Increase in economic wealth does not increase happiness in rich countries. Agree or disagree?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 11/02/2023 chủ đề Lifestyle (đời sống): When a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. Agree or disagree? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL phát triển quan điểm mọi người sẽ quan tâm đến việc nâng cao kiến thức hơn là sự giàu có khi quốc gia họ ngày càng giàu hơn.

 • Body 2: DOL sẽ phát triển quan điểm mọi người sẽ hạnh phúc hơn khi chất lượng các dịch vụ sức khỏe được nâng cao.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Education and healthcare contribute more to citizen satisfaction.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
People may become more focused on academic knowledge.
Idea 1
Because rich countries have more resources to invest in education and research.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Affluent societies may have a cultural shift towards academic achievements to gain social status + prestige
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • These countries may also face new challenges and opportunities.
Idea 3
Example: technology advances and new industries emerge (interstellar travel) --> a greater demand for skilled astronauts and innovators (compared to funds)
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The quality of healthcare services determines people's sense of well-being.
Idea 1
When people's basic needs (food, water, shelter) are met --> they may focus on their health and well-being.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
People also feel more secure when their government provides them with quality healthcare
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Access to healthcare is improved --> citizens can better care for their health and the health of their families --> a healthier and happier population
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Experts have argued that a country's affluence only satisfies its population to a certain degree, and further economic growth offers no additional satisfaction among citizens. I completely agree with this statement, as education and healthcare contribute more to citizen satisfaction.

As a country becomes more prosperous, people may become more focused on

academic status and knowledge
rather than absolute levels of wealth. This is because an already-wealthy country may have more resources to invest in education and research, increasing the emphasis on
knowledge and intellectual pursuits
. Additionally, in more
affluent societies
, there may be a cultural shift towards
valuing academic achievements
to gain social status and
prestige
. These countries may also face new challenges and opportunities requiring higher education and knowledge. For example, as technology advances and new industries emerge, such as interstellar travel, there may be greater demand for skilled astronauts and innovators who possess
specialized knowledge
and expertise from higher education investment rather than purely funds.

Furthermore, in affluent societies, additional increases in wealth do not

equate to
happiness; instead, people's sense of well-being is determined mainly by the quality of their healthcare services. When people's basic needs for food, water, and
shelter
are met, they may focus on other areas of their lives, most
prominently
their health and well-being. People also feel more secure when they know their government is providing them with quality healthcare needed to maintain good health. As access to healthcare is improved, citizens can better care for their health and the health of their families, leading to a healthier and happier population.

In conclusion, when a nation is already financially secure, more money does not bring its residents

fulfillment
. However, investments in education and healthcare may have a more significant impact.

(291 words)

📚 Vocabulary

academic status and knowledge
/ˌækəˈdɛmɪk ˈsteɪtəs ænd ˈnɒlɪʤ/
(noun). tình trạng học vấn và kiến ​​thức
vocab
knowledge and intellectual pursuit
/ˈnɒlɪʤ ænd ˌɪntɪˈlɛktjʊəl pəˈsjuːt/
(noun). theo đuổi trí tuệ và kiến thức
vocab
affluent society
/ˈæflʊənt səˈsaɪəti/
(noun). xã hội giàu có
vocab
valuing academic achievement
/ˈvæljuːɪŋ ˌækəˈdɛmɪk əˈʧiːvmənt/
(noun). coi trọng thành tích học tập
vocab
prestige
/prɛsˈtiːʒ/
(noun). uy tín
vocab
specialized knowledge
/ˈspɛʃəlaɪzd ˈnɒlɪʤ/
(noun). kiến thức chuyên môn
vocab
equate to
/ɪˈkweɪt tuː/
(verb). đánh đồng
vocab
shelter
/ˈʃɛltə/
(noun). nơi ở
vocab
prominently
/ˈprɒmɪnəntli/
(adv). nổi bật
vocab
fulfillment
/fʊlˈfɪlmənt/
(noun). thõa mãn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Writing nhé!

Exercise 1

1 Tình trạng học vấn và kiến thức của anh ấy đã được nâng cao sau khi xuất bản nghiên cứu của anh ấy trên một tạp chí hàng đầu.

--> His

was elevated after publishing his research in a top-tier journal.

 

2 Cô ấy cống hiến cuộc đời mình cho việc theo đuổi trí tuệ và kiến thức, luôn tìm cách học hỏi và mở rộng tầm hiểu biết của mình về thế giới.

--> She devoted her life to

, always seeking to learn and expand her understanding of the world.

 

3 Xã hội giàu có của đất nước được hưởng mức sống cao và tiếp cận với nhiều thứ xa xỉ.

-->The country's

enjoyed a high standard of living and access to many luxuries.

 

4 Trường đặt một sự coi trọng thành tích học tập cao, khen thưởng những học sinh có thành tích hàng đầu bằng học bổng và sự công nhận.

-->The school placed a high

, rewarding top-performing students with scholarships and recognition.

 

5 Có nhiều uy tín gắn liền với việc sở hữu một chiếc xe như thế này.

--> There is a lot of

attached to owning a car like this.

💡 Gợi ý

knowledge and intellectual pursuit

academic status and knowledge

affluent society

prestige

value on academic achievement

Xem thêm bài mẫu cùng ngày IELTS Writing task 1 ngày 11/02/2023 và ôn tập từ vựng hữu ích!

Exercise 2

 

01.

kiến thức chuyên môn

02.

đánh đồng

03.

nơi ở

04.

nổi bật

05.

thỏa mãn

Đề thi hay tháng 02/2023, lưu về ôn luyện nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some experts believe that when a country is already rich, any additional increase in economic wealth does not make its citizens any more satisfied. To what extent do you agree or disagree? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Agree or disagree mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background