What are the reasons for not having a work-life balance? Solutions?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 23/07/2022 chủ đề đời sống (lifestyle): People aim to achieve a balance between their work and lives. But few people achieve it. Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion).

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm).

Thân bài:

 • Body 1: DOL chỉ ra phần nguyên nhân.

 • Body 2: DOL đưa ra những giải pháp cho vấn đề.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Insert Statement here...
This essay would delve into the reason why many people encounter the failure of balancing those aforementioned aspects and propose certain solutions to deal with the problem.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Causes
Idea 1
Financial and social pressure
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Financial: fear of being heavily in debt or not having a decent life => people are working in a goal-oriented way to make ends meet => imposes tremendous strain
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Social: obsession with acknowledgment from society => working arduously and continuously to climb to a higher position on the career ladder
Idea 2
Household responsibilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Domestic duties => the insufficient amount of time allocated for individuals themselves => the impossibility of balancing work and life
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Solutions
Idea 1
the efficient working approach
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • multitasking: modify their working style => from laboriously to efficiently and productively
Idea 2
the sharing of household responsibilities
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • family members are encouraged to share household chores => lighten the burden that one has to carry => more time to cater to their favorite pastimes

📝 Bài mẫu

The rapid speed of advancement in human lives has led us to the

dilemma
of maintaining
the equilibrium between working and living
. This essay would delve into the reason why many people encounter the failure of balancing those aforementioned aspects and propose certain solutions to deal with the problem.

The unattainable goals of stabilizing work and life can be attributed to financial and social pressure as well as household responsibilities that one has to fulfill. Chief among these is that people are working in a

goal-oriented
way to make ends meet which
imposes tremendous strain
that they have to suffer. This can be explained by the fear of being heavily in debt or not having a decent life in the future once they stop working. Also,
social recognition
has created a burden that most individuals have to shoulder. Working arduously and continuously to climb to a higher position on
the career ladder
has been the ultimate goal of employees due to their
obsession with acknowledgment from society
. Concerning the second reason, a myriad of domestic duties such as taking care of children and parents has led to the insufficient amount of time allocated for individuals themselves. The shortage of time for relaxation and
recharging energy
has contributed to the impossibility of balancing work and life for most people.

Fortunately, the efficient working approach and the sharing of household responsibilities can be applied to address those problems. With regard to the former, people should modify their working style, from laboriously to efficiently and productively by means of

multitasking
. For example, waiting time in commuting by public transport can be used to check emails, plan personal schedules or revise reports. Turning to the second idea, family members are encouraged
to share household chores
with each other
to lighten the burden
that one has to carry. In this way, everyone would have more time to cater to their favorite pastimes such as watching a movie or journaling after working hours.

In conclusion, people cannot achieve the goal of balancing working and living due to the pressure of maintaining a stable financial state as well as projecting a positive image to meet the requirements of society. However, the modification in working styles and the division of household work could be plausible to solve the problem.

(382 words)

📚 Vocabulary

dilemma
/dɪˈlɛmə/
(noun). tình trạng khó xử, thế tiến thoái lưỡng nan
vocab
the equilibrium between working and living
/ði ˌiːkwɪˈlɪbrɪəm bɪˈtwiːn ˈwɜːkɪŋ ænd ˈlɪvɪŋ/
(noun). sự cân bằng giữa làm việc và sống
vocab
goal-oriented
/gəʊl-ˈɔːriəntɪd/
(adj). mục tiêu định hướng
vocab
to impose tremendous strain
/tuː ɪmˈpəʊz trɪˈmɛndəs streɪn/
(verb). áp đặt nhiều căng thẳng
vocab
social recognition
/ˈsəʊʃəl ˌrɛkəgˈnɪʃən/
(noun). công nhận xã hội
vocab
the career ladder
/ðə kəˈrɪə ˈlædə/
(noun). các bậc thang nghề nghiệp
vocab
obsession with acknowledgment from society
/əbˈsɛʃən wɪð əkˈnɒlɪʤmənt frɒm səˈsaɪəti/
(noun). ám ảnh về sự thừa nhận từ xã hội
vocab
to recharge energy
/tuː riːˈʧɑːʤ ˈɛnəʤi/
(verb). nạp năng lượng
vocab
multitasking
/ˌmʌltɪˈtɑːskɪŋ/
(noun). đa nhiệm
vocab
to share household chores
/tuː ʃeə ˈhaʊshəʊld ʧɔːz/
(verb). chia sẻ công việc gia đình
vocab
to lighten the burden
/tuː ˈlaɪtn ðə ˈbɜːdn/
(verb). giảm nhẹ gánh nặng
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1:

1 Tổng thống rõ ràng đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về cách giải quyết cuộc khủng hoảng.

=> The President is clearly in a

about how to tackle the crisis.

 

2 Tốc độ phát triển nhanh chóng trong cuộc sống của con người đã khiến chúng ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trong việc duy trì trạng thái cân bằng giữa làm việc và sinh hoạt.

=> The rapid speed of advancement in human lives has led us to the dilemma of maintaining the

between working and living.

 

3 Các thành viên trong gia đình được khuyến khích chia sẻ công việc gia đình với nhau để giảm bớt gánh nặng mà một người phải gánh.

=> Family members are encouraged to

with each other to lighten the burden that one has to carry.

 

4 Phụ nữ theo truyền thống được cho là giỏi đa nhiệm.

=> Women are traditionally supposed to be good at

.

💡 Gợi ý

equilibrium

dilemma

share household chores

multitasking

Exercise 2

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Nạp năng lượng

02.

Ám ảnh về sự thừa nhận từ xã hội

03.

Mục tiêu định hướng

04.

Công nhận xã hội

Học thêm từ vựng qua Writing Sample task 1 ngày 23/07/2022 cùng ngày!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồi smiley30 Sau sample People aim to achieve a balance between their work and lives. But few people achieve it. What are the causes of problems? How to overcome it? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Cause-Solution, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Lifestyle mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background