Pop stars' higher earnings than classical music performers' are reasonable. Discuss and state your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 11/06/2022 chủ đề giải trí (entertainment): Pop stars deserve to earn more money than classical music performers. Discuss and state your opinion. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao những nghệ sĩ nhạc truyền thống nên được trả nhiều tiền hơn

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao những nghệ sĩ nhạc pop nên được trả nhiều tiền hơn

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay would delve into discussing the two perspectives as well as stating my support for the former one.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Classical music performers
Idea 1
huge effort in mastering instruments
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • traditional music requires not only thorough understanding => spent a plethora of time and attempt to be adept using instruments and the specific style =>
Idea 2
traditional values that they preserve
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • classical music plays a paramount importance in preserving traditional values => more money, more possible that they would not change jobs => future generations can still enjoy one of some masterpieces in music field
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Pop celebrities
Idea 1
short-term contribution
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • entertainment industry is constantly changing => a short-lived career => be replaced by other more talent and dynamic artists
Idea 2
great attempt in maintaining positive images
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • aware of their significant impact on people => great effort in creating and maintaining favourable figure

📝 Bài mẫu

Some individuals

opine
that celebrities performing pop music should be paid higher salary in comparison to those majoring in classical music, while others are not
in consummate accord with
the aforementioned idea. This essay would delve into discussing the two perspectives as well as stating my support for the former one.

It is reasonable for classical music performers to earn more money due to their huge effort in

mastering instruments
and traditional values that they preserve. Chief among these is that those who
pursue traditional music
has spent a plethora of time and attempt to be
adept
at using instruments and the specific style of each category of classical music. Obviously, traditional music requires not only
thorough understanding
of its nature but also the talent as well as constant practice to deliver the best piece of music enjoyed by the public. Concerning the second viewpoint, classical music plays a paramount importance in
preserving traditional values
of a country. It is true that the more money artists performing classical music can earn, the more possible that they would not change jobs. As a result, there are chances that future generations can still enjoy one of some
masterpieces
in music field.

Nevertheless, I strongly believe that more financial means should be paid for pop celebrities due to their short-term contribution and great attempt in

maintaining positive images
. With regard to the former, the majority of pop stars have to face the challenge of
a short-lived career
since the entertainment industry is constantly changing. Consequently, for around one or two decades of contribution, most of those well-known artists would be replaced by other more talent and dynamic ones. Another point is that performers of pop music always trying to
set good examples
especially when presenting in public. Since they aware of their significant impact on people, particularly teenagers, great effort in creating and maintaining favourable figure has been made by these individuals. Therefore, it is logical that stars performing pop music should earn more money.

In conclusion, although artists of classical music have to make great attempt in mastering their skills and retaining traditional value, I suppose that pop performners should be paid with higher salary due to their contribution in a short period of time and their responsibility maintain positive images.

(382 words)

📚 Vocabulary

Trau dồi thêm vốn từ vựng qua bài mẫu IELTS writing Task 2 vừa rồi nhé.

to opine
/tu oʊˈpaɪn/
(verb). cho rằng
vocab
to be in consummate accord with something
/tu bi ɪn ˈkɑnsəmət əˈkɔrd wɪð ˈsʌmθɪŋ/
(verb). đồng ý hoàn toàn với cái gì đó
vocab
to master instruments
/tu ˈmæstər ˈɪnstrəmənts/
(verb). thành thạo các nhạc cụ
vocab
to pursue traditional music
/tu pərˈsu trəˈdɪʃənəl ˈmjuzɪk/
(verb). theo đuổi âm nhạc truyền thống
vocab
adept
/əˈdɛpt/
(adj). thành thạo
vocab
thorough understanding
/ˈθɜroʊ ˌʌndərˈstændɪŋ/
(noun). sự hiểu biết thấu đáo
vocab
to preserve traditional values
/tu meɪnˈteɪn trəˈdɪʃənəl ˈvæljuz/
(verb). duy trì các giá trị truyền thống
vocab
a short-lived career
/ə ʃɔrt-laɪvd kəˈrɪr/
(noun). một sự nghiệp ngắn ngủi
vocab
to set good examples
/tu sɛt gʊd ɪgˈzæmpəlz/
(verb). nêu gương tốt
vocab
masterpiece
/ˈmæstərˌpis/
(noun). kiệt tác
vocab
to maintain positive images
/tu meɪnˈteɪn ˈpɑzətɪv ˈɪməʤəz/
(verb). duy trì hình ảnh tích cực
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Các giáo sư tại Trường Âm nhạc Berklee ở Boston được cho là khuyến khích sinh viên Hàn Quốc của họ theo đuổi âm nhạc truyền thống dựa trên di sản Hàn Quốc hơn là nhạc pop Mỹ.

=> Professors at the Berklee School of Music in Boston are said to encourage their Korean students to

based on Korean heritage rather than American pop.

2 Bóng đá là môn thể thao có sự nghiệp ngắn ngủi và bạn phải tối đa hóa khả năng kiếm tiền của mình trong khi có thể.

=> Football is a

, and you have to maximise your earning power while you can.

 

3 Người lớn nên nêu gương tốt cho trẻ em.

=> Adults should

for kids.

 

4 Các tổ chức cố gắng tạo ra và duy trì hình ảnh tích cực để đạt được các mục tiêu dài hạn.

=> Organizations seek to create and

in order to achieve long-term goals.

💡 Gợi ý

maintain positive images

short-lived career

set good examples

pursue traditional music

Từ vựng hay trong Task 1 writing sample 11/6/2022, ôn thêm nhé!

Exercise 2

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Cho rằng

02.

Thành thạo

03.

Kiệt tác

04.

Giá trị truyền thống

Tổng hợp đề thi thật trong tháng 06/2022.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley32 Sau sample Some people believe that pop stars deserve to earn more money than classical music performers. Some disagree. Discuss both views and give your own opinion. vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Entertainment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley5

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background