Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 02/02/2023

Chủ đề Giáo dục (education) là một chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong bài viết này, DOL sẽ cung cấp cho mọi người ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để cho giám khảo biết là mình Agree hay Disagree với câu hỏi. Vì DOL đứng ở giữa nên sẽ trình bày như sau:

 • Thân bài:

  • Body 1: DOL sẽ nói về kinh nghiệm thực tiễn khi học nghề.

  • Body 2: DOL sẽ nói về cơ hội việc làm cao khi học nghề.

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của mình bằng cách tóm lại 2 ý chính ở thân bài.

Insert Statement here...
I agree with this viewpoint because skills training offers greater practical knowledge and is more likely to result in a successful job search.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Vocational education is primarily beneficial because it teaches pupils the particular tasks and procedures of a specific occupation.
Idea 1
Real-world and hands-on experience
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • students may apply their theoretical classroom knowledge in actual scenarios.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: plumber + electrician training includes practical application
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Effect: allow learners to get a comprehensive knowledge of the abilities required for a job.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Vocational training can also be an effective way to prepare for a successful job search.
Idea 1
Increase employment rate
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • vocational training programs are more practical + teach skills in high demand in the job market
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: programs in healthcare, information technology, and skilled trades --> graduates can find work more quickly.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • strong connections with local employers --> give students networking chances

📝 Bài mẫu

Despite the popularity of universities, some argue that

vocational education
should be promoted to help alleviate the increasing scarcity of
competent
workers across many labor sectors. I agree with this viewpoint because skills training offers greater practical knowledge and is more likely to result in a successful job search.

Vocational education is primarily beneficial because it teaches pupils the particular tasks and procedures of a specific

occupation
. Therefore, its typical training component often involves
real-world and hands-on experience
. By participating in these practical experiences, students may apply their
theoretical
classroom knowledge in actual scenarios. For instance, training to become an electrician or plumber must include practical application. They only become proficient when using
specialized tools,
interpreting technical manuals, and identifying common problems. This practical aspect of vocational training allows learners to get a
comprehensive knowledge
of the abilities required for success in their chosen sector.

Furthermore, vocational training can also be an effective way to prepare for a successful job search. The reason is that not only does vocational training programs are more practical it also often teaches skills in high demand in the job market. For example, programs in healthcare, information technology, and skilled trades like plumbing and electrical work are consistently in high demand. Consequently, graduates of these programs can find work more quickly. In addition, many vocational training programs have strong connections with local employers in their respective industries. This can give students valuable

networking opportunities
and access to
job leads
that may not be advertised publicly. As demonstrated, graduates of vocational training programs often have practical experience, in-demand skills, and industry connections, all of which can help them stand out in a competitive job market.

In conclusion, personally, more individuals should be encouraged to

pursue
vocational training since it provides more relevant, hands-on experience and increases the likelihood of securing employment.

(309 words)

📚 Vocabulary

vocational education
/vəʊˈkeɪʃənl ˌɛdjʊˈkeɪʃᵊn/
(noun). giáo dục nghề nghiệp
vocab
competent
/ˈkɒmpɪtənt/
(adj). có khả năng / năng lực
vocab
occupation
/ˌɒkjʊˈpeɪʃᵊn/
(noun). nghề nghiệp
vocab
real-world and hands-on experience
/rɪəl-wɜːld ænd hændz-ɒn ɪksˈpɪərɪəns/
(noun). trải nghiệm thực tế
vocab
theoretical
/θɪəˈrɛtɪkəl/
(adj). mang tính lý thuyết
vocab
specialized tool
/ˈspɛʃəlaɪzd tuːl/
(noun). dụng cụ chuyên dụng
vocab
comprehensive knowledge
/ˌkɒmprɪˈhɛnsɪv ˈnɒlɪʤ/
(noun). kiến thức toàn diện
vocab
networking opportunity
/ˈnɛtwɜːkɪŋ ˌɒpəˈtjuːnɪti/
(noun). các cơ hội kết nối
vocab
job lead
/ʤɒb liːd/
(noun). đầu mối công việc
vocab
pursue
/pəˈsjuː/
(verb). theo đuổi
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau để ôn lại các từ vựng cũng như cấu trúc hay đã được dùng trong bài Sample IELTS Writing nhé!

Exercise 1:

1 Giáo dục nghề nghiệp sẽ chuẩn bị cho sinh viên cho các công việc cụ thể.

-->

prepares students for specific jobs.

 

2 Công ty cần nhân viên có năng lực để thành công.

--> The company needs

employees to succeed.

 

3 John đang cân nhắc thay đổi nghề nghiệp sang một nghề mới.

--> John is considering a career change to a new

.

 

4 Sinh viên kỹ sư đang có được kinh nghiệm thực tế trong kì thực tập của họ.

--> The engineering students are getting

in their internships.

 

5 Lớp vật lý tập trung vào các khái niệm lý thuyết.

--> The physics class is focused on

concepts.

💡 Gợi ý

competent

theoretical

Vocational education

real-world experience

occupation

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

dụng cụ chuyên dụng

02.

kiến thức toàn diện

03.

các cơ hội kết nối

04.

đầu mối công việc

05.

theo đuổi

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample While many people go to university for academic study, more people should be encouraged to do vocational training because there is a lack of qualified workers such as electricians and plumbers. Do you agree or disagree?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree & Disagree mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Education.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background