Describe an interesting conversation you had with a very old person - topic Interesting conversation

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Interesting conversation (chủ đề Cuộc chuyện trò thú vị): Describe an interesting conversation you had with a very old person, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Interesting conversation Part 2 thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 
Idea 2

    viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
  • 

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu trả lời cho câu hỏi Describe an interesting conversation you had with a very old person - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

One interesting conversation that really sticks in my mind was with my grandfather, just a few months before he passed away. We were sitting on his porch swing, sipping lemonade on a warm summer evening. You know, the kind of evening where the fireflies start twinkling as the sun sets.

Grandpa wasn't young anymore, he must have been in his late eighties then. But his mind was still sharp as a tack, and he had a lifetime of stories to tell. We ended up talking about his childhood on a farm during the Great Depression. It was a world so different from mine, a time of real hardship but also incredible resilience.

The conversation was interesting for a couple of reasons. Firstly, it was a window into a bygone era. Hearing about his experiences during the Depression, the sacrifices they made, the resourcefulness they displayed – it was a history lesson that came alive. It made me appreciate the life I have so much more.

Secondly, it was fascinating to see the world through his eyes. He spoke with such fondness about simple things – the joy of a homegrown meal, the thrill of catching a fish in the river. It reminded me that happiness doesn't always come from material possessions, but from cherishing the small moments and finding joy in the simple things in life.

So yeah, that conversation with my grandfather was a real eye-opener. It gave me a deeper understanding of history, but more importantly, it taught me valuable life lessons about resilience, appreciation, and finding joy in the everyday.

(262 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Interesting conversation Part 2 thường được dùng trong bài.

a lifetime of stories to tell
/ə ˈlaɪftaɪm əv ˈstɔːriz tə tɛl/
(noun). có vô vàn câu chuyện để kể
vocab
sharp as a tack
/ʃɑːp æz ə tæk/
(adj). (nghĩa bóng) nhạy bén, minh mẫn
vocab
sacrifice
/ˈsækrɪfaɪs/
(noun). sự hy sinh
vocab
hardship
/ˈhɑːdʃɪp/
(noun). khó khăn
vocab
resilience
/rɪˈzɪljəns/
(noun). sự kiên cường
vocab
a window into a bygone era
/ə ˈwɪndoʊ ˈɪntu ə ˈbaɪgɒn ˈɪərə/
(noun). nhìn vào một thời đại đã qua (idiom)
vocab
resourcefulness
/riˈsɔːsfəlnəs/
(noun). sự tháo vát
vocab
see the world through someone's eyes
/si ðə wɜːld θruː ˈsʌmwʌnz aɪz/
(verb). nhìn thế giới qua con mắt của ai đó (idiom)
vocab
material possessions
/məˈtɪəriəl pəˈzɛʃənz/
(noun). của cải vật chất
vocab
cherish the small moments
/ˈʧɛrɪʃ ðə smɔːl ˈmoʊmənts/
(verb). trân trọng những khoảnh khắc bình thường
vocab
a real eye-opener
/ə rɪəl aɪ ˈoʊpnə/
(noun). mở mang tầm nhìn
vocab
valuable life lessons
/ˈvæljuəbəl laɪf ˈlɛsənz/
(noun). bài học cuộc sống quý giá
vocab
finding joy in the everyday
/ˈfaɪnd dʒɔɪ ɪn ði ˈɛvrɪdeɪ/
(verb). tìm niềm vui mỗi ngày
vocab

✨ Bài tập Exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé!

Điền vào chỗ trống với từ vựng thích hợp:

01.

sự hy sinh:

02.

khó khăn:

03.

nhìn thế giới qua con mắt của ai đó (idiom)

04.

mở mang tầm mắt:

05.

những bài học cuộc sống quý giá:

💡 Lời kết

Mong rằng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được cách triển khai ý cho chủ đề Câu hỏi Describe an interesting conversation you had with a very old person.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background