Governments should ban dangerous sports or not? Discuss and give your opinion

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 04/02/2023 chủ đề Thể thao (sport): Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm) để trình bày quan điểm của mình về vấn đề được đặt ra.

Thân bài:

 • Body 1: DOL sẽ trình bày lý do mọi người ủng hộ quan điểm chính phủ nên cấm các môn thể thao nguy hiểm.

 • Body 2: DOL sẽ trình bày lý do ủng hộ quan điểm mọi người có quyền tự do tham gia các môn thể thao nguy hiểm.

Kết bài: DOL kết luận và khẳng định lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
Both views have valid points, but I believe the latter opinion is more convincing as a total banning of such sports would violate individual's rights and liberties.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Individuals should be free to participate in any activities they desire
Idea 1
These activities put individuals and others at risk of severe injury or even death.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • The injuries sustained from such accidents can be life-threatening to both participants and bystanders.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Governments should prohibit these activities to a certain degree.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Individuals should have the right to engage in sports they enjoy
Idea 1
Many people find participating in extreme sports an exhilarating experience.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Banning these activities would deprive individuals of the opportunity to engage in activities they are passionate about.
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • There should be only mild regulations in extreme cases where the activity may also affect bystanders.

📝 Bài mẫu

Although some argue that governments should

outright
outlaw
dangerous sports, others insist that individuals should be free to participate in any activities they desire. Both views have valid points, but I believe the latter opinion is more convincing as a total banning of such sports would violate individual's rights and
liberties
.

Those who advocate for banning dangerous sports argue that these activities put individuals and others at risk of severe injury or even death. For instance, extreme sports such as skydiving, bungee jumping and base jumping

involve a significant risk
, where accidents often occur. In some cases, the injuries sustained from such accidents can be
life-threatening
to both participants and
bystanders
. The government would be considered unreliable if it allowed complete freedom concerning any danger for these activities. For this reason, governments should be granted the authority to these activities to a certain degree, both for the public's safety and as a demonstration of their .

On the other hand,

proponents
of total freedom regarding dangerous activities argue that individuals should have the right to engage in sports they enjoy. Many people find participating in extreme sports
an exhilarating experience
that gives them
a sense of accomplishment
and pushes them to their limits. Banning these activities would deprive individuals of the opportunity to engage in activities they are passionate about. Therefore, I believe there should be only
mild
regulations in extreme cases where the activity may also affect bystanders, such as
prohibiting
spectators from standing too close to racing tracks.

In conclusion, although governments must safeguard their citizens, people also have the right to pursue their interests without interference from the state. Thus,

moderate
restrictions are appropriate, but a complete prohibition on extreme sports is unreasonable.

(286 words)

📚 Vocabulary

outright
/ˈaʊtraɪt/
(adj). hoàn toàn
vocab
outlaw
/ˈaʊtlɔː/
(verb). cấm
vocab
liberty
/ˈlɪbəti/
(noun). quyền tự do
vocab
involve a significant risk
/ɪnˈvɒlv ə sɪɡˈnɪfɪkənt rɪsk/
(verb). đi kèm một rủi ro lớn
vocab
life-threatening
/laɪf-ˈθrɛtnɪŋ/
(adj). đe dọa tính mạng
vocab
bystander
/ˈbaɪˌstændə/
(noun). người ngoài cuộc
vocab
proponent
/prəˈpəʊnənt/
(noun). người ủng hộ
vocab
an exhilarating experience
/ən ɪɡˈzɪləreɪtɪŋ ɪksˈpɪərɪəns/
(noun). một trải nghiệm thú vị
vocab
a sense of accomplishment
/ə sɛns ɒv əˈkɒmplɪʃmənt/
(noun). một cảm giác thành tựu
vocab
mild
/maɪld/
(adj). nhẹ
vocab
prohibit
/prəˈhɪbɪt/
(verb). cấm
vocab
moderate
/ˈmɒdərɪt/
(adj). vừa phải
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu Writing IELTS nhé!

Exercise 1

1 Anh ấy thắng cuộc đua hoàn toàn mà không có bất kỳ cạnh tranh nào.

--> He won the race

, without any competition.

 

2 Chính phủ quyết định cấm bán một số loại thuốc nhất định.

-->The government decided to

the sale of certain drugs.

 

3 Tôi trân trọng quyền tự do thể hiện bản thân một cách tự do mà không sợ bị kiểm duyệt.

-->I cherish the

to express myself freely without fear of censorship.

 

4 Nhảy dù mạo hiểm mà không có thiết bị phù hợp có thể đi kèm một rủi ro lớn của bị thương hoặc tử vong.

--> Base jumping without proper equipment can

of injury or death.

 

5 Bác sĩ nói rằng nếu chúng tôi không tiến hành phẫu thuật sớm, tình trạng của anh ấy có thể trở nên nguy hiểm đến tính mạng.

--> The doctor said that if we don't perform surgery soon, his condition could become

.

 

6 Những người ngoài cuộc chứng kiến tai nạn nhưng không can thiệp.

-->The

witnessed the accident but did not intervene.

💡 Gợi ý

outlaw

liberty

life-threatening

outright

bystander

involve a significant risk

Xem thêm bài mẫu cùng ngày Writing task 1 sample ngày 04/02/2023 và ôn tập từ vựng hay nhé!

Exercise 2

Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

01.

người ủng hộ

02.

một trải nghiệm thú vị

03.

một cảm giác thành tựu

04.

nhẹ

05.

cấm

06.

vừa phải

Tổng hợp bài mẫu từ đề thi thật tháng 02/2023.

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley18. Sau sample Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời hiệu quả cho một bài Writing task 2 dạng Discuss both views mà còn có thể bỏ túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Sport.

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ! smiley18

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background