Bài mẫu IELTS Writing Task 2 band 8 ngày 17/02/2024

Chủ đề Lifestyle là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm.

  • Body 1: DOL phân tích 2 lợi ích của việc để thông tin cá nhân lên mạng: mua hàng dễ dàng + tương tác với bạn bè.

  • Body 2: DOL phân tích bất lợi của việc để thông tin cá nhân lên mạng: bị đánh cắp thông tin cho những mục đích xấu.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Offering unparalleled convenience
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Sharing personal information online >>> conduct financial transactions at home comfortably.
  • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • Uploading pictures to Facebook >>> interact with friends and family >>> enhances efficiency and productivity >>> manage lives with unprecedented ease.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The potential risks
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • The digital landscape is rife with threats >>> devastating consequences >>> further exacerbated: exploitation by malicious actors >>> undermines trust in online systems >>> deterring users from digital technologies.

📝 Bài mẫu

In the digital age, the increasing popularity of online platforms has

facilitated the seamless integration of personal information
into daily activities. While some argue that this trend can bring about a sense of convenience, I strongly believe that it poses more significant risks to privacy and security.

On the one hand, the trend towards sharing personal information online offers unparalleled convenience. When submitting addresses, credit card numbers, and other essential information, shoppers can easily purchase goods and services as well as

conduct financial transactions at the comfort of their home
. By uploading stories and pictures to Facebook or similar social platforms, individuals can
interact with friends and family regardless of geographical barriers
. This level of accessibility enhances efficiency and productivity, enabling people to
manage their lives with unprecedented ease
.

Despite this, there are greater concerns about the potential risks associated with

online information sharing
.
The digital landscape
is
rife with threats
such as hacking,
identity theft, and data breaches
, which can have
devastating consequences for individuals and organizations alike
. This issue is further exacerbated by the fact that
submitting and saving personal data online
leaves individuals
vulnerable to surveillance and exploitation
by both
malicious actors
and
corporate entities
.
This erosion of privacy
undermines trust in online systems
, thereby potentially
deterring users from fully engaging with digital technologies
.

In conclusion, although the trend of sharing personal information online for routine activities can provide users with convenient experiences, it also exposes individuals to major risks to privacy and security. As such, I take the view that this development is more detrimental.

(259 words)

📚 Vocabulary

facilitate the seamless integration of personal information
/fəˈsɪlɪteɪt ðə ˈsiːmləs ˌɪntɪˈɡreɪʃᵊn ɒv ˈpɜːsᵊnᵊl ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn/
(verb). tạo điều kiện cho việc tích hợp thông tin cá nhân một cách mượt mà
vocab
conduct financial transactions in the comfort of their home
/kənˈdʌkt faɪˈnænʃᵊl trænˈzækʃᵊnz ɪn ðə ˈkʌmfət ɒv ðeə həʊm/
(verb). thực hiện các giao dịch tài chính thoải mái tại nhà của họ
vocab
interact with friends and family regardless of geographical barrier
/ˌɪntərˈækt wɪð frɛndz ænd ˈfæmɪli rɪˈɡɑːdləs ɒv ˌʤiəˈɡræfɪkᵊl ˈbæriə/
(verb). tương tác với bạn bè và gia đình bất kể rào cản địa lý
vocab
enhance efficiency and productivity
/ɪnˈhɑːns ɪˈfɪʃᵊnsi ænd ˌprɒdʌkˈtɪvəti/
(verb). nâng cao hiệu quả và năng suất
vocab
manage their live with unprecedented ease
/ˈmænɪʤ ðeə lɪv wɪð ʌnˈprɛsɪdəntɪd iːz/
(verb). quản lý cuộc sống của họ một cách dễ dàng chưa từng có
vocab
online information sharing
/ˈɒnˌlaɪn ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn ˈʃeərɪŋ/
(noun). chia sẻ thông tin trực tuyến
vocab
the digital landscape
/ðə ˈdɪʤɪtᵊl ˈlændskeɪp/
(noun). bối cảnh kỹ thuật số
vocab
rife with threats
/raɪf wɪð θrɛts/
(adj). đầy rẫy các mối đe dọa
vocab
identity theft and data breach
/aɪˈdɛntəti θɛft ænd ˈdeɪtə ˈbriːʧ/
(verb). đánh cắp danh tính và vi phạm dữ liệu
vocab
devastating consequences for individuals and organizations alike
/ˈdɛvəsteɪtɪŋ ˈkɒnsɪkwənsɪz fɔːr ˌɪndɪˈvɪʤuəlz ænd ˌɔːɡᵊnaɪˈzeɪʃᵊnz əˈlaɪk/
(adj). gây ra hậu quả nặng nề cho cá nhân và tổ chức
vocab
submit and save personal data online
/səbˈmɪt ænd ˈseɪv ˈpɜːsᵊnᵊl ˈdeɪtə ˈɒnˌlaɪn/
(verb). gửi và lưu dữ liệu cá nhân trực tuyến
vocab
vulnerable to surveillance and exploitation
/ˈvʌlnᵊrəbᵊl tuː səˈveɪləns ænd ˌɛksplɔɪˈteɪʃᵊn/
(adj). dễ bị theo dõi và khai thác
vocab
malicious actors
/məˈlɪʃəs ˈæktəz/
(noun). những cá nhân độc hại
vocab
corporate entity
/ˈkɔːpᵊrət ˈɛntɪtiz/
(noun). tổ chức doanh nghiệp
vocab
the erosion of privacy
/ðə ɪˈrəʊʒᵊn ɒv ˈprɪvəsi/
(noun). sự suy giảm của quyền riêng tư
vocab
undermine trust in online systems
/ˌʌndəˈmaɪn trʌst ɪn ˈɒnˌlaɪn ˈsɪstəmz/
(verb). làm suy giảm niềm tin vào các hệ thống trực tuyến
vocab
deter users from fully engaging with digital technology
/dɪˈtɜːrɪŋ ˈjuːzəz frɒm ˈfʊli ɪnˈɡeɪʤɪŋ wɪð ˈdɪʤɪtᵊl tɛkˈnɒləʤiz/
(verb). ngăn cản người dùng tương tác hoàn toàn với công nghệ kỹ thuật số
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Cô đã tạo điều kiện cho việc tích hợp thông tin cá nhân một cách mượt mà bằng cách triển khai hệ thống quản lý dữ liệu mới.

