Describe a good decision you made recently - topic Decision

IELTS Speaking Part 2 topic Decision (chủ đề Quyết định): Describe a good decision you made recently

🚀 Đề bài

😵 Dàn ý

Insert Statement here...
Wake up early in the morning to study for an important exam
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence
How did you make that decision
Idea 1
Set my alarm clock several hours earlier than usual in the morning.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
The next morning, I forced myself to get out of bed.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
The early morning hours were quiet and peaceful.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence
The tasks you did & what the result was
Idea 1
I reviewed my notes, worked through practice problems, and sought help from my teachers.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
When the day of the exam arrived, I felt much more confident and prepared.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 3
Recall important information and apply it to the exam questions.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 4
I ultimately received a high score on the exam.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Insert Paragraph Title Here...
Conclusion:
Topic Sentence

Idea 1
I'm proud of the decision I made.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 
Idea 2
A small sacrifice made a big difference.
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • 

📝 Bài mẫu

Xem câu trả lời mẫu chủ đề a good decision Speaking sample.

One good decision that I made recently was to wake up early in the morning to study for an important exam. I had been

struggling with
the material and was worried that I wouldn't
be adequately prepared
for the exam, which was coming up in just a few days.

One night, I realized that I needed

take action
if I wanted to improve my chances of success. I decided to set my alarm clock several hours earlier than usual so that I could have more time to study in the morning. The next morning, I woke up
feeling groggy and tired
, but I forced myself to get out of bed and start studying. I found that the early morning hours were quiet and peaceful, and I was able to focus much better than I had been able to in the evenings.

Over the course of the next few days, I continued to wake up early and

study diligently
. I reviewed my notes, worked through practice problems, and sought help from my teachers and classmates whenever I needed it. When the day of the exam arrived, I
felt much more confident and prepared
than I had before. I was able to
recall important information
and apply it to the exam questions, and I ultimately received a high score on the exam.

Looking back on this experience, I'm proud of the decision I made. It was

a small sacrifice of my time and comfort
, but it made a big difference in my
performance
on the exam and in my
overall academic success
.

(260 words)

📚 Vocabulary

struggle with
/ˈstrʌɡl wɪð/
(verb). đấu tranh với
vocab
be adequately prepared
/biː ˈædɪkwɪtli prɪˈpeəd/
(verb). chuẩn bị đầy đủ
vocab
take action
/teɪk ˈækʃᵊn/
(verb). hành động
vocab
feel groggy and tired
/fiːl ˈɡrɒɡi ænd ˈtaɪəd/
(verb). cảm thấy uể oải và mệt mỏi
vocab
study diligently
/ˈstʌdi ˈdɪlɪʤəntli/
(verb). học chăm chỉ
vocab
feel much more confident and prepared
/fiːl mʌʧ mɔː ˈkɒnfɪdənt ænd prɪˈpeəd/
(verb). cảm thấy tự tin và sẳn sàng hơn nhiều
vocab
recall important information
/rɪˈkɔːl ɪmˈpɔːtənt ˌɪnfəˈmeɪʃᵊn/
(verb). nhớ lại thông tin quan trọng
vocab
a sacrifice of time and comfort
/ə ˈsækrɪfaɪs ɒv taɪm ænd ˈkʌmfət/
(noun). một sự hy sinh về thời gian và sự thoải mái
vocab
performance
/pəˈfɔːməns/
(noun). thành tích
vocab
overall academic success
/ˈəʊvərɔːl ˌækəˈdɛmɪk səkˈsɛs/
(noun). thành công chung trong học tập
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong IELTS Part 2 Speaking sample nhé!

Exercise 1:

1 Nhiều người đấu tranh với sự lo lắng, nhưng nếu được điều trị đúng cách, họ có thể kiểm soát nó một cách hiệu quả.

--> Many people

anxiety, but with the right treatment, it is possible to manage it effectively.

 

2 Để thành công trong một cuộc phỏng vấn việc làm, điều quan trọng là phải chuẩn bị đầy đủ và nghiên cứu trước về công ty.

--> In order to succeed in a job interview, it is important to

and research the company beforehand.

 

3 Nếu bạn muốn đạt được mục tiêu của mình, bạn cần phải hành động và bắt đầu thực hiện chúng ngay hôm nay.

--> If you want to achieve your goals, you need to

and start working towards them today.

 

4 Sau khi thức cả đêm, tôi cảm thấy uể oải và mệt mỏi vào ngày hôm sau và khó tập trung.

--> After pulling an all-nighter, I

the next day and have trouble concentrating.

 

5 Để đạt điểm cao, bạn cần học tập chăm chỉ và kiên trì trong suốt học kỳ.

--> In order to get good grades, you need to

and consistently throughout the semester.

💡 Gợi ý

struggle with

take action

be adequately prepared

study diligently

feel groggy and tired

Exercise 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

01.

cảm thấy tự tin và sẳn sàng hơn nhiều

02.

nhớ lại thông tin quan trọng

03.

một sự hy sinh về thời gian và sự thoải mái

04.

thành tích

05.

thành công chung trong học tập

Những câu hỏi chủ đề thường gặp trong phần thi part 2 Speaking.

💡 Lời kết

Cùng DOL học lại những cấu trúc và điểm ngữ pháp band 8 được sử dụng trong bài nhé!

1. Kết hợp 2 thì (tense) trong một câu

Ví dụ: I had been struggling with the material and was worried that I wouldn't be adequately prepared for the exam.

--> Hành động 'struggling with the material' (quá khứ hoàn thành tiếp diễn) vẫn đang tiếp diễn và xảy ra trước hành động 'was worried' (quá khứ đơn) đã kết thúc.

2. Mệnh đề quan hệ

Ví dụ: "which was coming up in just a few days", "that I made recently", "whenever I needed it", etc

3. Sử dụng nhiều cụm từ chuyển tiếp (transitional phrases) --> Liên kết các ý và tạo sự mạch lạc.

Ví dụ: "One night", "The next morning", "Over the course of the next few days", và "When the day of the exam arrived".

Sau Sample vừa rồi, DOL mong các bạn không chỉ nắm được cách trả lời cho câu hỏi Speaking Part 2 chủ đề Events mà còn học được những từ vựng, cấu trúc cũng như những điểm ngữ pháp hay để có thể sử dụng cho kì thi IELTS của mình hoặc ngay cả khi giao tiếp ngoài đời nhé!

DOL chúc các bạn học tốt smiley26

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background