Describe a mistake you have made - IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Topic Events Question Describe a mistake you have made IELTS Speaking Part 2 kèm Sample, Vocabulary, Free dowload PDF...

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Buying a gaming laptop for 2000 dollars
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
What was the mistake & how to deal with it
Idea 1
I went to a computer shop and bought a high-end gaming laptop.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
As a result, I used all my funds to buy the best laptop.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Yet, and I had already put a sizable dent in my savings.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
Consequently, essential costs weren't affordable for me.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 5
Hence, I had to forego certain other expenditures.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
An important lesson about financial responsibility
Topic Sentence

Idea 1
I should have been more responsible with my money.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
I also appreciate the importance of balancing my passions with my financial obligations.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

I once made the mistake of buying a gaming laptop for 2000 dollars. It was a decision that I regretted later on, but it taught me a valuable lesson about

financial responsibility
.

I was a freshman in university who loved video games back then. I was looking for a laptop that could run the newest games smoothly and provide me with a good experience overall. So I went to a computer shop and bought

a high-end gaming laptop
equipped with everything I needed. I honestly bought it without giving any thought to the price or the long-term effects. All I wanted was
the top-notch gaming experience
that was available. As a result, I used all my funds to buy the best laptop at the time and have been using it ever since. Yet, shortly after, I understood that I had made a terrible mistake. The laptop was too costly, and I had already
put a sizable dent
in my savings. Consequently,
essential costs
like rent, food, and utilities weren't affordable for me. Hence, I had to
forego
certain other
expenditures
in order to
make ends meet
. I also had to borrow money from my parents, put in additional hours at work, and
go without food for a while
since I was so
strapped for cash
. For me, it was a trying and stressful period.

Looking back, I realize that I should have been more responsible with my money. I should have researched more, compared prices, and made

a more informed decision
. Despite my mistake, I learned an important lesson about financial responsibility. I now understand
the value of budgeting
, saving, and
making wise financial decisions
. I also appreciate the importance of balancing my passions and hobbies with my financial obligations and responsibilities.

(295 words)

📚 Vocabulary

financial responsibility
/faɪˈnænʃəl rɪˌspɒnsɪˈbɪləti/
(noun). trách nhiệm tài chính
vocab
a high-end gaming laptop
/ə haɪ-ɛnd ˈɡeɪmɪŋ ˈlæpˌtɒp/
(noun). một máy tính xách tay chơi game cao cấp
vocab
the top-notch gaming experience
/ðə ˈtɒpˈnɒʧ ˈɡeɪmɪŋ ɪksˈpɪərɪəns/
(noun). trải nghiệm chơi game đỉnh cao
vocab
put a sizable dent
/pʊt ə ˈsaɪzəbᵊl dɛnt/
(verb). tiêu một khoản khá lớn
vocab
essential costs
/ɪˈsɛnʃəl kɒsts/
(noun). chi phí thiết yếu
vocab
forego
/fɔːˈɡəʊ/
(verb). từ bỏ
vocab
make ends meet
/meɪk ɛndz miːt/
(). trang trải cuộc sống
vocab
expenditure
/ɪksˈpɛndɪʧə/
(noun). chi phí
vocab
go without food for a while
/ɡəʊ wɪˈðaʊt fuːd fɔːr ə waɪl/
(verb). nhịn ăn trong một thời gian
vocab
be strapped for cash
/stræp fɔː kæʃ/
(adj). túng thiếu tiền mặt
vocab
a more informed decision
/ə mɔːr ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒən/
(noun). một quyết định sáng suốt hơn
vocab
the value of budgeting
/ðə ˈvæljuː ɒv ˈbʌʤɪtɪŋ/
(noun). giá trị của việc lập ngân sách
vocab
make wise financial decision
/meɪk waɪz faɪˈnænʃəl dɪˈsɪʒən/
(verb). đưa ra quyết định tài chính khôn ngoan
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài Sample nhé!

Exercise 1:

1 Trách nhiệm tài chính rất quan trọng khi nói đến việc quản lý tiền của bạn.

-->

is important when it comes to managing your money.

 

2 John đã chi rất nhiều tiền cho một chiếc máy tính xách tay chơi game cao cấp để chơi những trò chơi yêu thích của mình.

--> John spent a lot of money on

to play his favorite games.

 

3 Trải nghiệm chơi game đỉnh cao được cung cấp bởi bảng điều khiển trò chơi mới là không bì được.

-->

offered by the new game console is unparalleled.

 

4 Mua một chiếc ô tô mới có thể chi một khoản khá lớn vào tiền tiết kiệm của bạn.

--> Buying a new car can

in your savings.

 

5 Tiền thuê nhà, tiện ích và cửa hàng tạp hóa là những chi phí thiết yếu cần được quan tâm trước tiên.

--> Rent, utilities, and groceries are

that need to be taken care of first.

 

6 Sarah phải từ bỏ kế hoạch đi nghỉ để tiết kiệm tiền đóng học phí.

--> Sarah had to

her vacation plans to save money for her tuition fees.

💡 Gợi ý

forego

Financial responsibility

a high-end gaming laptop

essential costs

The top-notch gaming experience

put a sizable dent

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

chi phí

02.

trang trải cuộc sống

03.

nhịn ăn trong một thời gian

04.

túng thiếu tiền mặt

05.

một quyết định sáng suốt hơn

06.

giá trị của việc lập ngân sách

07.

đưa ra quyết định tài chính khôn ngoan

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Liên từ chỉ nguyên nhân kết quả

- As a result, SV

Ví dụ: As a result, I used all my funds to buy the best laptop at the time.

- Consequently, SV

Ví dụ: Consequently, essential costs like rent, food, and utilities weren't affordable for me.

- Hence, SV

Ví dụ: Hence, I had to forego certain other expenditures in order to make ends meet.

2. Liên từ thể hiện mối quan hệ tương phản

- SV, but SV

Ví dụ: It was a decision that I regretted later on, but it taught me a valuable lesson about financial responsibility. - Yet, SV

Ví dụ: Yet, shortly after, I understood that I had made a terrible mistake.

- Despite N, SV

Ví dụ: Despite my mistake, I learned an important lesson about financial responsibility.

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background