Describe a plan in your life (that is not related to work or study) - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a plan in your life (that is not related to work or study) IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Save enough money to buy a small house on an isolated island.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
Why you made this plan?
Idea 1
City life can be quite exhausting.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Living on an island: to connect with nature; focus on personal growth.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
What you need to do
Idea 1
Save enough money to buy a small house on island.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
Learn how to grow food, fish and build my shelter.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The simplicity of life allow me to focus on my inner self.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
It would require a significant amount of effort and preparation.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
Willing to make the sacrifices to live the life that I have always dreamed of.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion
Topic Sentence

Idea 1
This plan is a personal ambition that I am determined to achieve.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
It is essential to have a balance between work and personal life.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

As a Vietnamese, I have always been fascinated by the beauty and serenity of the Pacific islands. And, for a long time, I have been

nurturing a dream
of abandoning everything and moving to one of those islands to live a simple and peaceful life. I have always felt that city life can be quite
exhausting
, and I believe that living on an island would give me a chance to connect with nature and focus on my personal growth.

My plan is to save enough money to buy a small house or

cottage
on a quiet and
isolated island
in the Pacific. I would also need to learn how to live off the land by growing my own food, fishing, and building my
shelter
. I believe that the simplicity of life on an island would allow me to focus on my
inner self
and find the peace that I have been searching for. While this plan might seem unrealistic to some, I have always believed that anything is possible with
hard work and determination
. I understand that it would require a significant amount of effort and preparation
to achieve my goal
. Still, I am willing to make the necessary sacrifices to live the life that I have always dreamed of.

This plan is

a personal ambition
that I am determined to achieve. I believe that it is essential to have a balance between work and personal life, and for me, this is an opportunity to find that balance and live
a more fulfilling life
.

(254 words)

📚 Vocabulary

nurturing a dream
/ˈnɜːʧərɪŋ ə driːm/
(verb). nuôi dưỡng ước mơ
vocab
exhausting
/ɪɡˈzɔːstɪŋ/
(adj). mệt mỏi
vocab
cottage
/ˈkɒtɪʤ/
(noun). ngôi nhà nhỏ
vocab
isolated island
/ˈaɪsəleɪtɪd ˈaɪlənd/
(noun). hòn đảo bị cô lập
vocab
shelter
/ˈʃɛltə/
(noun). nơi ở
vocab
inner self
/ˈɪnə sɛlf/
(noun). nội tâm
vocab
hard work and determination
/hɑːd wɜːk ænd dɪˌtɜːmɪˈneɪʃᵊn/
(verb). làm việc chăm chỉ và quyết tâm
vocab
to achieve my goal
/tuː əˈʧiːv maɪ ɡəʊl/
(verb). để đạt được mục tiêu
vocab
a personal ambition
/ə ˈpɜːsᵊnᵊl æmˈbɪʃᵊn/
(noun). tham vọng cá nhân
vocab
a more fulfilling life
/ə mɔː fʊlˈfɪlɪŋ laɪf/
(noun). một cuộc sống viên mãn hơn
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Nuôi dưỡng ước mơ đòi hỏi sự nỗ lực và cống hiến liên tục.

-->

requires consistent effort and dedication.

 

2 Chạy marathon có thể khiến bạn mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần.

--> Running a marathon can be

, both physically and mentally.

 

3 Chúng tôi thuê một ngôi nhà nhỏ ấm cúng bên hồ cho kỳ nghỉ hè của chúng tôi.

--> We rented a cozy

by the lake for our summer vacation.

 

4 Thủy thủ bị đắm tàu thấy mình bị mắc kẹt trên một hòn đảo bị cô lập.

--> The shipwrecked sailor found himself stranded on

.

5 Nơi ở vô gia cư cung cấp một nơi an toàn cho những

--> The homeless

provides a safe place for those in need.

💡 Gợi ý

an isolated island

exhausting

Nurturing a dream

cottage

shelter

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

nội tâm

02.

làm việc chăm chỉ và quyết tâm

03.

để đạt được mục tiêu

04.

tham vọng cá nhân

05.

một cuộc sống viên mãn hơn

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: hành động bắt đầu ở quá khứ và còn đang tiếp tục ở hiện tại.

Ví dụ: And, for a long time, I have been nurturing a dream of abandoning everything and moving to one of those islands to live a simple and peaceful life.

2. Sử dụng mệnh đề danh từ (noun clause)

Ví dụ: I would also need to learn how to live off the land by growing my own food, fishing, and building my shelter.

3. Cấu trúc tương phản: While SV, SV

Ví dụ: While this plan might seem unrealistic to some, I have always believed that anything is possible with hard work and determination.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background