Describe a website you often visit - topic Internet

IELTS Speaking Part 2 Sample topic Internet (chủ đề Internet): Describe a website you often visit, có dàn ý kèm từ vựng, Free download PDF...

🚀 Đề bài

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Internet Part 2 thường được dùng trong bài.

😵 Dàn ý

Một outline chi tiết giúp bạn tổ chức ý và tự tin thể hiện khi thi IELTS. Dưới đây là outline để phát triển bài nói.

Insert Statement here...
One website I frequent is Reddit.
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 1:
Topic Sentence

Idea 1
An online community
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Stumbled upon it years ago while searching for information
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Visit multiple times a day → part of my daily routine
Insert Paragraph Title Here...
Body paragraph 2:
Topic Sentence

Idea 1
Treasure trove of information
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Advice, news, or just entertainment\
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Discussions are often insightful and thought-provoking
Idea 2
Connect with people
  viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Hobbies and passions
 • viết, hoặc bấm enter để thêm bullet point
 • Interact with people from all over the world

📝 Bài mẫu

Cùng tham khảo bài mẫu câu hỏi Describe a website you often visit - Speaking Part 2 IELTS dưới đây nhé!

One website I

frequent
is Reddit. It's a
massive
online community with “subreddits” on virtually every topic imaginable. I
stumbled
upon it years ago while searching for information on a particular hobby. I visit Reddit almost daily, sometimes multiple times a day. It's become a part of my daily
routine
.

There are a couple of reasons why I'm

drawn
to Reddit. Firstly, it's a treasure
trove
of information. Whether I'm looking for advice, news, or just entertainment, I can always find something of interest. The
discussions
are often
insightful
and
thought-provoking
, and I've learned a great deal from fellow Redditors. Secondly, it's a great way to connect with people who share my interests. I've joined several subreddits related to my hobbies and passions, and it's been amazing to
interact
with people from all over the world who are just as enthusiastic about these topics as I am.

(148 words)

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Internet Part 2 thường được dùng trong bài.

frequent
/ˈfriːkwənt/
(verb). thường xuyên đến
vocab
massive
/ˈmæsɪv/
(adj). to lớn, đồ sộ
vocab
stumble
/ˈstʌmbl əˈpɒn/
(verb). tình cờ phát hiện
vocab
routine
/ruːˈtiːn/
(noun). thói quen, lệ thường
vocab
draw
/drɔː/
(verb). thu hút
vocab
trove
/trəʊv/
(noun). kho báu, nguồn phong phú
vocab
discussion
/dɪˈskʌʃn/
(noun). cuộc thảo luận, tranh luận
vocab
insightful
/ˈɪnsaɪtfʊl/
(adj). sâu sắc
vocab
thought-provoking
/ˈθɔːt prəˌvəʊkɪŋ/
(adj). kích thích tư duy
vocab
interact
/ˌɪntərˈækt/
(verb). tương tác
vocab

✨ Bài tập Exercise

Mình cùng làm 2 bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng và cấu trúc đã được dùng trong bài mẫu IELTS Speaking nhé!

QUIZ 1/5

The documentary sparked a _________ discussion about climate change.

trove

0% chọn

routine

0% chọn

massive

0% chọn

The new art exhibition is expected to ________ a massive crowd.

The teacher encouraged her students to ________ with the material by asking questions and sharing their opinions.

The documentary sparked a _________ discussion about climate change.

The professor's lectures were always ________, leaving the students with a deeper understanding of the subject matter.

Tổng hợp câu hỏi phần thi part 2 speaking kèm ý tưởng trả lời.

💡 Lời kết

Thông qua bài viết trên, DOL đã chia sẻ bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Internet: Describe a website you often visit. Bạn có thể tham khảo những ý tưởng và từ vựng này để chuẩn bị cho kì thi IELTS sắp tới. Nếu có bất kì thắc mắc nào trong quá trình ôn luyện, bạn đừng ngần ngại liên hệ với DOL để được hỗ trợ tận tình và nhanh chóng.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background