-> She

by implementing a new data management system.

 

2 Nhiều người thích thực hiện các giao dịch tài chính thoải mái tại nhà bằng cách sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

-> Many people prefer to

using online banking services.

 

3 Nền tảng truyền thông xã hội cho phép mọi người tương tác với bạn bè và gia đình bất kể rào cản địa lý.

-> Social media platforms allow people to

.

 

4 Phần mềm mới nâng cao hiệu quả và năng suất bằng cách tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại.

-> The new software

by automating repetitive tasks.

 

5 Với ứng dụng mới, người dùng có thể quản lý cuộc sống của mình một cách dễ dàng chưa từng có, sắp xếp lịch trình và nhiệm vụ một cách dễ dàng.

-> With the new app, users can

, organizing schedules and tasks effortlessly.

 

6 Chia sẻ thông tin trực tuyến đã trở nên phổ biến với sự phát triển của các nền tảng truyền thông xã hội.

->

has become ubiquitous with the rise of social media platforms.

 

7 Bối cảnh kỹ thuật số không ngừng phát triển, đặt ra những thách thức và cơ hội mới.

->

is constantly evolving, presenting new challenges and opportunities.

 

8 Internet đầy rẫy các mối đe dọa, bao gồm phần mềm độc hại, lừa đảo và tấn công mạng.

-> The internet is

, including malware, phishing scams, and cyberattacks.

 

9 Hành vi đánh cắp danh tính và vi phạm dữ liệu có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân và tổ chức.

->

can have devastating consequences for individuals and organizations alike.

💡 Gợi ý

enhances efficiency and productivity

Identity theft and data breaches

The digital landscape

facilitated the seamless integration of personal information

interact with friends and family regardless of geographical barriers

Online information sharing

conduct financial transactions in the comfort of their home

manage their lives with unprecedented ease

rife with threats

Exercise 2:

Điền từ vào chỗ trống (dựa vào những gợi ý có sẳn)

01.

những hậu quả nặng nề cho cá nhân và tổ chức

02.

gửi và lưu dữ liệu cá nhân trực tuyến

03.

dễ bị theo dõi và khai thác

04.

những cá nhân độc hại

05.

tổ chức doanh nghiệp

06.

sự suy giảm của quyền riêng tư

07.

làm suy giảm niềm tin vào các hệ thống trực tuyến

08.

ngăn cản người dùng tương tác hoàn toàn với công nghệ kỹ thuật số

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "More people today put their personal and private information online (address, telephone number, credit card number) to do everyday activities such as banking, shopping, and socializing. Is this a positive or negative development?", DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background