Từ Vựng Bài Đọc Acquiring The Principles Of Mathematics And Science

Xem danh sách từ vựng Vocabulary của đề Acquiring The Principles Of Mathematics And Science được lấy từ cuốn Practice Test Plus 3 - Test 5-Passage 2. Phần từ vựng IELTS của bài chứa bộ từ, bao gồm phát âm, định nghĩa, ví dụ và cả hình ảnh sẽ giúp thí sinh IELTS dễ hiểu nội dung của đề bài hơn

Từ Vựng Bài Đọc Acquiring The Principles Of Mathematics And Science

concept
/ˈkɑnsɛpt/
(noun). Khái niệm, ý tưởng
vocab
distinction
/dɪˈstɪŋkʃən/
(noun). Sự phân biệt rạch ròi
vocab
conceptual
/kənˈsɛpʧuəl/
(adj). lý thuyết
vocab
superficial
/ˌsupərˈfɪʃəl/
(adj). ngoại thất
vocab
formula
/ˈfɔrmjələ/
(noun). công thức
vocab
terminology
/ˌtɜrmɪˈnɑləʤi/
(noun). Thuật ngữ
vocab
illustrate
/ˈɪləˌstreɪt/
(verb). Minh hoạ
vocab
claim
/kleɪm/
(verb). đòi quyền
vocab
contradiction
/ˌkɑntrəˈdɪkʃən/
(noun). Sự mâu thuẫn
vocab
assist
/əˈsɪst/
(verb). Hỗ trợ
vocab
mental
/ˈmɛntəl/
(adj). Liên quan đến thần kinh
vocab
psychologist
/saɪˈkɑləʤəst/
(noun). Nhà tâm lý học
vocab
hypothesis
/haɪˈpɑθəsəs/
(noun). Giả thuyết
vocab
cognitive
/ˈkɑgnɪtɪv/
(adj). Liên quan đến nhận thức
vocab
intellectual
/ˌɪntəˈlɛkʧuəl/
(adj). Về mặt trí tuệ
vocab
confront
/kənˈfrʌnt/
(verb). đối mặt
vocab
disequilibrium
/dɪˌsikwəˈlɪbriəm/
(noun). sự mất cân bằng
vocab
equilibration
/ˌiːkwɪlaɪˈbreɪʃən/
(noun). sự làm cân bằng
vocab
actively
/ˈæktɪvli/
(adv). tích cực
vocab
engage
/ɛnˈgeɪʤ/
(verb). bắt giữ
vocab
discard
/dɪˈskɑrd/
(verb). Vứt bỏ
vocab
contradictory
/ˌkɑntrəˈdɪktəri/
(adj). mâu thuẫn
vocab
evidence
/ˈɛvədəns/
(noun). Bằng chứng
vocab
theory
/ˈθɪri/
(noun). Giả thuyết; Học thuyết
vocab
modification
/ˌmɑdəfəˈkeɪʃən/
(noun). sự thay đổi
vocab
approach
/əˈproʊʧ/
(verb). Tiếp cận
vocab
Tone
/toʊn/
(noun). tiếng, thanh âm
vocab
route
/rut/
(noun). Tuyến đường
vocab
peer
/pɪr/
(noun). bạn cùng tuổi
vocab
subsequently
/ˈsʌbsəkwəntli/
(adv). sau đó
vocab
propose
/prəˈpoʊz/
(verb). đề nghị
vocab
interpersonal
/ˌɪntərˈpɜrsənəl/
(adj). giữa cá nhân với nhau
vocab
conflict
/ˈkɑnflɪkt/
(noun). Xung đột
vocab
investigate
/ɪnˈvɛstəˌgeɪt/
(verb). Điều tra
vocab
rejection
/rɪˈʤɛkʃən/
(noun). sự bác bỏ
vocab
colleague
/ˈkɑlig/
(noun). Đồng nghiệp
vocab
relevant
/ˈrɛləvənt/
(adj). Có liên quan
vocab
progress
/ˈprɑˌgrɛs/
(noun). tiến triển
vocab
influence
/ˈɪnfluəns/
(noun). Sức ảnh hưởng
vocab
motion
/ˈmoʊʃən/
(noun). Chuyển động
vocab
slope
/sloʊp/
(noun). dốc
vocab
ascertain
/ˌæsərˈteɪn/
(verb). Làm chắc chắn
vocab
dissimilar
/dɪˈsɪmələr/
(adj). khác biệt
vocab
session
/ˈsɛʃən/
(noun). phiên họp
vocab
experiment
/ɪkˈspɛrəmənt/
(noun). thử nghiệm
vocab
partner
/ˈpɑrtnər/
(noun). đối tác
vocab
function
/ˈfʌŋkʃən/
(noun). Chức năng
vocab
initial
/ɪˈnɪʃəl/
(adj). ban đầu
vocab
attribute
/ˈætrəˌbjut/
(noun). Thuộc tính
vocab
passage
/ˈpæsəʤ/
(noun). đoạn văn
vocab
stimulus
/ˈstɪmjələs/
(noun). kích thích
vocab
Repetition
/ˌrɛpəˈtɪʃən/
(noun). sự lặp lại
vocab
consistency
/kənˈsɪstənsi/
(noun). tính nhất quán
vocab
input
/ˈɪnˌpʊt/
(noun). Đầu vào
vocab
aid
/eɪd/
(verb). viện trợ
vocab
preconception
/prikənˈsɛpʃən/
(noun). định kiến
vocab
scientific
/ˌsaɪənˈtɪfɪk/
(adj). mang tính khoa học
vocab
talkative
/ˈtɔkətɪv/
(adj). hay nói, ba hoa
vocab
encounter
/ɪnˈkaʊntər/
(verb). chạm trán, gặp gỡ
vocab
correspond
/ˌkɔrəˈspɑnd/
(verb). đối nhau
vocab
application
/ˌæpləˈkeɪʃən/
(noun). Đơn xin việc
vocab
pupil
/ˈpjupəl/
(noun). Học sinh
vocab
interaction
/ˌɪntəˈrækʃən/
(noun). Sự tương tác
vocab
hypothesize
/haɪˈpɑθəˌsaɪz/
(verb). giả thiết hóa
vocab