Is shopping, working and communicating with people via the internet a positive/negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 16/02/2023 chủ đề Lifestyle: In the modern world it is possible to shop, work and communicate with people via the internet. Is it a positive or negative development in your opinion? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: mặc dù những lợi ích lớn của công nghệ, nó cản trở việc xây dựng mối liên kết sâu sắc giữa mọi người.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lợi ích của việc tăng sử dụng internet.

 • Body 2: DOL phân tích tác động tiêu cực của Internet và công nghệ.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The benefits of online activities
Idea 1
The rise of the Internet:
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Allowed people to conduct various activities online
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • This is because technology offers tremendous convenience.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Improved the quality of life for those living in isolated areas.
Idea 2
Additionally, online communication has brought about greater understanding.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • As people can connect with others from different cultures and backgrounds.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Technology's negative consequences
Idea 1
Prevent individuals from building deep relationships.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Relying heavily on technology to communicate may cause people to experience social isolation.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Adverse mental health and well-being effects.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Therefore, balancing online and offline interactions is vital.

📝 Bài mẫu

In contemporary times
, many do activities like shopping, working, and interacting with others through the internet without needing
in-person interactions
. Despite technology's great convenience, it can
hinder
people from forming
profound and significant connections
.

The rise of the internet and technology has allowed people to conduct various activities online, from shopping to working and communicating with others. This is because technology

offers tremendous convenience
, as individuals can buy products and services from the comfort of their own homes, work remotely from anywhere in the world, and communicate with people from different parts of the globe. This has dramatically improved the quality of life for many individuals, especially those living in
isolated areas
with
mobility limitations
. Additionally, online communication has brought about greater diversity and understanding, as people can connect with others from different cultures and backgrounds. As demonstrated, the ability to carry out various activities online has numerous advantages and has significantly impacted how people live.

Despite the benefits of online activities, there are also negative consequences associated with the lack of in-person interactions.

The impersonal nature of online communication
can prevent individuals from building
deep, meaningful relationships
essential to human connection. Furthermore, when people rely heavily on technology to communicate, they may
experience social isolation
, especially among younger generations who spend much time on social media. Social isolation has been linked to
adverse mental health and well-being effects
, such as anxiety and depression. Therefore, balancing online and offline interactions is vital to maintain healthy relationships and social connections in today's
digital age
.

In conclusion, while there are advantages to the ability to shop, work and communicate with people online, the lack of face-to-face contact can have negative consequences. Therefore, it is essential to balance using technology to our advantage and maintaining personal connections with others.

(301 words)

📚 Vocabulary

In contemporary time
/ɪn kənˈtɛmpərəri taɪm/
(preposition). trong thời hiện đại
vocab
in-person interaction
/ɪn-ˈpɜːsᵊn ˌɪntərˈækʃᵊn/
(noun). tương tác trực tiếp
vocab
hinder
/ˈhɪndər/
(verb). cản trở
vocab
profound and significant connection
/prəˈfaʊnd ænd sɪɡˈnɪfɪkənt kəˈnɛkʃᵊn/
(noun). kết nối sâu sắc và mạnh mẽ
vocab
offer tremendous convenience
/ˈɒfə trɪˈmɛndəs kənˈviːniəns/
(verb). mang đến sự tiện lợi to lớn
vocab
isolated area
/ˈaɪsəleɪtɪd ˈeərɪə/
(noun). khu vực biệt lập
vocab
mobility limitation
/məʊˈbɪləti ˌlɪmɪˈteɪʃᵊn/
(noun). hạn chế di chuyển
vocab
the impersonal nature of online communication
/ði ɪmˈpɜːsᵊnᵊl ˈneɪʧər ɒv ˈɒnˌlaɪn kəˌmjuːnɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). bản chất thiếu tương tác của giao tiếp trực tuyến
vocab
deep, meaningful relationship
/diːp, ˈmiːnɪŋfʊl rɪˈleɪʃənʃɪp/
(noun). mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa
vocab
experience social isolation
/ɪksˈpɪərɪəns ˈsəʊʃəl ˌaɪsəʊˈleɪʃᵊn/
(verb). trải qua sự cô lập về mặt xã hội
vocab
adverse mental health and well-being effect
/ˈædvɜːs ˈmɛntl hɛlθ ænd wɛl-ˈbiːɪŋ ɪˈfɛkt/
(verb). ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và sự hạnh phúc
vocab
digital age
/ˈdɪʤɪtl eɪʤ/
(noun). thời đại kỹ thuật số
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Trong thời hiện đại, phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành phương tiện giao tiếp chính của nhiều người.

-->

, social media has become a primary means of communication for many people.

 

2 Tương tác trực tiếp rất quan trọng để xây dựng mối quan hệ bền vững và hiểu được cảm xúc của người khác.

-->

is important for building strong relationships and understanding others' emotions.

 

3 Nỗi sợ hãi có thể cản trở khả năng chấp nhận rủi ro và theo đuổi ước mơ của một người.

--> Fear can

one's ability to take risks and pursue their dreams.

 

4 Gặp gỡ một người chia sẻ các giá trị và niềm tin của bạn có thể dẫn đến một kết nối sâu sắc và mạnh mẽ.

--> Meeting someone who shares your values and beliefs can lead to

.

 

5 Mua sắm trực tuyến mang lại sự tiện lợi to lớn cho những người có lịch trình bận rộn.

--> Online shopping

for people with busy schedules.

 

6 Sống trong một khu vực biệt lập có thể là một thách thức đối với những người khao khát giao tiếp xã hội.

--> Living in an

can be challenging for individuals who crave social interaction.

💡 Gợi ý

a profound and significant connection

hinder

isolated area

offers tremendous convenience

In-person interaction

In contemporary time

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

hạn chế di chuyển

02.

bản chất thiếu tương tác của giao tiếp trực tuyến

03.

mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa

04.

trải qua sự cô lập về mặt xã hội

05.

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần và sự hạnh phúc

06.

thời đại kỹ thuật số

Những bài mẫu hay nhất tháng 02/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample In the modern world it is possible to shop, work and communicate with people via the internet and live without any face-to-face contact with others. Is it a positive or negative development in your opinion?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Advantages & Disadvantages mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background