Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use - topic Technology

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Technology (chủ đề Công nghệ): Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Technology Part 2 thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Một outline chi tiết giúp bạn tổ chức ý và tự tin thể hiện khi thi IELTS. Dưới đây là outline để phát triển bài nói.

Insert Statement here...
I received a high-end camera as a gift a few years ago, hoping to up my photography game.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
Use for special occasions or trips
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Not as often as I'd like
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
The image quality is undeniably superb
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Capture stunning photos
Idea 2
Complexity
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Fumbling through the menus, trying to figure out the right settings
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Frustrating: capture a fleeting moment
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Tried reading the manual and watching tutorials
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Wish I had a simpler, more user-friendly camera
Idea 3
Determined to master this camera
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • A valuable tool with more practice and patience
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • One day, I'll enjoy using it.

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

I received a

high-end
camera as a gift a few years ago, hoping to up my photography game. It has a
plethora
of features and settings, but I mostly use it for special occasions or trips, so not as often as I'd like.

Truthfully, I have mixed feelings about this camera. On one hand, the image quality is undeniably

superb
, and it has the potential to
capture
stunning photos. However, the
complexity
of its features is a
double-edged sword
. I often find myself
fumbling
through the menus, trying to figure out the right settings for a particular shot. It can be quite frustrating, especially when I'm trying to capture a
fleeting
moment. I've tried reading the
manual
and watching
tutorials
, but it's a steep learning curve. It almost feels like I need a degree in photography just to use it effectively. At times, I wish I had a simpler, more user-friendly camera that I could just point and shoot. Despite these challenges, I'm determined to master this camera. It's a valuable tool, and I believe that with more practice and
patience
, I'll eventually be able to unlock its full potential. Perhaps one day, I'll even be able to confidently say that I enjoy using it.

(208 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Technology Part 2 thường được dùng trong bài.

high-end
/ˈhaɪ end/
(adj). cao cấp
vocab
plethora
/ˈpleθərə/
(noun). vô số, nhiều
vocab
superb
/suːˈpɜːb/
(adj). tuyệt vời
vocab
potential
/pəˈtenʃl/
(noun). tiềm năng
vocab
capture
/ˈkæptʃə(r)/
(verb). chụp, bắt giữ
vocab
complexity
/kəmˈpleksəti/
(noun). sự phức tạp
vocab
a double-edged sword
/ə ˌdʌblˈedʒd sɔːd/
(noun). con dao hai lưỡi
vocab
fumble
/ˈfʌmbl/
(verb). lần mò, vụng về
vocab
fleeting
/ˈfliːtɪŋ/
(adj). thoáng qua, phù du
vocab
manual
/ˈmænjuəl/
(noun). sách hướng dẫn
vocab
tutorial
/tjuːˈtɔːriəl/
(noun). bài hướng dẫn
vocab
patience
/ˈpeɪʃns/
(noun). sự kiên nhẫn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong Sample IELTS Speaking nhé!

QUIZ 1/5

The restaurant offered a _____ of dishes to choose from.

plethora

0% chọn

complexity

0% chọn

potential

0% chọn

The _____ for the new software is surprisingly easy to understand.

The company's new product has the _____ to revolutionize the industry.

The chef's _____ in perfecting the dish was evident in its exquisite taste.

The new car model boasts a _____ sound system.

Tổng hợp câu hỏi phần thi part 2 speaking kèm ý tưởng trả lời.

💡 Lời kết

DOL mong rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Công nghệ: Describe a piece of technology you own that you feel is difficult to use. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì trong quá trình ôn luyện IELTS, đừng ngần ngại liên hệ DOL để được hỗ trợ nhanh chóng. Chúc bạn thành công!

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background