What are the problems citizens in metropolises are facing? Should they be encouraged to move to the suburbs?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/01/2018 chủ đề lối sống (lifestyle): People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns? Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết những Problems (vấn đề) và Solutions (giải pháp) của hiện tượng được nêu trong bài

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài vấn đề mà việc dân cư sinh sống đông tại các thành phố lớn mang lại

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những giải pháp khả thi cho vấn đề như khuyến khích người dân về các vùng thưa thớt dân cư sinh sống

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình là dân cư tập trung quá đông tại thành thị sẽ gây ra vấn đề, và nhà nước nên khuyến khích người dân về sống tại các vùng thưa thớt hơn

Insert Statement here...
There are several negative consequences of this moot issue, and to cope with the current problems, the authorities should encourage individuals to move to smaller cities or even to the countryside.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Problems
Idea 1
Increased urban population → housing problems → creation of underdeveloped slum areas
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Burgeon car ownership → cars take up more space than motorbikes and accommodate fewer passengers than a bus → traffic jam
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solution
Idea 1
Shifting people to town → decrease unemployment rate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Towns provide different jobs in new factories → encourage job seekers → lower the number of the unemployed in cities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

It is true that nowadays people are shifting to larger cities. There are several negative consequences of this

moot issue
, and to cope with the current problems, the authorities should encourage individuals to move to smaller cities or even to the countryside.

To begin with, an enormous number of people create problems. One negative consequence is that the urban population would go on increasing and cause housing problems. This leads to the creation of

underdeveloped slum areas
, where
underprivileged individuals
must live in poor living conditions like lacking medical care or even drinking water. Another issue is the traffic jam due to the
burgeoning car ownership
. Arguably, cars
take up more space
than a motorbike while its capacity to accommodate passengers is far inferior to that of a bus. This weakness results in
bumper-to-bumper traffic
, particularly in downtown areas where many drivers have to
inch along
to get away from the terrible traffic.

Governments should take steps to move a certain number of

city dwellers
to less populated areas. The main reason is that shifting people to towns or even the countryside helps to
decrease the unemployment rate
. This is because as more and more people apply for the same position within a company, it may intensify the competition among employees, making it significantly more difficult to be chosen. Towns, however, due to
industrialization
, are now able to provide different jobs for engineers or officers in new factories. Therefore, by encouraging job seekers to move to these newly developed areas, the government can lower the number of unemployed individuals in cities.

In conclusion, an increasing number of people living in cities certainly creates housing problems and traffic congestion, and governments should encourage its citizens to migrate to towns.

(290 words)

📚 Vocabulary

Moot issue
/muːt ˈɪʃuː/
(noun). Những vấn đề gây tranh cãi
Underdeveloped slum areas
/ˌʌndədɪˈvɛləpt slʌm ˈeərɪəz/
(noun). Những khu ổ chuột kém phát triển
vocab
Underprivileged individuals
/ˌʌndəˈprɪvɪlɪʤd ˌɪndɪˈvɪdjʊəlz/
(noun). Những người nghèo
vocab
Live in poor living conditions
/lɪv ɪn pʊə ˈlɪvɪŋ kənˈdɪʃənz/
(verb). Sống trong điều kiện nghèo khó
vocab
Burgeoning car ownership
/ˈbɜːʤənɪŋ kɑːr ˈəʊnəʃɪp/
(noun). Ngày càng nhiều người sở hữu xe
vocab
Take up more space
/teɪk ʌp mɔː speɪs/
(verb). Chiếm nhiều diện tích hơn
Bumper-to-bumper traffic
/ˈbʌmpə-tuː-ˈbʌmpə ˈtræfɪk/
(noun). Xe cộ nối đuôi nhau
vocab
Inch along
/ɪnʧ əˈlɒŋ/
(verb). Nhích từng chút
vocab
City dwellers
/ˈsɪti ˈdwɛləz/
(noun). Dân thành thị
vocab
Decrease the unemployment rate
/dɪˈkriːs ði ˌʌnɪmˈplɔɪmənt reɪt/
(verb). Giảm tỷ lệ thất nghiệp
vocab
Industrialization
/ɪnˌdʌstrɪəlaɪˈzeɪʃən/
(noun). Sự công nghiệp hoá
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Anh ấy đã ghé qua các khu ổ chuột kém phát triển trong chuyến du lịch của anh ấy.

 

=> He visited

as a part of his tour.

 

 

2 Ngày càng nhiều người sở hữu xe đã khiến cho việc kẹt xe trở thành vấn đề phổ biến ở các thành phố.

 

=> The

has made traffic jams a more common issue in metropolitans.

 

 

3 Xe hơi chiếm nhiều diện tích hơn xe máy.

 

=> Cars

than a motorbike.

 

 

4 Sống ở TPHCM, mỗi ngày tôi phải đối mặt với việc xe cộ nối đuôi nhau vào những giờ cao điểm.

 

=> Living in HCMC, I have to cope with

every day at peak hours.

 

 

5 Chuyển người dân về những thị trấn hoặc khu nông thôn giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp.

 

=> Shifting people to towns or even the countryside helps to

.

💡 Gợi ý

underdeveloped slum areas

burgeoning car ownership

decrease the unemployment rate

take up more space

bumper-to-bumper traffic

Học từ vựng qua bài mẫu hay IELTS Writing task 1 ngày 13/01/2018 cùng ngày.

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Sự công nghiệp hoá

=>

01.

 

Dân thành thị

=>

02.

 

Nhích từng chút

=>

03.

 

Những người nghèo

=>

04.
individuals

 

Những vấn đề gây tranh cãi

=>

05.
issue

 

Sống trong điều kiện nghèo khó

=> Live in poor

06.

Luyện tập các bài tháng 01/2018.

Tham khảo thêm những bài mẫu Writing IELTS chất lượng của DOL Tự Học tại trang Writing Task 2 Samples.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley23 Sau sample "People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Problems, Causes and Solutions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley34

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background