Do the benefits of virtual meetings, discussions, and training outweigh their drawbacks?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/01/2018 chủ đề doanh nghiệp (business): Do the benefits of virtual meetings, discussions, and training outweigh their drawbacks?. Do the advantages outweigh the disadvantages?. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết ý kiến của mình rằng vấn đề nhiều Advantages (lợi ích) hay Disadvantages (hại) hơn.

 • Thân bài: 

  • Body 1: DOL sẽ chỉ ra một vài lợi ích của việc tổ chức họp, hội thảo, và đào tạo online

  • Body 2: Bên cạnh đó, DOL cũng không quên chỉ ra những tác hại mà việc trên mang lại

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình rằng mặc dù có nhiều lợi ích, việc tổ chức họp, hội thảo, và đào tạo online mang lại nhiều tác hại hơn

Insert Statement here...
Although this trend has certain advantages, its disadvantages are much more considerable.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Advantages
Idea 1
Offer staff increased flexibility and full control of their timetable → diminish high stress levels → boost work productivity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: working mothers can multitask between rearing their children and joining meetings
Idea 2
No electricity bills, printed documents or equipment for carrying out meetings and training procedures → economize on expenditure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Disadvantages
Idea 1
Communication via the Internet → failures in the flow of information
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: lagging connection and computer crashing → disruption → reducing comprehension among participants.
Idea 2
Lack of practice and direct guidance → cannot fully grasp the skills → less productive
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Example: employees can be clumsy in their actual performance. 

📝 Bài mẫu

Business conferences
and training are taking place more and more on online platforms, replacing the
traditional face-to-face communication
and information exchange. Although this trend has certain advantages, its disadvantages are much more considerable.

The trend seen in companies switching their training activities and business discussions to the online mode has many advantages. First of all, this offers staff increased

flexibility
and full control of their timetable, which is likely to diminish the unnecessary high stress levels and thus boost their work productivity. For instance, working mothers find this incredibly helpful for them to
multitask
between
rearing their children
and joining meetings to
keep abreast of developments in the company
. Furthermore, this online mode of operation could help companies economize on expenditure by not having to pay for electricity bills, printed documents or equipment for carrying out the meeting or training procedures, for instance.

On the other hand, this option has two major drawbacks. Firstly, communication via the internet can be a

hindrance
as there might be failures in the flow of information. For example, in Vietnam, not many people can afford high-speed internet connection, and as a consequence,
lagging connection or computer crashing
can cause disruptions, reducing the comprehension among meeting or training participants. In addition, there is
little room for practice
and
the lack of direct guidance
also prevents people from fully grasping the skills. It would be less productive because employees receiving training cannot apply what they are taught on the internet, or can be
clumsy in their actual performance
since there is no one to show them whether they are doing it the right way as reality is sometimes completely different from theory.

In conclusion, despite some benefits of staying at home and participating in discussions or training sessions, the drawbacks far outweigh such benefits.

(301 words)

📚 Vocabulary

Theo dõi các từ vựng sử dụng trong bài mẫu IELTS Writing Task 2 vừa rồi.

Business conference
/ˈbɪznəs ˈkɑnfərəns/
(noun). Hội thảo/cuộc họp doanh nghiệp
vocab
Traditional face-to-face communication
/trəˈdɪʃənəl feɪs-tu-feɪs kəmˌjunəˈkeɪʃən/
(noun). Giao tiếp mặt đối mặt theo kiểu truyền thống
vocab
Flexibility
/ˌflɛksəˈbɪləti/
(noun). Tính linh hoạt
vocab
Diminish stress levels
/dɪˈmɪnɪʃ strɛs ˈlevlz/
(verb). Làm giảm mức độ stress
vocab
Boost work productivity
/bust wɜrk ˌproʊdəkˈtɪvəti/
(verb). Tăng năng suất làm việc
vocab
Multitask
/ˈmʌltiˌtæsk/
(verb). Làm nhiều việc một lúc
vocab
Rear their children
/rɪr ðɛr ˈʧɪldrən/
(verb). Nuôi con
vocab
Keep abreast of developments in the company
/kip əˈbrɛst ʌv dɪˈvɛləpmənts ɪn ðə ˈkʌmpəni/
(verb). Cập nhật các cải tiến trong công ty
Hindrance
/ˈhɪndrəns/
(noun). Sự cản trở
vocab
Lagging connection or computer crashing
/ˈlægɪŋ kəˈnɛkʃən ɔr kəmˈpjutər ˈkræʃɪŋ/
(noun). Kết nối không ổn định hoặc máy tính bị hư
vocab
Cause disruptions
/kɑz dɪsˈrʌpʃənz/
(verb). Gây ra gián đoạn
vocab
Little room for practice
/ˈlɪtəl rum fɔr ˈpræktəs/
(noun). Ít cơ hội luyện tập
The lack of direct guidance
/ðə læk ʌv dəˈrɛkt ˈgaɪdəns/
(noun). Thiếu sự hướng dẫn trực tiếp
vocab
To be clumsy in their actual performance
/tu bi ˈklʌmzi ɪn ðɛr ˈækʧuəl pərˈfɔrməns/
(adj). Vụng về khi làm việc
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Writing IELTS mẫu nhé!

Exercise 1:

Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào ô trống.

1 Các cuộc họp đang diễn ra ngày càng nhiều trên các nền tảng trực tuyến, thay thế hình thức giao tiếp mặt đối mặt truyền thống.

 

=> Meetings are taking place more and more on online platforms, replacing the

.

 

 

2 Bạn có thể tăng năng suất làm việc của mình bằng cách loại bỏ tất cả những thứ làm bạn xao nhãng.

 

=> You can

by eliminating all your distractions.

 

 

3 Cho dù là anh ấy tạm thời nghỉ 2 tuần, anh ấy vẫn có thể cập nhật được những phát triển trong công ty.

 

=> Although he was away for 2 weeks, he managed to

.

 

 

4 Kết nối không ổn định và máy tính hư là điều mà các học sinh có thể sẽ gặp phải khi học online.

 

=>

is what students may encounter when studying online.

 

 

5 Các nhân viên sẽ không tiến bộ nếu không có nhiều cơ hội luyện tập.

 

=> Employees won't make progress if

.

 

 

6 Thiếu sự chỉ dẫn trực tiếp cũng khiến mọi người không hoàn toàn nắm vững được các kỹ năng.

 

=>

also prevents people from fully grasping the skills.

 

 

7 Những nhân viên mới đều vụng về khi làm việc dù chúng ta đã đào tạo cho họ rất nhiều.

 

=> Newcomers were

despite all the trainings we gave them.

💡 Gợi ý

Lagging connection or computer crashing

The lack of direct guidance

traditional face-to-face communication

boost your work productivity

clumsy in their actual performance

keep abreast of developments in the company

there is little room for practice

Tham khảo bài tập đề thi Writing task 1 20/01/2018 cùng ngày!

Exercise 2:

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống.

 

Gây ra gián đoạn

=> Cause

01.

 

Làm nhiều việc một lúc

=>

02.

 

Tính linh hoạt

=>

03.

 

Hội thảo/cuộc họp doanh nghiệp

=> Business

04.

 

Sự cản trở

=>

05.

 

Nuôi con

=>

06.
their children

 

Làm giảm mức độ stress

=>

07.
stress levels

Đừng bỏ qua các dạng đề mới task 2 tháng 01/2018.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample "Research shows that business meetings, discussions, and training are happening online nowadays. Do the advantages outweigh the disadvantages?" vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages and Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Business mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background