Why do people choose cosmetic surgery to change their appearance? Is cosmetic surgery positive/negative?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 25/02/2023 chủ đề Health: Why do people have cosmetic surgery to change the way they look? Do you think this is a positive or negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để nêu quan điểm: hoàn toàn đồng ý với quan điểm: phẫu thuật thẩm mỹ gây ra nhiều tác động tiêu cực đến sức khỏe con người.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phân tích lý do ngày càng có nhiều người lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi vẻ ngoài.

 • Body 2: DOL phân tích những nguy cơ về mặt thể chất và tâm lý của những người phẫu thuật thẩm mỹ.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
The reasons why people have operations to change the way they look
Idea 1
People want to meet society's expectations for beauty.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Those with ideal facial features have advantages in professional settings.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • For example, acting and flight attending.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Recruiters may eliminate candidates who do not meet beauty standards.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In Korea, plain-looking citizens: face difficulties in securing jobs + appearance-based discrimination.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The risks of plastic surgery
Idea 1
Plastic surgery can pose physical and psychological risks.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Physical risks: infection, scarring, and post-anesthetic issues.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • In severe cases: facial dysmorphia, cardiovascular or respiratory complications, or even death.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Psychological risks: dysmorphia disorder.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • They may also suffer from depression and anxiety or become addicted to plastic surgery.

📝 Bài mẫu

People worldwide increasingly opt for plastic surgery to enhance their appearance, a trend

fueled
by the societal emphasis on beauty standards. However, I believe this development is negative as it can harm a person's health.

Cosmetic procedures
are in high demand because people want to
meet society's expectations for beauty
. Those with ideal facial features or body shapes have advantages in social and professional settings. Some professions, such as acting and flight attending, are especially concerned with physical appearance. Even in other job vacancies, recruiters and HR representatives may
eliminate
candidates who do not meet beauty standards before assessing their skills or experience. In Korea, where appearance is particularly important,
plain-looking citizens
not only face difficulties in
securing jobs
but also
appearance-based discrimination
.

While plastic surgery can offer benefits, it also

poses physical and psychological risks
.
Complications
such as infection, scarring, and post-anesthetic issues are common. In severe cases, patients may experience facial dysmorphia, cardiovascular or respiratory complications, or even death. Patients may also become dissatisfied with the results, leading to body dysmorphia disorder, a mental health condition in which they become
overly preoccupied with
perceived flaws in their appearance. They may also
suffer from depression and anxiety
or become addicted to plastic surgery, all of which contribute to poor mental health.

In conclusion, the pressure

to conform to beauty standards
has led to the popularity of the cosmetic surgery industry. However,
indulging in plastic beauty
can have a negative impact on people's health. Therefore, this trend should be monitored and controlled.

(255 words)

📚 Vocabulary

fuel
/fjʊəl/
(verb). thúc đẩy
vocab
cosmetic procedure
/kɒzˈmɛtɪk prəˈsiːʤə/
(noun). phẫu thuật thẩm mỹ
vocab
meet society's expectations for beauty
/miːt səˈsaɪətiz ˌɛkspɛkˈteɪʃᵊnz fɔː ˈbjuːti/
(verb). đáp ứng kỳ vọng của xã hội về cái đẹp
vocab
eliminate
/ɪˈlɪmɪneɪt/
(verb). xóa bỏ
vocab
plain-looking citizen
/pleɪn-ˈlʊkɪŋ ˈsɪtɪzn/
(noun). người có vẻ ngoài giản dị
vocab
secure job
/sɪˈkjʊər ʤɒb/
(verb). đảm bảo việc làm
vocab
appearance-based discrimination
/əˈpɪərəns-beɪst dɪsˌkrɪmɪˈneɪʃᵊn/
(noun). phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình
vocab
pose physical and psychological risks
/ˈpəʊz ˈfɪzɪkəl ænd ˌsaɪkəˈlɒʤɪkəl rɪsks/
(verb). gây ra những rủi ro về thể chất và tâm lý
vocab
complication
/ˌkɒmplɪˈkeɪʃᵊn/
(noun). biến chứng
vocab
overly preoccupied with
/ˈəʊvəli ˌpriːˈɒkjəpaɪd wɪð/
(adj). quá bận tâm
vocab
suffer from depression and anxiety
/ˈsʌfə frɒm dɪˈprɛʃᵊn ænd æŋˈzaɪəti/
(verb). bị trầm cảm và lo lắng
vocab
to conform to beauty standard
/tuː kənˈfɔːm tuː ˈbjuːti ˈstændəd/
(verb). tuân thủ với tiêu chuẩn cái đẹp
vocab
to conform to beauty standard
/ɪnˈdʌlʤ ɪn ˈplæstɪk ˈbjuːti/
(verb). đam mê vẻ đẹp thẩm mỹ
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Cuộc họp ngày hôm qua có khả năng thúc đẩy thêm suy đoán về việc tiếp quản.

--> Yesterday's meeting is likely to

further speculation about a takeover.

 

2 Cô quyết định phẫu thuật thẩm mỹ mũi để cải thiện ngoại hình.

--> She decided to get a

done on her nose to improve her appearance.

 

3 Nhiều người cảm thấy áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của xã hội về cái đẹp, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trải qua các biện pháp cực đoan.

--> Many people feel pressured to

, even if it means undergoing extreme measures.

 

4 Chính sách mới của chính phủ nhằm xóa bỏ đói nghèo và bất bình đẳng trong nước.

--> The government's new policy aims to

poverty and inequality in the country.

 

5 Những người có vẻ ngoài giản dị thường cảm thấy bị coi thường và bị đánh giá thấp trong một xã hội coi trọng vẻ đẹp hình thể.

-->

often feel overlooked and undervalued in a society that values physical beauty.

 

6 Đảm bảo việc làm có thể khó khăn trong thị trường việc làm cạnh tranh ngày nay.

-->

can be difficult in today's competitive job market.

💡 Gợi ý

cosmetic procedure

Plain-looking citizens

fuel

eliminate

meet society's expectations for beauty

Securing a job

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình

02.

gây ra những rủi ro về thể chất và tâm lý

03.

biến chứng

04.

quá bận tâm với

05.

bị trầm cảm và lo lắng

06.

tuân thủ với tiêu chuẩn cái đẹp

07.

đam mê vẻ đẹp thẩm mỹ

Đề thi sưu tầm trong tháng 02/2023, tham khảo nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley25 Sau sample An increasing number of people are choosing to have cosmetic surgery in order to improve their appearance. Why do people have operations to change the way they look? Do you think this is a positive or negative development?, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Two-part questions mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Heath nhé.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background