DOL IELTS Speaking Sample

Tổng hợp bài mẫu IELTS Speaking Phần 1, 2, 3 và hướng dẫn cách làm bài, từ vựng chi tiết theo chủ đề

Đăng ký miễn phí ngay

Bài mẫu Speaking mới nhất

IELTS Speaking Part 3 Shopping: Bài mẫu chủ đề Mua sắm 1

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic Internet - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Internet - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài Mẫu Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề Food and Drink - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1

Xem tất cả
IELTS Speaking Part 1 chủ đề Work and Study - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề Work - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 1 - Weather - Câu hỏi, bài mẫu 8.0+

Bài Mẫu Chủ Đề Weather - IELTS Speaking Part 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 1 Sample chủ đề TV Programs - Phần 2

Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 topic TV Programs - Phần 1

Bài Mẫu Chủ Đề TV Program - IELTS Speaking Part 1 - Phần 1 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Xem tất cả
Describe a quiet place you like to spend time in - IELTS Speaking

Describe a quiet place you like to spend time in IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Places Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a town/city you want to live in the future - IELTS Speaking

Describe a town or a city where you would like to live in the future IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Places Question - kèm Sample,Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a public building - IELTS Speaking Part 2 Sample

Describe a public building you enjoyed visiting IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Places Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Describe a friend's home you visited but you don't want to live there - IELTS Speaking

Describe a friend's home you visited but you don't want to live there IELTS Speaking Part 2 - Bài mẫu Topic Places Question - kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3

Xem tất cả
Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 topic Technology (Công Nghệ)

Bài Mẫu Chủ Đề Technology - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 3 Shopping: Bài mẫu chủ đề Mua sắm 2

Bài Mẫu Chủ Đề Shopping - IELTS Speaking Part 3 - Phần 2 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

IELTS Speaking Part 3 Argument: Câu hỏi & trả lời mẫu

Bài Mẫu Chủ Đề Argument - IELTS Speaking Part 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 - Memory/Forgetting things

Bài Mẫu Chủ Đề Forgetting Things - IELTS Speaking Part 3 - Phần 3 Topic, Question, kèm Sample, Vocabulary và free dowload PDF...

Đăng ký tài khoản

Đăng ký để mở khóa ngay các tính năng premium của tuhocielts.dolenglish.vn

Đăng ký miễn phí ngay
promotion-background