˈlɪstɪk ɡəʊl/
(verb). đặt ra những mục tiêu không thực tế
vocab
excel academically or professionally
/ɪkˈsɛl ˌækəˈdɛmɪkᵊli ɔː prəˈfɛʃnəli/
(verb). xuất sắc trong học vấn hoặc sự nghiệp
vocab
a motivational force for children
/ə ˌməʊtɪˈveɪʃᵊnᵊl fɔːs fɔː ˈʧɪldrən/
(noun). một động lực cho trẻ
vocab
strive for personal growth and improvement
/straɪv fɔː ˈpɜːsᵊnᵊl ɡrəʊθ ænd ɪmˈpruːvmənt/
(verb). phấn đấu cho sự phát triển và hoàn thiện cá nhân
vocab
hold burdensome expectation
/həʊld ˈbɜːdnsəm ˌɛkspɛkˈteɪʃᵊn/
(verb). đặt ra những kỳ vọng nặng nề
vocab
neglect the child's well-being
/nɪˈɡlɛkt ðə ʧaɪldz wɛl-ˈbiːɪŋ/
(verb). bỏ bê sức khỏe của trẻ
vocab
inflict significant harm on children
/ɪnˈflɪkt sɪɡˈnɪfɪkᵊnt hɑːm ɒn ˈʧɪldrən/
(verb). gây tổn hại đáng kể cho con cái
vocab
the severe mental health consequence
/ðə sɪˈvɪə ˈmɛntᵊl hɛlθ ˈkɒnsɪkwəns/
(noun). hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần
vocab
place unrelenting pressure on children
/pleɪs ˌʌnrɪˈlɛntɪŋ ˈprɛʃər ɒn ˈʧɪldrən/
(verb). không ngừng gây áp lực cho con cái
vocab
adverse effect on children's mental and emotional health
/ˈædvɜːs ɪˈfɛkt ɒn ˈʧɪldrənz ˈmɛntᵊl ænd ɪˈməʊʃᵊnᵊl hɛlθ/
(noun). tác động xấu đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của trẻ em
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Thời hạn đang đến gần nên người quản lý quyết định đặt áp lực lớn lên nhóm để đạt được mục tiêu của dự án.

-> The deadline was approaching, so the manager decided to

on the team to meet the project goals.

 

2 Căng thẳng và áp lực liên tục từ công việc đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh ấy, dẫn đến kiệt sức và các vấn đề về sức khỏe.

-> The constant stress and pressure from work had

, leading to burnout and health issues.

 

3 Một số cha mẹ đặt kỳ vọng cao vào con cái họ vì tin rằng điều đó sẽ dẫn đến thành công lớn hơn trong tương lai.

-> Some parents

, believing it will lead to greater success in the future.

 

4 Quyết định theo đuổi bằng y khoa của anh xuất phát từ sự quan tâm thực sự đến tương lai của các con anh, mong muốn mang đến cho chúng một cuộc sống ổn định.

-> His decision to pursue a medical degree

, wanting to provide them with a stable life.

 

5 Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, cuối cùng cô cũng có được cơ hội nghề nghiệp đầy hứa hẹn tại một công ty danh tiếng.

-> After years of hard work, she finally secured

at a prestigious company.

 

6 Nhiều bậc cha mẹ gắn liền niềm tự hào và hạnh phúc của họ với thành tích của con cái, thường mong đợi chúng xuất sắc trong học tập hoặc nghề nghiệp.

-> Many parents

, often expecting them to excel academically or professionally.

 

7 Việc đặt ra những mục tiêu không thực tế có thể dẫn đến thất vọng và chán nản khi không đạt được mục tiêu.

->

can lead to disappointment and frustration when they are not achieved.

 

8 Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng cô vẫn cố gắng xuất sắc trong học tập và sự nghiệp, trở thành động lực cho những người khác.

-> Despite facing many challenges, she managed to

, becoming a motivational force for others.

💡 Gợi ý

excel academically and professionally

stemmed from genuine concern for his children's future

Setting unrealistic goals

impose high expectations on their children

a promising career opportunity

a detrimental effect on his well-being

exert considerable pressure

associate their pride and happiness with their children's achievements

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

một động lực cho trẻ

02.

phấn đấu cho sự phát triển và hoàn thiện cá nhân

03.

đặt ra những kỳ vọng nặng nề

04.

bỏ bê sức khỏe của trẻ

05.

gây tổn hại đáng kể cho con cái

06.

hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần

07.

không ngừng gây áp lực cho con cái

08.

tác động xấu đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của trẻ em

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Nowadays, some parents put a lot of pressure on their children to succeed. What are parents’ reasons for doing this? Is this positive or negative development for the children?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Family nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background