Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 25/06/2022

Chủ đề về chính phủ (government) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do tại sao chính phủ các nước nên hỗ trợ tài chính cho các nước khác

  • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do tại sao chính phủ các nước nên tập trung vào giải quyết các vấn đề của nước mình

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
From my perspective, I am in consummate agreement with the proposal of determining national priority on internal problems.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Crossborder support is a symbol of humanity
Idea 1
Geographically: people are divided into different ethnicities but by nature, humanity is the core connected feature among individuals => supporting other countries = a logical and worth-praising act
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Concentrating on addressing domestic issues should be an utmost urgency
Idea 1
Financial fund from the government = a crucial means to reserve and maintain welfare schemes => smooth flow of how society works => more job opportunities => increases the economic growth rate
    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Certain individuals are of the opinion that the

governmental allocation of financial resources
should be distributed to other
impoverished
countries while others suppose that it is of paramount importance to focus on
curbing their domestic issues
. From my perspective, I am in consummate agreement with the proposal of
determining national priority on internal problems
.

On the one hand, it is understandable that

crossborder support
is
a symbol of humanity
. Geographically, people are divided into different ethnicities but by nature, humanity is the core connected feature among individuals. Thus, it goes without saying that supporting other countries through the provision of financial or social assistance is a logical and
praiseworthy action
. Not to mention that helping other nations to deal with financial crises would eliminate the chances of
illegal migration
which is detrimental to surrounding developed regions.

However, I opine that concentrating on addressing domestic issues such as homelessness or unemployment should be

an utmost urgency
of any country. To begin with, financial fund from the government is regarded as a crucial means to
reserve and maintain welfare schemes as w
ell as social security. The smooth flow of how society works would create a favorable environment for
job opportunities
which accordingly
increases the economic growth rate
. Furthermore, employment chances, as a result, generate more personal budgets which people can use to afford decent shelters
decreasing the homelessness rate
.

In conclusion, although transnational support should be executed as a gesture of humanity, I still believe that any government should put the goal of tackling internal issues in a country to be the top priority.

(262 words)

📚 Vocabulary

governmental allocation of financial resources
/ˌgʌvənˈmɛntl ˌæləʊˈkeɪʃ(ə)n ɒv faɪˈnænʃəl rɪˈsɔːsɪz/
(noun). phân bổ nguồn tài chính của chính phủ
vocab
impoverished
/ɪmˈpɒvərɪʃt/
(adj). bần cùng
vocab
to curb domestic issues
/tuː kɜːb dəʊˈmɛstɪk ˈɪʃuːz/
(verb). giải quyết các vấn đề trong nước
vocab
to determine national priority on internal problems
/tuː dɪˈtɜːmɪn ˈnæʃənl praɪˈɒrɪti ɒn ɪnˈtɜːnl ˈprɒbləmz/
(verb). xác định ưu tiên quốc gia đối với các vấn đề nội bộ
vocab
crossborder support
/crossborder səˈpɔːt/
(noun). hỗ trợ giữa các quốc gia
vocab
a symbol of humanity
/ə ˈsɪmbəl ɒv hju(ː)ˈmænɪti/
(noun). biểu tượng của lòng nhân đạo
vocab
praiseworthy action
/ˈpreɪzˌwɜːði ˈækʃ(ə)n/
(noun). hành động đáng khen ngợi
vocab
illegal migration
/ɪˈliːgəl maɪˈgreɪʃən/
(noun). di cư bất hợp pháp
vocab
an utmost urgency
/ən ˈʌtməʊst ˈɜːʤənsi/
(noun). sự khẩn cấp
vocab
to reserve and maintain welfare schemes
/tuː rɪˈzɜːv ænd meɪnˈteɪn ˈwɛlfeə skiːmz/
(verb). bảo lưu và duy trì các chương trình phúc lợi
vocab
job opportunities
/ʤɒb ˌɒpəˈtjuːnɪtiz/
(noun). các cơ hội nghề nghiệp
vocab
to increase the economic growth rate
/tuː ˈɪnkriːs ði ˌiːkəˈnɒmɪk grəʊθ reɪt/
(verb). tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế
vocab
to decrease the homelessness rate
/tuː ˈdiːkriːs ðə ˈhəʊmlɪsnəs reɪt/
(verb). giảm tỷ lệ vô gia cư
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều người cho rằng việc tập trung vào việc giải quyết các vấn đề trong nước là điều tối quan trọng.

=> Many people suppose that it is of paramount importance to focusing on curbing their

.

 

2 Trợ cấp thức ăn cho người đang đói là một hành động đáng biểu dương.

=> Giving food to a starving person is a specific

.

 

3 Lửa là biểu tượng của lòng nhân đạo có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của người Kaulong.

=> Fire is a

of humanity of considerable significance in Kaulong life.

 

4 Cơ hội việc làm làm tăng tốc độ phát triển kinh tế.

=> Job opportunities increase

.

💡 Gợi ý

domestic issues

the economic growth rate

symbol

praiseworthy action

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Bần cùng

02.

Ưu tiên

03.

Di cư bất hợp pháp

04.

Sự khẩn cấp

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley36 . Sau sample Some people believe that the government should not spend money on international aid when they have their own disadvantaged people like homeless and unemployed. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree- Disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Government.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background