Is researching one's own family history positive or negative? Reasons for this aspiration?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 16/07/2022 chủ đề lịch sử (history): In some parts of the world, people try to find out one’s own family history. Do you think it is positive or negative? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

 • Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm)

 • Thân bài

Body 1: DOL chỉ ra phần lý do

Body 2: DOL giải thích tại sao mình lại cho rằng việc này tích cực

 • Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
In this essay, I will seek to show why individuals in certain regions make an endeavor in knowing more about their families and reach an accord that the phenomenon is positive.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Reasons
Idea 1
The urge to get closer to one’s own family
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • ancestral lineage research enables the reconnection of family members => be of great comfort to orphans or those who do not know who their parents are
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Ex: DNA tests
Idea 2
The desire to learn about the health records of the family
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • knowing the medical history of a family enhances the understanding of genetically inheritable medical conditions => take appropriate action to identify ways to mitigate the adverse effects of diseases
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Preserving familial culture and customs
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • descendants are fully aware of the significance of cultural values passed down from previous generations => more willing in preserving as well as promoting those intangible merits.
Idea 2
Motivating individuals to overcome life’s troubles
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • During the discovery, people would be more mindful of obstacles that their ancestors overcame => driving them to be bold and brave in dealing with issues in life

📝 Bài mẫu

Ancestral lineage research
has been argued by many people to be important in recent times. In this essay, I will seek to show why individuals in certain regions
make an endeavor
in knowing more about their families and reach an accord that the phenomenon is positive.

The trend of discovering family history can be explained by the urge to get closer to one’s own family and the desire to learn about the

health records
of the family. Concerning the former reason, it is true that ancestral lineage research enables the reconnection of family members. This could potentially
be of great comfort
to orphans or those who do not know who their parents are. DNA tests, for example, have helped many people without family
to track down their long-lost relatives
and discover brothers and sisters they never knew they had. Turning to the second point, knowing the medical history of a family enhances the understanding of
genetically inheritable medical conditions
such as asthma, obesity, and diabetes. Therefore, people would take appropriate action to identify ways
to mitigate the adverse effects of diseases
.

From my perspective,

the overwhelming desire
of finding family history can be deemed positive due to its role in
preserving familial culture and customs
and motivating individuals to overcome life’s troubles. Chief among these is that the discovery of ancestry plays a crucial role in maintaining the culture and traditions of one’s family. Once the descendants are fully aware of the significance of cultural values passed down from previous generations, they would show more willingness in preserving as well as promoting those
intangible merits
. Moreover,
a means of self-motivation
can be regarded as one of the worth-mentioning advantages of examining family roots. During the discovery, people would be more mindful of obstacles that their ancestors overcame, thereby driving them to be bold and brave in dealing with issues in life.

In conclusion, research on ancestors is prompted by the desire to form a close bond with former generations and to know about familial health records. I would opine this development positive due to its benefits in maintaining culture and boosting individuals’ will in life.

(358 words)

📚 Vocabulary

ancestral lineage research
/ænˈsɛstrəl ˈlɪnɪɪʤ rɪˈsɜːʧ/
(noun). nghiên cứu dòng dõi tổ tiên
vocab
to make an endeavor
/tuː meɪk ən ɪnˈdɛvə/
(verb). nỗ lực
vocab
the health records
/ðə hɛlθ ˈrɛkɔːdz/
(noun). hồ sơ sức khỏe
vocab
to be of great comfort
/biː ɒv greɪt ˈkʌmfət/
(adj). là nguồn an ủi
vocab
to track down their long-lost relatives
/tuː træk daʊn ðeə lɒŋ-lɒst ˈrɛlətɪvz/
(verb). truy tìm những người thân đã mất từ lâu của họ
vocab
genetically inheritable medical conditions
/ʤɪˈnɛtɪk(ə)li ɪnˈhɛrɪtəbl ˈmɛdɪkəl kənˈdɪʃənz/
(noun). những bệnh di truyền
vocab
to mitigate the adverse effects of diseases.
/tuː ˈmɪtɪgeɪt ði ˈædvɜːs ɪˈfɛkts ɒv dɪˈziːzɪz./
(verb). giảm thiểu tác động xấu của bệnh
vocab
the overwhelming desire
/ði ˌəʊvəˈwɛlmɪŋ dɪˈzaɪə/
(noun). khát khao
vocab
to preserve familial culture and customs
/tuː prɪˈzɜːv familial ˈkʌlʧər ænd ˈkʌstəmz/
(verb). bảo tồn văn hóa gia đình và phong tục
vocab
intangible merits
/ɪnˈtænʤəbl ˈmɛrɪts/
(noun). giá trị vô hình
vocab
a means of self-motivation
/ə miːnz ɒv sɛlf-ˌməʊtɪˈveɪʃən/
(noun). một phương tiện thúc đẩy bản thân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Nghiên cứu dòng dõi tổ tiên được nhiều người cho là quan trọng trong thời gian gần đây.

=>

has been argued by many people to be important in recent times.

 

2 Chúng ta phải nỗ lực để có một cuộc sống mà chúng ta làm việc bằng đôi tay của mình để chúng ta có thể có được sự tôn trọng của người khác và bản thân.

=> We must

to lead a life where we work with our hands so that our daily life may win the respect of others and self.

 

3 Ví dụ, xét nghiệm ADN đã giúp nhiều người không có gia đình truy tìm người thân đã mất từ ​​lâu của họ và phát hiện ra những anh chị em mà họ chưa từng biết.

=> DNA tests, for example, have helped many people without family to

and discover brothers and sisters they never knew they had.

 

4 Mong muốn tìm kiếm lịch sử gia đình có thể được coi là tích cực.

=> The

of finding family history can be deemed positive.

💡 Gợi ý

track down their long-lost relatives

ancestral lineage research

make an endeavor

overwhelming desire

Exercise 2

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Hồ sơ sức khỏe

02.

Là nguồn an ủi

03.

Những bệnh di truyền

04.

Giảm thiểu tác động xấu của bệnh

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley18 . Sau sample In some parts of the world, people try to find out one’s own family history. Why do people do this? Do you think it is positive or negative? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Two-part question, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background