Topic Small business (Doanh nghiệp nhỏ): Sample Questions and Answers

Bài mẫu chủ đề Small business - IELTS Speaking Part 1: Tổng hợp câu hỏi, đáp án mẫu, từ vựng chủ đề Doanh nghiệp nhỏ và bài tập chi tiết.

🚀 Danh sách câu hỏi

Dưới đây là list câu hỏi thường xuất hiện trong chủ đề Small business - Speaking Part 1.

📚 Vocabulary

Dưới đây là danh sách từ vựng ghi điểm chủ đề Small business Part 1 thường được dùng trong bài.

family-run
/ˈfæməli rʌn/
(adj). do gia đình điều hành, quản lý
vocab
artisan
/ˈɑːtɪzæn/
(noun). nghệ nhân
vocab
handcrafted
/ˈhændkrɑːftɪd/
(adj). làm thủ công
vocab
good
/ɡʊd/
(noun). hàng hóa
vocab
touch
/tʌtʃ/
(noun). sự tiếp xúc, liên lạc
vocab
close-knit
/kloʊs nɪt/
(adj). gắn bó, khăng khít
vocab
passion
/ˈpæʃn/
(noun). niềm đam mê
vocab
dedication
/ˌdedɪˈkeɪʃn/
(noun). sự cống hiến, tận tụy
vocab
personalized
/ˈpɜːsənəlaɪzd/
(adj). cá nhân hóa
vocab
entrepreneur
/ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/
(noun). doanh nhân
vocab
prioritize
/praɪˈɒrətaɪz/
(verb). ưu tiên
vocab
from scratch
/frɒm skrætʃ/
(phrase). từ đầu, từ con số không
vocab
appealing
/əˈpiːlɪŋ/
(adj). hấp dẫn, lôi cuốn
vocab
brew
/bruː/
(verb). pha (trà, cà phê)
vocab
a big leap
/ə bɪɡ liːp/
(noun). một bước tiến lớn
vocab

✨ Bài tập exercise

Cùng DOL Tự học làm bài tập sau đây để ôn lại các từ vựng đã được dùng trong bài Sample nhé! smiley16

Exercise:

 

 

Do gia đình điều hành, quản lý -->

01.

 

Nghệ nhân -->

02.

 

Làm thủ công -->

03.

 

Hàng hóa -->

04.

 

Sự tiếp xúc, liên lạc -->

05.

 

Gắn bó, khăng khít -->

06.

 

Niềm đam mê -->

07.

 

Sự cống hiến, tận tụy -->

08.

 

Cá nhân hóa -->

09.

 

Doanh nhân -->

10.

ưu tiên -->

11.

 

Từ đầu, từ con số không -->

12.

 

Hấp dẫn, lôi cuốn -->

13.

 

Pha (trà, cà phê) -->

14.

 

Một bước tiến lớn -->

15.

👋 Nhắn cho DOL để tìm hiểu chi tiết về các khóa học IELTS nhé!

Đăng ký test đầu vào IELTS miễn phí và nhận tư vấn

Nhắn tin DOL qua Facebook

Click để nhắn tin với DOL qua fanpage chính

Gọi điện liên hệ

Liên hệ DOL qua hotline miễn phí: 1800 96 96 39

DOL có 15+ cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng

Click để xem địa chỉ chi tiết

promotion-backgroundpromotion-background