Topic Language (Ngôn ngữ): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Language - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Ngôn ngữ và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Language - Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Language Part 1 thường được dùng trong bài.

native
/ˈneɪtɪv/
(adj). Người bản xứ, bản địa
vocab
converse with
/kənˈvɜːs wɪð/
(verb). Trò chuyện với
vocab
enthusiast
/ɪnˈθjuːziæst/
(noun). Người đam mê
vocab
immersion
/ɪˈmɜːʃn/
(noun). Sự đắm chìm, sự hòa mình
vocab
foundation
/faʊnˈdeɪʃn/
(noun). Nền tảng, cơ sở
vocab
supplement
/ˈsʌplɪmənt/
(verb). Bổ sung
vocab
primarily
/ˈpraɪmərəli/
(adv). Chủ yếu
vocab
debate
/dɪˈbeɪt/
(noun). Cuộc tranh luận
vocab
interactive
/ˌɪntərˈæktɪv/
(adj). Tương tác
vocab
acquisition
/ˌækwɪˈzɪʃn/
(noun). Sự tiếp thu, sự đạt được
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé! smiley34

Exercise:

 

 

Người bản xứ, bản địa -->

01.

 

Trò chuyện với -->

02.

 

Người đam mê -->

03.

 

Sự đắm chìm, sự hòa mình -->

04.

 

Nền tảng, cơ sở -->

05.

 

Bổ sung -->

06.

 

Chủ yếu -->

07.

 

Cuộc tranh luận -->

08.

 

Tương tác -->

09.

 

Sự tiếp thu, sự đạt được -->

10.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background