Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 04/06/2022

Chủ đề bảo vệ môi trường (environmental protection) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày những tác nhân gây hại cho môi trường

 • Body 2: DOL sẽ trình bày những ai có trách nhiệm trong việc này

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
I believe that air pollution and deforestation are the main culprits of this phenomenon. Therefore, both parties, namely individuals and governments, should ensure accountability to solve the problem.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Factors
Idea 1
Contaminated air
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the growth of industrial production + increase in the number of transportation => disposal of harmful gases
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • these gases => destroy the ozone layer which protects the Earth from ultraviolet rays
Idea 2
Clearing forests
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • overpopulation + lucrative timber harvesting => deforest
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • worth-concerning consequences => animals’ struggling to survive + the frequent occurrence of natural disasters
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Responsibility
Idea 1
Authorities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • enact new international laws => ensure citizens’ compliance with all regulations in protecting our surroundings
Idea 2
Individuals
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • daily performance would directly impact the habitat => be aware + resonsible

📝 Bài mẫu

The deterioration of environment
has been one of the major issues that need urgent action to be addressed. I believe that air pollution and deforestation are the main culprits of this phenomenon. Therefore, both parties, namely individuals and governments, should ensure accountability to solve the problem.

The two main factors behind this degradation are

contaminated air
and clearing forests. Concerning the former,
the excessive growth of industrial production
combined with the substantial increase in the number of transportation leads to
the disposal of harmful gases
to the environment. These substances are generally considered as the key factor
destroying the ozone layer
which protects the Earth from detrimental effects of ultraviolet rays. The second point is that overpopulation and
lucrative timber harvesting
have negatively driven people to deforest. As a result, some
adversely
worth-concerning consequences are animals’ struggling to survive and
the frequent occurrence of natural disasters
, which creates an imbalance in the whole ecosystem.

Both authorities and individuals are accountable for the issue of environmental damage. Obviously, governments have to pioneer in saving the environment as those competent authorities can make collaborative efforts in

enacting new international laws
which ensure citizens’
compliance with all regulations
in protecting our surroundings. In addition, each person is responsible for not doing harm to the environment as his or her daily performance would directly impact the habitat. For example, provided that individuals awareness of reducing plastic use
on a daily basis
, the total amount of this substance disposed to the environment would significantly
plummet
.

In conclusion, environmental degradation is the disadvantageous impact of polluted air and deforestation; therefore, there is a call for responsibility of both governments and individuals in tackling this problem.

(280 words)

📚 Vocabulary

the deterioration of environment
/ðə dɪˌtɪərɪəˈreɪʃən ɒv ɪnˈvaɪərənmənt/
(noun). sự suy thoái của môi trường
vocab
contaminated air
/kənˈtæmɪneɪtɪd eə/
(noun). không khí bị ô nhiễm
vocab
the excessive growth of industrial production
/ði ɪkˈsɛsɪv grəʊθ ɒv ɪnˈdʌstrɪəl prəˈdʌkʃən/
(noun). sự phát triển quá mức của sản xuất công nghiệp
vocab
the disposal of harmful gases
/ðə dɪsˈpəʊzəl ɒv ˈhɑːmfʊl ˈgæsɪz/
(noun). thải khí độc hại
vocab
to destroy the ozone layer
/tuː dɪsˈtrɔɪ ði ˈəʊzəʊn ˈleɪə/
(verb). phá hủy tầng ôzôn
vocab
lucrative timber harvesting
/ˈluːkrətɪv ˈtɪmbə ˈhɑːvɪstɪŋ/
(noun). khai thác gỗ sinh lợi
vocab
adversely
/ˈædvɜːsli/
(adv). bất lợi
vocab
the frequent occurrence of natural disasters
/ðə ˈfriːkwənt əˈkʌrəns ɒv ˈnæʧrəl dɪˈzɑːstəz/
(noun). sự xuất hiện thường xuyên của thiên tai
vocab
to enact new international laws
/tuː ɪˈnækt njuː ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl lɔːz/
(verb). ban hành luật quốc tế mới
vocab
compliance with all regulations
/kəmˈplaɪəns wɪð ɔːl ˌrɛgjʊˈleɪʃənz/
(noun). tuân thủ tất cả các quy định
vocab
on a daily basis
/ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs/
(adv). hàng ngày
vocab
plummet
/ˈplʌmɪt/
(verb). giảm mạnh
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Sự suy thoái của môi trường có thể là một trở ngại lớn cho ngành du lịch vốn phụ thuộc vào khách du lịch để duy trì kế sinh nhai hàng ngày.

=> The

of environment can be a huge setback for the tourism industry that relies on tourists for their daily livelihood.

 

2 Người lớn và trẻ em có thể tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm trong nhiều hoạt động khác nhau trong các môi trường khác nhau.

=> Adults and children could be exposed to

during a variety of activities in different environments.

 

3 Sự phát triển quá mức của sản xuất công nghiệp là một trong những nguyên nhân hủy hoại môi trường.

=> The excessive growth of

is one of the causes of environmental damage.

 

4 Ô nhiễm không khí được hình thành do thải các khí độc hại vào không khí.

=> Air pollution is formed by the

of harmful gases into the air.

💡 Gợi ý

disposal

deterioration

industrial production

contaminated air

Exercise 2:

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

01.

Bất lợi

02.

Hàng ngày

03.

Giảm mạnh

04.

Sinh lợi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Environmental damage is the problem of most countries. What factors damage the environment and who should take responsibility? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng two-part question mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Environment.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background