Topic Learning new things (chủ đề Học hỏi điều mới): Câu hỏi kèm trả lời mẫu

Topic Learning new things (Học hỏi điều mới) - IELTS Speaking Part 3: Tổng hợp câu hỏi (Questions) kèm câu trả lời mẫu (Samples), từ vựng ôn tập (vocabulary) có bài tập chi tiết (excercise) và free download PDF.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Learning new things - Speaking Part 3.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Learning new things - Speaking Part 3 thường được dùng trong bài.

literacy
/ˈlɪtərəsi/
(noun). học vấn, khả năng đọc viết
vocab
interpersonal
/ˌɪntəˈpɜːsənl/
(adj). giữa các cá nhân
vocab
maintain
/meɪnˈteɪn/
(verb). duy trì
vocab
motivation
/ˌməʊtɪˈveɪʃn/
(noun). động lực
vocab
intrinsic
/ɪnˈtrɪnsɪk/
(adj). (thuộc) bản chất, nội tại
vocab
retain
/rɪˈteɪn/
(verb). giữ lại
vocab
impart
/ɪmˈpɑːt/
(verb). truyền đạt
vocab
perseverance
/ˌpɜːsɪˈvɪərəns/
(noun). sự kiên trì
vocab
fulfilling
/fʊlˈfɪlɪŋ/
(adj). thỏa mãn, làm cho cảm thấy đầy đủ
vocab
advancement
/ədˈvɑːnsmənt/
(noun). sự tiến bộ
vocab
fundamental
/ˌfʌndəˈmentl/
(adj). cơ bản, nền tảng
vocab
motor
/ˈməʊtə(r)/
(adj). vận động
vocab
summarize
/ˈsʌməraɪz/
(verb). tóm tắt
vocab
visualize
/ˈvɪʒuəlaɪz/
(verb). hình dung, mường tượng
vocab
practical
/ˈpræktɪkl/
(adj). thực tế, thực dụng
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé! smiley20

Exercise:

 

 

Học vấn, khả năng đọc viết -->

01.

 

Giữa các cá nhân -->

02.

 

Duy trì -->

03.

 

động lực -->

04.

 

(thuộc) bản chất, nội tại -->

05.

 

Giữ lại -->

06.

 

Truyền đạt -->

07.

 

Sự kiên trì -->

08.

 

Thỏa mãn, làm cho cảm thấy đầy đủ -->

09.

 

Sự tiến bộ -->

10.

 

Cơ bản, nền tảng -->

11.

 

Vận động -->

12.

 

Tóm tắt -->

13.

 

Hình dung, mường tượng -->

14.

 

Thực tế, thực dụng -->

15.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background