Is depending on technology for leisure activities a positive/ negative development?

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 2 ngày 07/07/2022 chủ đề công nghệ (technology): Is depending on technology for leisure activities a positive/negative development? Trong bài viết này, DOL Tự Học sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng, dàn bài, bài mẫu band 8.0, từ vựng hay đi kèm và nhận xét điểm theo 4 tiêu chí.

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

DOL sẽ trình bày quan điểm qua 1 đoạn mở bài (introduction), 2 đoạn thân bài (body paragraph), và 1 đoạn kết bài (conclusion)

Mở bài: Sau khi paraphrase lại đề bài, DOL sẽ đưa ra một Thesis Statement (luận điểm)

Thân bài:

 • Body 1: DOL chỉ ra mặt tích cực của vấn đề.

 • Body 2: DOL chỉ ra mặt tiêu cực của vấn đề.

Kết bài: Cuối cùng, DOL sẽ tổng kết lại những ý chính đã nêu trên và nhấn mạnh lại quan điểm của mình

Insert Statement here...
From my perspective, although some regarded this phenomenon as positive, I deemed it more detrimental.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Positive
Idea 1
Diverse categories of entertainment
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people have a variety of choices regarding the preferred means of entertainment: films, games or performances => enrich people mental and spiritual lives
Idea 2
Widespread accessibility
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • people owing a digital device can access both online and offline games at ease within their convenience.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
Negative
Idea 1
Adverse impacts on health
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • recreational activities require people to sit for long periods of time => sedentary lifestyle => eye strain or obesity
Idea 2
Adverse impacts on intimate relationships in a community
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • the high level of participation in technological entertainment => reducing the quality of face-to-face interaction => damaging the strong bond among people

📝 Bài mẫu

Technological advancement has encouraged

the proliferation of ample high-tech means of recreation
. From my perspective, although some regarded this phenomenon as positive, I deemed it more detrimental.

It goes without saying that the application of technology in

pastime activities
is favourable in terms of its
diverse categories of entertainment
and widespread accessibility. Obviously, nowadays, people have a variety of choices regarding the preferred means of entertainment, ranging from films, games or performances. Thus, this diversification would definitely
enrich people's mental and spiritual lives
. Moreover, due to their availability, the widespread accessibility of technological leisure activities has been enhanced. For example, people owing digital devices such as smartphones can access both online and offline games at ease within their convenience.

However, I opine that the dependence on technology for free time amusement is more disadvantageous due to its

adverse impacts on health
as well as on
intimate relationships
in a community. Regarding the former, it is true that recreational activities based on technology mostly require people to sit for long periods of time, which
promotes a sedentary lifestyle
. As a consequence, the number of individuals suffering from
eye strain
or obesity has increased significantly. Concerning the second drawback, the high level of participation in technological entertainment poses the risk of
reducing the quality of face-to-face interaction
, thereby damaging the
strong bond
among people including friends and family.

In conclusion, the increasing reliance on technology for recreation is beneficial in terms of its variety as well as accessibility. However, I take the view that related health issues and potential of harming

interpersonal relationships
are worth more concern.

(268 words)

📚 Vocabulary

the proliferation of ample high-tech means of recreation
/ðə prəʊˌlɪfəˈreɪʃən ɒv ˈæmpl haɪ-tɛk miːnz ɒv ˌriːkrɪˈeɪʃən/
(noun). sự gia tăng của nhiều phương tiện giải trí công nghệ cao
vocab
pastime activities
/ˈpɑːstaɪm ækˈtɪvɪtiz/
(noun). hoạt động tiêu khiển
vocab
diverse categories of entertainment
/daɪˈvɜːs ˈkætɪgəriz ɒv ˌɛntəˈteɪnmənt/
(noun). thể loại giải trí đa dạng
vocab
to enrich people's mental and spiritual lives
/tuː ɪnˈrɪʧ ˈpiːplz ˈmɛntl ænd ˈspɪrɪtjʊəl lɪvz/
(verb). làm phong phú thêm đời sống tinh thần và tâm hồn của con người
vocab
adverse impacts on health
/ˈædvɜːs ˈɪmpækts ɒn hɛlθ/
(noun). tác động xấu đến sức khỏe
vocab
intimate relationship
/ˈɪntɪmɪt rɪˈleɪʃənʃɪp/
(noun). mối quan hệ thân thiết
vocab
to promote sedentary lifestyle
/tuː prəˈməʊt ˈsɛdntəri ˈlaɪfˌstaɪl/
(verb). thúc đẩy lối sống ít vận động
vocab
eye strain
/aɪ streɪn/
(noun). mỏi mắt
vocab
to reduce the quality of face-to-face interaction
/tuː rɪˈdjuːs ðə ˈkwɒlɪti ɒv feɪs-tuː-feɪs ˌɪntərˈækʃən/
(verb). giảm chất lượng của tương tác trực tiếp
vocab
strong bond
/strɒŋ bɒnd/
(noun). mối quan hệ bền chặt
vocab
interpersonal relationships
/ˌɪntəˈpɜːsən(ə)l rɪˈleɪʃənʃɪps/
(noun). mối quan hệ giữa các cá nhân
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài IELTS Writing Sample Essay nhé!

Exercise 1

1 Tiến bộ công nghệ đã đẩy mạnh sự gia tăng của nhiều phương tiện giải trí công nghệ cao.

=> Technological advancement has encouraged the proliferation of ample

.

 

2 Việc áp dụng công nghệ trong các hoạt động tiêu khiển mang lại nhiều thuận lợi.

=> It goes without saying that the application of technology in

is favourable.

 

3 Âm nhạc là một trong những thể loại giải trí đa dạng nhất hiện nay.

=> Music is one of

existing today.

 

4 Việc phụ thuộc vào công nghệ để giải trí trong thời gian rảnh được cho là bất lợi do tác động xấu đến sức khỏe.

=> The dependence on technology for free time amusement is more disadvantageous due its

.

💡 Gợi ý

the most diverse categories of entertainment

high-tech means of recreation

pastime activities

adverse impacts on health

Exercise 2

Điền các từ/cụm từ phù hợp vào chỗ trống (dựa vào danh sách từ vựng phía trên)

01.

Mỏi mắt

02.

Mối quan hệ bền chặt

03.

Mối quan hệ thân thiết

04.

Mối quan hệ giữa các cá nhân

Ôn từ vựng qua bài mẫu cùng ngày Writing task 1 Sample ngày 7/7/2022 nhé!

💡 Lời kết

Tới đây là hết rồismiley18 . Sau sample Nowadays people depend on technology for leisure activities. Is this a positive or negative development? vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho dạng bài Advantages - Disadvantages, mà còn có thể bó túi được một vài từ vựng, cấu trúc hay của chủ đề Technology mà bạn có thể sau này áp dụng trong kỳ thi IELTS nhé!

Nếu có thời gian thì nhớ làm phần bài tập và tự mình viết một bài khác nha vì 'Practice makes perfect' mà nhỉ? DOL chúc các bạn học tốt! smiley43

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background