Topic Pen and Pencil (Bút mực và Bút chì): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Pen and Pencil - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Bút mực và Bút chì và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Pen and Pencil - Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Pen and Pencil Part 1 thường được dùng trong bài.

jot down
/dʒɒt daʊn/
(verb). ghi chú nhanh
vocab
brainstorm
/ˈbreɪnstɔːm/
(verb). động não, suy nghĩ ý tưởng
vocab
sign
/saɪn/
(verb). ký tên
vocab
document
/ˈdɒkjʊmənt/
(noun). tài liệu
vocab
permanent
/ˈpɜːmənənt/
(adj). lâu dài, vĩnh viễn
vocab
fill out
/fɪl aʊt/
(verb). điền (vào đơn, mẫu)
vocab
doodle
/ˈduːdl/
(verb). vẽ nguệch ngoạc / hình vẽ nguệch ngoạc
vocab
handful
/ˈhændfʊl/
(noun). một nắm, một số ít
vocab
stash
/stæʃ/
(noun). nơi cất giấu
vocab
practical
/ˈpræktɪkl/
(adj). thực tế, thực dụng
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé! smiley18

Exercise:

 

 

Ghi chú nhanh -->

01.

 

động não, suy nghĩ ý tưởng -->

02.

 

Ký tên -->

03.

 

Tài liệu -->

04.

 

Lâu dài, vĩnh viễn -->

05.

 

điền (vào đơn, mẫu) -->

06.

 

Vẽ nguệch ngoạc / hình vẽ nguệch ngoạc -->

07.

 

Một nắm, một số ít -->

08.

 

Nơi cất giấu -->

09.

 

Thực tế, thực dụng -->

10.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background